Jak česká města zachraňovala kulturu

Když přišla koronavirová krize, jedna z našich prvních otázek byla: Co je třeba udělat nyní a co po skončení nouzového stavu, aby mohla městská kulturní a kreativní DNA znovu nastartovat? Hojnost zahraničních zdrojů nám pomohla sestavit Záchrannou sadu pro města s cílem zvýšit povědomí o škále nástrojů, kterými se dá těžkost situace zmírnit. Co se městům povedlo, posuďte sami v sestaveném přehledu městských opatření pro kulturu.

Stalo se, že orgány měst nesou velkou část odpovědnosti za to, co bude s lokálními subjekty působícími jak v neziskové, tak v podnikající scéně kulturních a kreativních odvětví. Přirozenou reakcí měst byla starost o příspěvkové organizace a ty podporované dotačními tituly. V době přípravy článku se upřesňují další vládní opatření, a tak porcování zodpovědnosti za českou scénu není u konce. Na konci června schválila vláda dotační balíček pro kulturní a kreativní průmysly ve výši jedné miliardy s tím, že 900 milionů půjde na živé akce a 100 milionů na kreativní vouchery, o kterých jsme nedávno psali zde. Dále do 15. července běžela mimořádná výzva v programu MK pro oblast profesionálního umění.

Nejen na úrovni měst jsme byli kvůli krizi svědky síly a důležitosti celého ekosystému kulturních a kreativních odvětví (KKO), v jehož jádru je tvorba a umění. KKO se stala globálně jedním z nejpostiženějších segmentů této krize, ale současně i nejsledovanějším „kanálem“ široké veřejnosti v době karantény. Vedle toho se však na povrch dostala zakořeněná nejistota v zacházení s potřebami KKO, potažmo subjekty, které je utváří – co jsou to kulturní a kreativních odvětví, jak fungují, co potřebují a jak jim efektivně pomáhat? I mediální světlo padlo díky krizi na skutečnost, že KKO vlastně nikdo resortně nespravuje a je těžké jejich podstatu, a proto i podporu, adekvátně zahrnout do akčních, případně krizových plánů a opatření. Po jarní pandemii proto úředníkům zůstává na stole nelehká, ale důležitá výzva, koho chceme podporovat a proč a pomocí jakých strategií, nástrojů a rozpočtů.

Jakou podporu a pomoc dostaly kulturní subjekty v českých městech, jsme se v průběhu karantény a následně před publikováním tohoto textu ptali vedoucích úředníků odborů kultury (OK) krajských měst. Děkujeme všem uvedeným městům za spolupráci a sdílení informací nyní i v budoucnu. Níže najdete výběr hlavních opatření a postupů (pro čtení využijte počítačové zobrazení). Celé shrnutí a srovnání si můžete projít v této PDF tabulce, v níž najdete i otázku na řešení sběru dat, komunikaci nebo stav příspěvkových organizací spolu s kontaktem na úředníka OK. Převážná část obsahu pochází z e-mailové komunikace s OK, případně dle uvedení. Údaje byly sbírány průběžně, ale některé zůstávají bez upřesnění nebo aktualizace od OK. Tabulku necháváme otevřenou k případné dodatečné aktualizaci či doplnění dalších měst.

Při zpětném pohledu na srovnání měst vidíme největší flexibilitu a pohotovost u pražské radnice. Těžké situaci se však postavili čelem také v Brně a Plzni, kde se (vedle Prahy) rozhodli přistoupit přímo k mimořádné finanční pomoci postiženým subjektům nad rámec standardních dotací. Poměrně běžným postupem se v deseti uvedených městech stalo mapování situace a dopadů koronaviru na kulturní subjekty, odpuštění nájemného u nebytových prostor ve vlastnictví města nebo větší shovívavost v odnímání dotací v souvislosti s rušením, posouváním termínů a umenšováním rozsahu akcí. Během rešerše byly redaktorky účastny dvou diskusí, které pomohly urychlit a zefektivnit komunikaci magistrátů se zástupci kulturního sektoru. Právě rychlost jednání byla v této krizi zásadní a úředníci jen s obtížemi naplňovali heslo: „rychlá pomoc ‒ dvojitá pomoc“. Obě diskuse byly iniciovány „zespodu“, na popud nezávislých spolků a ad hoc uskupení.

