Design

- Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, 2016 -

„Design zvyšuje obrat: za každou libru investovanou do designu mohou podniky očekávat více než 20 liber na zvýšení prodeje.“ (Design Council, 2012)

„Design zvyšuje export: za každou libru investovanou do designu mohou podniky očekávat návratnost více než 5 liber ve zvýšeném exportu.“ (Design Council, 2012)

„Design vede k vyššímu zisku: za každou libru investovanou do designu mohou podniky očekávat navýšení čistého provozního zisku o více než 4 libry.“ (Design Council, 2012)

„Země, které design programově rozvíjejí, se řadí mezi hospodářsky nejkonkurenceschopnější země světa.“ (zpráva Světového ekonomického fóra, 2010)

„ČR je jedinou zemí EU, kde design není rozvíjen státem podporovanou zastřešující organizací.“

 1. kvalitní a hustá síť uměleckoprůmyslových škol, vysoké školy nabízející vzdělávání v oblasti designu se nacházejí v několika městech, designéři jsou v oblasti kreativity vzděláváni na velmi vysoké úrovni

 2. dlouhá tradice kvalitního designu a kvalitní řemeslné práce

 3. historicky dobré jméno českého designu v zahraničí

 4. tradice firem v regionech s potenciálem navázat produkci založenou na kvalitním designu

 5. tradice služeb v regionech s potenciálem zapojení kvalitního designu (cestovní ruch, lázeňství apod.)

 6. aktuální atraktivita odvětví, rapidní nárůst publika designu za poslední tři roky

 7. existence aktivních organizací zabývajících se dílčími potřebami z oblasti designu, na jejichž činnost lze v dalším rozvoji navázat

 1. nedostatečné zastoupení ekonomicky a projektově zaměřeného vzdělávání (design management) na uměleckoprůmyslových školách mající za následek nedostatečnou připravenost designérů na spolupráci s komerčním sektorem nebo navlastní podnikatelskou činnost

 2. nedostatečná motivace, informovanost, znalost vlastních potřeb a nedostatek zkušeností se spoluprací s designéry na straně firem, firmy nevidí přínos ve spolupráci s kreativci nebo se jí přímo obávají

 3. neschopnost firem identifikovat svou potřebu, firmy nedokážou kreativní inovaci správně zapojit do svých struktur, zároveň často dochází k vytržení designu z kontextu a realizaci pouze dílčí části

 4. nedostatečná kapacita pro kreativní spolupráci na straně firem

 5. nedostatek příležitostí k setkávání firem a designérů, podceňovaná role zprostředkovatelů spolupráce firem a designérů prostřednictvím konzultačních a mentorských služeb

 6. nedostatečná popularizace designu jako prostředku kreativní inovace a přínosu designu pro malé a střední podniky

 7. neexistence platformy na národní úrovni pro podporu designu – chybí koordinátor celého odvětví

 8. nízká poptávka po kvalitním designu

Jakými projekty můžeme designu pomoci?

1/

Vzdělávání a budování kapacit – podpora mladých designérů pro připravenost na trh – kreativní inkubátor – Design centrum

Vznik celostátního centra, které bude fungovat jako koordinátor podpůrných aktivit pro studenty, čerstvé absolventy a profesionální designéry s cílem rozvinout kreativní podnikání v oblasti designu v ČR. Důležitá je spolupráce a podpora kvalitních nezávislých projektů vznikajících přirozeně a zároveň vytváření otevřeného prostředí vhodného ke vzniku dalších. Klíčová je spolupráce s organizacemi jako UMPRUM, Designcabinet, designSUPERMARKET – Fresh Film Fest, Czech Fashion Council a dalšími. Kromě poskytování informací on-line je klíčový především charakter centra jako fyzického místa představujícího kontaktní místo pro cílové skupiny i další aktéry na poli designu. Kreativita a její přenos do praxe potřebují především prvotní impuls, kterým je setkávání a osobní kontakt. Cílovou skupinou jsou: studenti designu v magisterském studiu, designéři OSVČ do 40 let, designérská studia/designérské firmy.

Cílem je zejména podpora zvyšování podnikatelských dovedností designérů a budování jejich kapacit, spolu s podporou internacionalizace a exportu.

2/

Vzdělávání a budování kapacit – propagace a podpora designu pro podnikatele – Design for Business

České firmy zatím podceňují roli designu pro zvýšení konkurenceschopnosti svých produktů a služeb. Proto je potřeba propagovat, informovat a konzultovat přínosy designu a poskytnout firmám relevantní služby. Celostátní centrum bude fungovat jako koordinátor podpůrných aktivit pro firmy (mikro, malé, střední), jejichž značka, výroba a služby jsou založené na designu, velké průmyslové výrobní společnosti, orgány státní správy a neziskové organizace. Centrum bude podporovat výzkum, vývoj a inovace v oblasti designu, jeho činnost povede ke zvýšení konkurenceschopnosti firem využitím designu.

3/

Vzdělávání a budování kapacit – podpora mladých designérů pro připravenost na trh – kreativní inkubátor – Design centrum

Kromě centra na celostátní úrovni by měla existovat centra či konzultační místa napříč regiony. Různorodé iniciativy by měly nabízet podpůrné aktivity pro firmy s cílem rozvinout využívání designu pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti, schopností exportu a internacionalizace. Zároveň by měly podporovat studenty magisterských studií a mladé designéry s cílem zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce a rozvinout schopnost kreativity a inovace. V rámci podpory designu je nutné přihlížet k regionální a lokální specifičnosti a přizpůsobit jí nabízené aktivity. České firmy totiž zatím podceňují roli designu pro zvýšení konkurenceschopnosti svých produktů a služeb. Proto je potřeba propagovat, informovat a konzultovat přínosy designu a poskytnout firmám relevantní služby.

Další články

Výtvarné umění

Současné umění a jeho produkce v profesionálním smyslu se staly obecnou praxí a nejedná se více o výsadu západního světa. Nikde se globalizace tak výrazně neprojevila jako na trzích s uměním po celém světě.

Hudební průmysl

Hudba je odrazem stavu naší společnosti. Je to fráze, ale pravdivá. Hudební produkce rádiových stanic je v ČR až ze 70% starší roku 2000. Aktuální hudba žije díky fenoménu festivalů.

Architektura

Architektura je všude kolem nás. Zásadním způsobem ovlivňuje naši psychickou pohodu. Stejný vztah, který poutá film a jeho soundtrack, spojuje architekturu a naše životy. Přesto o ní víme tak málo.

Scénická umění

Scénická umění mají značné výhody – jsou ekonomicky flexibilní, bez investic nemizí, jsou vesměs ekologická, nedevastují přírodní zdroje, nejsou na nich závislá. Umělecké krize nijak neohrožují společnost.