Obnoví kultura Evropu?

Kulturně-kreativní sektor je hnací silou k úspěšné obnově Evropy. Tato a další teze zazněly v nedávném webináři s hlavními představiteli klíčových postů evropských institucí a orgánů Evropské unie. V návaznosti na něj byla publikována výzva adresovaná politikům, ale motivující všechny k silnějšímu lobby za začlenění ekosystému kultury a kreativity do národních plánů obnovy.

Během podzimu proběhla řada videokonferencí, debat a online webinářů o budoucnosti Evropy a roli kulturních aktérů, umělců, organizací a kreativních podnikatelů v ní. Akce organizovala jak kulturní obec, tak instituce pro kreativní průmysly. Sdělení a výzvy se opakovaly. Druhá vlna pandemie totiž znovu potvrdila, že kulturně-kreativní sektor (KKS) patří mezi nejpostiženější a že celý rozměr ekosystému je málo systémově podchycen a ne zcela definován (tedy pojat legislativně i myšlenkově). Na druhou stranu však tato situace přináší příležitost, aby se celý KKS stal (konečně) jedním ze spouštěčů nové budoucnosti.

Představitelé Evropské unie vidí v kultuře strategického hráče nové Evropy

Osmnáctého listopadu se uskutečnil webinář A Cultural Deal for Europe s podtitulem A central place for culture in the EU’s post-pandemic future (Kultura v srdci postpandemické budoucnosti Evropy), jejž pořádaly Culture Action Europe (CAE), European Cultural Foundation (ECF) a Europa Nostra, organizační pomoc poskytla European Heritage Alliance. Účast patnácti řečníků a řečnic byla přehlídkou zástupců a zástupkyň klíčových postů evropských institucí a orgánů Evropské unie: od předsedy Evropského parlamentu (David Sassoli) přes předsedkyni Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu (Sabine Verheyen) a eurokomisařku pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež (Mariya Gabriel) až po ředitele Evropské kulturní nadace (André Wilkens).   

Zúčastnění reflektovali smutný fakt, že kulturní a kreativní odvětví (KKO) jsou po automobilovém průmyslu a cestovním ruchu třetím sektorem, který zavedení protipandemických opatření postihlo nejvíce. Covid-19 zasadil sektoru ránu, která (po)vede k jeho proměně, přičemž cílem by nemělo být navrácení se k předpandemickému statu quo (pro který je charakteristická prekarizovaná práce, finanční nestabilita, absence dat, nerealizace kulturních politik, neexistence potřebné legislativy, jako je právní status umělce, aj.), ale inovace celého sektoru. Je zde však ambicióznější plán: kultura se má stát strategickým činitelem pro vytvoření „nové Evropy“.

Rámováno hashtagem #CulturalDealEU znělo celou debatou, že KKO jsou hnací silou k úspěšné obnově Evropy, nebo dokonce „nového světa“. Jinými slovy také osou pro zelené a digitální zotavení Evropy. Tato „kulturní dohoda“ má být příležitostí k vytvoření konkrétní víceleté perspektivy pro silný kulturní rozměr všech politik na úrovni EU. Výzvou pro nás všechny je nyní posilovat pochopení klíčové role kultury, a to nejen pro Evropu, ale i pro jednotlivé národní státy, regiony a města. Platí premisa, že ochrana kultury je ochranou (konceptu) evropské myšlenky. 

Na úrovni evropské politiky se její protagonisté snaží zasazovat o to, aby každá nově vznikající legislativa brala na vědomí návaznost na KKO. Cestu z krize pro KKO vidí účastníci diskuse v Plánu obnovy EU s podtitulem NextGenerationEU (návrh rozpočtu činí 750 miliard eur) a v novém víceletém finančním rámci EU (návrh rozpočtu činí 1,074 bilionu eur). O těchto prostředcích právě jednají europoslanci a vlády členských států (v současné době ho blokuje polská a maďarská vláda). A stejně tak o podmínce, aby 2 % z fondu obnovy byla vynaložena na kulturu a KKO. V každém případě bude záležet na vládách jednotlivých zemí, jak se budou prostředky rozdělovat. O nutnosti zapojení se do tvorby nejen Národního plánu obnovy, ale všech strategií jsme psali nedávno v článku Kreativita a stát musí mluvit stejnou řečí