Dne 9. dubna proběhla online videokonference k navrhovanému opatření na zmírnění dopadů v Brně. Zúčastnilo se jí na padesát zainteresovaných aktérů spolu se zástupci Magistrátu města Brna. Událost inicioval a moderoval léta zavedený spolek Brno kulturní. OK projevil ochotu komunikovat s odborníky i žadateli o dotace individuálně. Z diskuse samotné však vyplynulo několik cenných podnětů a formát naplnil tehdejší potřebu rychlé a hromadné konzultace. V květnu pak vznikla série online setkání zástupců kulturních organizací. Pod hlavičkou nově vzniklého Olomouckého kulturního fóra se konaly tři online diskuse a jeden webinář. Krize posílila ambice olomouckých kulturních aktérů pro hledání synergie a spolupráce.

Praha / informace OK z 25. 6. 2020

Dotace/granty odboru/oddělení kultury (OK)
na rok 2020

‒ Všechny letos schválené dotace budou vyplaceny.
‒ OK vychází vstříc pořadatelům akcí úpravou grantových smluv prostřednictvím dodatků v souvislosti se změnou termínů, rozsahu podpořených akcí či převedením jejich projektů do online prostředí.
‒ OK vydalo doporučení příjemcům účelových neinvestičních dotací.

Nová opatření 

1) Nefinanční podpora držitelům grantů: úpravy dotačních smluv ‒ změny předmětu smlouvy, výkonových ukazatelů nebo prodloužení termínu realizace.
2) V režimu individuálních dotací OK nově přijímá žádosti na tvorbu a prezentaci uměleckého obsahu online.
3) Podpora knižních vydavatelů, přes PO Městská knihovna nakoupila za celkem 10 milionů korun knihy.
4) Kampaň NIC.
5) Prostřednictvím mimořádné účelové neinvestiční dotace podpoří OK subjekty, které získaly grant na celoroční činnost. Budou moci zažádat o navýšení stávající grantové podpory až o 20 %.
6) Přímá podpora klíčových kulturních subjektů, které nežádaly o grantovou podporu (např. soukromá divadla a kluby) formou individuálních účelových dotací ve výši do 500 000 Kč. Celková částka navýšení IUD 10 mil. 
7) Podpora vybraných příspěvkových organizací nejvíc zasažených propadem cestovního ruchu.
8) Podpora výtvarného umění přes projekt Umění pro Prahu a Galerii hl. m. Prahy (analogie k podpoře nakladatelům přes Městskou knihovnu – přímá podpora umělců): - akvizice GHMP
/ 5 mil. Kč; - rozšíření spolupráce se stávajícími programovými partnery GHMP / 1 mil. Kč; - mural art – honoráře pro umělce / 2 mil. Kč; - rozšíření letošního programu Umění pro Prahu / o 1 mil. Kč na celkem 3 mil. Kč.
9) Neúčtování úroků z prodlení za opožděné platby nájmů od letošního března; nepovažovat tuto skutečnost za výpovědní důvod, a to až do doby zrušení nouzového stavu a všech mimořádných opatření s ním souvisejících.
10) Vydávání voucherů na podporu kulturního turismu ‒ za každou noc strávenou v pražském hotelu získají turisté vouchery, které mohou uplatnit v různých kulturních institucích.
11) Padesátiprocentní sleva do vybraných památek, muzeí a galerií s kartou Lítačka. 
12) Grantový program na kultivaci Pražské památkové rezervace (podpora nových reklamních značení provozoven).
13) Grantový program pro vlastníky památkově významných objektů (podpora obnovy památkově významných objektů).

Brno / informace z 25. 6. 2020

Dotace/granty 
na rok 2020

‒ Všechny letos schválené dotace budou vyplaceny.
‒ Pro pomoc příjemcům všech dotací z rozpočtu města byla schválena možnost změny účelu využití části dříve vyplacené dotace pro krytí ztrát vzniklých v důsledku pandemie covid-19.
‒ V případě, že je příjemcům dotací v oblasti kultury pro rok 2020 s ohledem na nouzový stav realizace činnosti/projektu nějak změněna, posunuta nebo omezena, mají se s touto skutečností ozvat příslušným pracovnicím OK. Město Brno vychází vstříc pořadatelům akcí na základě jejich písemné žádosti úpravou jejich činnosti nebo projektu prostřednictvím dodatků nebo písemných souhlasů dle podmínek uzavřených smluv o poskytnutí dotací v oblasti kultury (řešeny jsou úpravy ve věci změn názvu, rozpočtu, termínu v daném kalendářním roce, změny v obsahu i prodloužení realizace, čerpání a vyúčtování dotace do dalšího roku).
‒ Nad rámec běžných dotačních programů byl schválen Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií covid-19. Město Brno řeší individuální dotace v oblasti kultury pro významné subjekty brněnské nezřizované kulturní scény, které nemohou žádat o poskytnutí dotace dle dotačního titulu Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií covid-19. Tyto subjekty jsou však nedílnou součástí brněnské nezřizované kulturní scény již řadu let a jejich význam je nesporný. Rozdílnost zaměření a různorodost potřeb těchto organizací také neumožňuje nastavit vhodný plošný dotační titul, je třeba je řešit individuálně.

Nová opatření 

1) Nájemcům v městských objektech schváleno prominutí nájemného po dobu trvání nouzového stavu.
2) Restauračním zařízením schválena žádost, aby městské části v letošním roce prominuly poplatky za restaurační zahrádky, přičemž je město připraveno tuto částku městským částem kompenzovat.
3) Kulturní scéně, která je zákazem společenských akcí kriticky ohrožena, byl schválen dotační titul, který umožní kulturním subjektům na překonání kritického období čerpat 20 až 50 tisíc na zmírnění důsledků pandemie covid-19.
4) Velkým nezřizovaným subjektům v kultuře, pro které je pomoc formou výše uvedené dotace nedostačující, byl dále udělen úkol odboru kultury zajistit balíček finančních prostředků pro individuální pomoc.

Plzeň / informace OK k 25. 5. 2020
Dotace/granty 
na rok 2020

Statutární město Plzeň přijalo ke zmírnění negativních dopadů pandemie covid-19 balíček dvanácti opatření, tzv. Plzeňskou 12. Dále bylo přijato usnesení Rady města Plzně č. 357/20 ‒ schválení mimořádné finanční podpory ‒ individuální dotace pro existenčně ohrožené kulturní organizace nezřízené městem (otevřená výzva). Body z Usnesení Rady města Plzně č. 297 ze dne 15. 4. 2020 ‒ schválená pravidla města v oblasti dotačních programů a v oblasti poskytování individuálních dotací v roce 2020: 1) Pokud byla dotace poskytnuta, ale projekt nelze uskutečnit ani v náhradním termínu, pak je příjemce dotace povinen finanční prostředky vrátit. Pokud již došlo k uskutečnění výdajů, mohou být městem uznány. Za tímto účelem je nezbytné doložit jednoznačné podklady pro vyúčtování dotace.
2) Pokud byla dotace poskytnuta a projekt lze uskutečnit v náhradním termínu do konce roku 2020, lze požádat o navýšení dotace o částku, která již byla vynaložena při přípravě projektu v původním termínu a tyto prostředky je nutno vynaložit opětovně. Za tímto účelem je nezbytné doložit jednoznačné podklady pro navýšení dotace.
3) Pokud byla dotace poskytnuta a projekt lze uskutečnit v náhradním termínu až v průběhu roku 2021 a zároveň se nejedná o každoročně se opakující akci, může příjemce dotace požádat o převedení prostředků ve výši nevyčerpané dotace do následujícího roku. Pokud již došlo k uskutečnění výdajů pro přípravu projektu v původním termínu, které je nutno vynaložit opětovně, lze požádat o navýšení celkové výše dotace. Za tímto účelem je nezbytné doložit jednoznačné podklady pro navýšení dotace.
4) Pokud se jedná o dotace na zajištění provozu dotovaného subjektu, může být dotace navýšena o částku odpovídající vícenákladům vzniklým díky řešení karanténních opatření. Za tímto účelem je nezbytné doložit jednoznačné podklady pro navýšení dotace.
5) U víceletých dotačních programů bude u zrušených akcí analyzováno, zda lze finanční prostředky využít v následujících letech na přesun akce či náhradní akci.

Nová opatření Plzeňská 12 ‒ série opatření (časově omezené odpuštění nájemného u nebytových prostor ve vlastnictví MP, splátkové kalendáře, sanace propadu příjmů organizacím zřizovaným nebo založeným městem, opatření pro zmírnění negativních dopadů: uznání přípravných nákladů i u zrušených akcí, možnost úhrady vícenákladů, pomoc v rámci existenční ohroženosti a dopadů pandemie koronaviru ‒ mimořádná finanční pomoc formou individuálních dotací atd.).
Ostrava / informace OK z 29. 6. 2020
Dotace/granty 
na rok 2020
Na základě oslovení všech městem dotovaných subjektů  bylo k datu 3. 6. 2020 zjištěno, že v souvislosti s opatřeními orgánů veřejné moci k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 se neuskuteční 20 akcí podpořených jednoletou dotací, příspěvkem, transferem a 5 festivalů podpořených víceletou dotací. Zastupitelstvo města dne 24. 6. 2020 schválilo změnu termínu realizace u 21 příjemců jednoletých dotací a 5 příjemců dotací víceletých a svým usnesením č.0990/ZM1822/15 také umožnilo částečné čerpat finanční podporu, přestože se akce s ohledem na vládní opatření neuskuteční, a to až do výše 60 %, resp. 80 % poskytnuté dotace pro rok 2020. Jedná se zejména o velké hudební či divadelní festivaly podpořené víceletou dotací. U neuskutečněných akcí podpořených jednoletou finanční podporou došlo převážně k vrácení finančních prostředků v plném rozsahu. 
Nová opatření Viz předchozí odpovědi ‒ úprava smluv a projektů dle potřeb dotovaných subjektů, výzva Pomoc podnikatelům ve výši 20 tisíc a 100 tisíc a Pomoc neziskovým organizacím ve výši 20 tisíc Kč, odklad či prominutí nájmu u městských budov, promíjí poplatky z pobytu a osvobozuje od placení poplatků za zábor veřejného prostranství.
Olomouc / interní rešerše k 30. 6. 2020
Dotace/granty 
na rok 2020
‒ V březnu byly v oblasti kultury pozastaveny všechny žádosti o dotaci s výjimkou podprogramu Činnost kulturních organizací, kde žadatelům zastupitelstvo schválilo 50 % výše schválené dotace (týká se 14 žádostí). S těmito příjemci dotací jsou již podepisovány smlouvy.
‒ Byly zastaveny všechny doposud běžící dotační programy a všechny ostatní žádosti o dotaci z ukončených programů se staly předmětem nového rozhodnutí orgánů města. To znamená, že žádosti opět posuzovala kulturní komise (21. 5.), následně Rada města (1. 6.), rozhodnuto bylo na červnovém jednání Zastupitelstva města (29. 6.).
‒ Nakonec pouze u žádostí na projekty, které se neuskuteční (nebo se uskuteční v omezené podobě), došlo ke zrušení dotace (nebo k jejímu krácení).
Nová opatření 1) Odpuštění nájemného za zábor veřejného prostranství.
2) Odpuštění nájemného v komerčním nájmu města za období od 1. 4. do 30. 6.
Zlín / informace OK z 23. 4. 2020
Dotace/granty 
na rok 2020
OK neruší dotační řízení, s tím že:
‒ U projektů na 1. pol. roku 2020, kterým byla odsouhlasena dotace, aktuálně přijímá vyúčtování projektů, které proběhly v plném rozsahu.
‒ Projekty, které neproběhly v původně předepsaném rozsahu, nicméně s prokazatelnými náklady, budou na základě žádosti příjemce individuálně posouzeny a následně dojde k vyplacení dotace do výše uznatelných nákladů.
‒ K projektům, u kterých je již nyní znám náhradní termín konání akce, budou na základě oznámení změny termínu konání příjemcem uzavírány dodatky ke stávajícím veřejnoprávním smlouvám. Rozhodnutí o udělené dotaci zůstane platné i v 2. pol. roku 2020.
‒ Aktuálně probíhá příjem žádostí o přidělení dotace na projekty konané v 2. pol. roku 2020.
Nová opatření ‒ V režimu projednávání je zatím možnost vyhlásit v 2. pol. roku 2020 mimořádnou výzvu na podporu celoroční činnosti subjektů nezřizované kulturní scény.
‒ Město Zlín současně hodlá přistoupit i k opatřením nepřímé ekonomické podpory. Například zřídí prostor pro stream prezentaci umělců v rámci webu města, příp. přistoupí ke zřízení samostatného webu za tímto účelem.
‒ Město Zlín současně aktivně plní žádosti Svazu měst a obcí – Komise pro kulturu a cestovní ruch o příp. připomínkování aktuálních vládních opatření pro kulturní sektor.
Pardubice / informace OK z 29. 6. 2020
Dotace/granty 
na rok 2020
‒ Dotace pro kulturní subjekty byly vyplaceny.
‒ Dotační program byl snížen zhruba o šestinu, tedy o 1 mil. Kč.
‒ Možnost proplacení 75 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů i u zrušených akcí.
Nová opatření

Chystáme komunikační nástroj FB ‒ Kreativní Pardubice s cílem komunikovat s oblastí KKP; pro regionální producenty (značka Kraj Pernštejnů) se chystají mikrogranty ve formě kreativních voucherů.

Opava / informace z OK k 30. 6. 2020
Dotace/granty 
na rok 2020
Příjemci dotací mají tři možnosti:
1) Akci přesunout na jiný termín v rámci tohoto roku, přičemž dotace bude zachována.
2) Akci zrušit ‒ tuto skutečnost musí oznámit a dotace by nebyla vyplacena.
3) Případně informovat o tom, že například akce je sice zrušena, ale již zaplatili nějaké náklady (např. na propagaci). Tyto záležitosti se pak budou posuzovat individuálně.
Nová opatření Zatím nepřipravujeme, ale určitě i na to dojde. Předpokládáme například, že budeme řešit snížení či odpuštění nájmů u kulturních zařízení vlastněných městem, ale provozovaných soukromníky (např. Kulturní dům Na Rybníčku nebo Kino Mír).
Jihlava / informace OK k 29. 4. 2020
Dotace/granty 
na rok 2020
OK uvažuje o změnách podmínek smlouvy o poskytnutí dotace.
Nová opatření OK uvažuje o vytvoření nástroje možné podpory v oblasti kultury na zmírnění důsledků spjatých s pandemií covid-19 na již vynaložené a uhrazené náklady.
České Budějovice / informace OK k 14. 4. 2020 
Dotace/granty 
na rok 2020
‒ Dotace do 50 tisíc byly schváleny a jsou připraveny k vyplácení.
‒ Dotace nad 50 tisíc nebyly schváleny z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a neuskutečněného zastupitelstva města. To proběhne na květnovém ZM.
‒ Mnoho dotačních titulů se přesouvá do druhé poloviny roku, některé ani nevzniknou.
Nová opatření OK se bude snažit všechny subjekty podpořit tak, jak si požádaly. OK hledá úspory u neuskutečněných dotací a akcí odboru v období nouzového stavu.

Aby místní samosprávy po celém světě ztlumily otřesy kulturního ekosystému a udržely kontinuitu kulturních aktivit, zavádí nejrůznější mimořádná opatření. Nikdo si nepřeje, aby docházelo ke kolapsu kulturního provozu a práce, kterou provozují velmi často osoby samostatně výdělečně činné nebo na volné noze. Více tuto problematiku zkoumá report komise pro kulturu světové asociace Sjednocených měst a místních samospráv (UCLG) s názvem Culture, Cities and the COVID-19 Pandemic. Najdete zde širší spektrum podtémat a opatření, jako je digitalizace, víceúrovňová spolupráce, nové přístupy ke kulturnímu dědictví a poznání, finanční udržitelnost, monitoring a sběr dat, přístup ke kultuře, právo na kulturu, výzvy budoucnosti ad.

Stále je vám k dispozici také obsah, který jsme na stránkách Kreativního Česka přinesli během karantény. Připomíná nám i po utlumení pandemie, že kulturní politika, plánování, mapování potřeb, komunikace a participace mají svůj význam před krizí, v jejím průběhu i po ní.

Po zmíněném textu Záchranná sada pro města jsme publikovali překlad článku Simona Mundyho o tom, že města se zastavila. Text vede čtenáře k zamyšlení, jak je může kultura přivést zpátky k životu. Originál byl publikován v březnu 2020 komisí pro kulturu světové asociace Sjednocených měst a místních samospráv (UCLG). UCLG je platformou měst, organizací a sítí, která kontinuálně posiluje souvislost mezi místními kulturními politikami a udržitelným rozvojem.

Více věcný a faktický je překlad oficiálního prohlášení a shrnutí výzkumu nezávislé organizace European Creative Business Network (ECBN) z doby nouzového stavu. Dokument dává do kontextu data a potřeby KKO z první fáze karantény a upozorňuje na , že jejich úspěšné restartování je cestou k otevřené a udržitelné Evropě. 

Zpět do českého prostředí nás v květnu zavedl rozhovor s Olgou Škochovou, odbornicí na participativní kulturní plánování v českých krajích a obcích. Přestože jsme jej připravovali ještě před nástupem pandemie, jeho obsah příhodně zapadl do aktuálního dění. Plánování včetně toho kulturního se totiž v době krize stává hmatatelnějším a může sehrát významnou úlohu ve snaze o zmírnění jejích dopadů. Svou hlavní roli má však hrát mimo nouzový stav. O čem je kulturní plánování v 21. století a proč jeho správné pojetí rozhodně nešustí papírem? Přečtěte si zde.

Koronavirová krize zasáhla každého kulturního aktéra různým způsobem. Zkušenosti z celorepublikové úrovně i příklady z jiných měst ukázaly, jak je v současné době důležité se síťovat a hledat profesní aliance.

Rešerše: Magdalena Petráková/Kreativní Česko

Text: Lucie Ševčíková / Kreativní Česko
Vloženo: 16. července 2020

Nepřehlédněte/

Strategické plánování vzniklo jako východisko z krize

Plánování včetně toho kulturního se v době krize stává hmatatelnějším a může sehrát významnou úlohu ve snaze o zmírnění dopadů. Svou hlavní roli má však hrát mimo nouzový stav. O čem je kulturní plánování v 21. století a proč jeho správné pojetí rozhodně nešustí papírem? Odpovídala nám Olga Škochová, odbornice na participativní kulturní plánování v krajích a obcích.

Lineární kultuře odzvonilo

Co je to kulturní DNA města? Přinášíme rozhovor s expertkou na sociologii měst Liou Ghilardi z Londýna. Založila a vede britskou organizaci Noema Culture and Place Mapping, která na mezinárodní bázi rozvíjí projekty mapování a strategického kulturního plánování.

Kulturní plánování aneb Kultura jako způsob života

Nordic Urban Lab 2018 byla série akcí věnovaných tématu kulturního plánování, resp. uplatnění kulturní perspektivy při strategickém plánování měst. Přinášíme reportáž z jarního setkání, které se věnovalo politickému rozměru kultury, statusu kultury jako veřejné služby, spoluzodpovědnosti kulturních pracovníků za socio-politické dění a řešení jeho nepříznivých aspektů či vlivu kultury na kvalitu života ve městech. Jak chceme žít v našich městech v budoucnu?