Plán obnovy píše i Česká republika

Plán obnovy by měl přispět k nastartování pandemií zmožené unijní ekonomiky. Je pozitivní, že na dosavadních jednáních o Národním plánu obnovy České republiky byl kulturní a kreativní sektor zařazen jako jeden z bodů. Ministerstvo kultury (MK) přineslo do jednání návrh položky rozpočtu na rozvoj kulturního a kreativního sektoru (KKS) ve výši 8,233 miliardy korun. V obecné rovině jde o součet dvou komponent. První má za cíl obnovu kultury po současné krizi a zajištění její odolnosti proti dalším krizím. Druhým cílem je zvýšit konkurenceschopnost KKO, která jsou velkou příležitostí pro ČR. Požadavaná alokace je v návrhu MK rozdělena do čtyř obecných oblastí:

 1. Rozvoj regionální kultury a KKO (4,5 mld.)

 2. Modernizace a digitalizace KKS (1,5 mld.) – digitalizace v KKS (500 mil.); technologická modernizace kulturních institucí (500 mil.); investiční projekty pro divadla (300 mil.); internacionalizace KKS (200 mil.)

 3. Reformy/transformace MK (433 mil.)

 4. KKO (1,8 mld.) – příspěvek do rozpočtu Státního fondu kinematografie v pokrizových letech 2021–2023 a jeho transformace na Fond audiovize (750 mil.); kreativní vouchery (610 mil.); financování předprojektové a projektové přípravy kulturních a kreativních center (150 mil.); zvyšování odbornosti a síťování v KKS (250 mil.); mapování KKO (20 mil.); vznik komunikační platformy v oblasti KKO (20 mil.)

Dosavadní vývoj nasvědčuje, že částka na rozvoj KKS bude v NPO pokrácena na 2,5 miliardy. Nyní je důležité, že do celého vyjednávání mohou stále vstoupit aktéři daných oblastí celého KKS, zastřešující organizace a správy měst a krajů. Klíčové politické rozhodování se očekává zkraje roku 2021 a jednotné silné lobby může sehrát určitou roli v posílení pozice kultury, tak jak k tomu vyzvala debata evropských politiků a následné prohlášení Evropské kulturní nadace  s názvem „A Cultural Deal for Europe“, které přikládáme níže.

Z čeho se můžeme radovat už nyní? Prostředky se dosud podařilo navýšit ve třech programech:
(Více v přehledu rozpočtu Evropské unie z 11. 11. 2020)

 • Horizon Europe (o 4 mld. eur na 79,9 mld. eur) – stěžejní nástroj podpory výzkumu, vývoje a inovací v EU 

 • Erasmus+ (o 2,2 mld. eur na 23,4 mld. eur) – program Evropské unie podporující spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání

 • Kreativní Evropa (o 600 mil. eur na 2,2 mld. eur) – program EU na podporu kulturních a kreativních odvětví a audiovize

Všichni musíme sehrát svou úlohu

Účastníci debaty vyzvali k mobilizaci sil, jednotnému postupu stejným směrem a lobbování na všech úrovních ve jménu přenesení kultury do středu politiky obnovy. Kultura je živa pro svou různorodost a pestré musí být také hlasy a nástroje, které využijeme v duchu boje za kulturu jako mainstreamovou perspektivu. Důležité je, že svou úlohu v tom musí sehrát všichni – včetně zástupců KKO, protože tato „dohoda“ může fungovat, jedině když jí porozumí všichni občané EU a místní vlády. V debatě rezonovala představa o kultuře chápané holisticky: jako faktor sociální (např. pro spojování generací, její role pro demokracii a soudržnost společnosti), ekonomický (KKP vytváří 4,2 % HDP a 7–8 milionů pracovních míst v Evropské unii) nebo taky zdravotní, její schopnost inspirovat, inovovat a v neposlední řadě přístup ke kultuře jako základní lidské právo.

K naplnění má dopomoci i posílení spojenectví dvou pozitivních sil v Evropě: filantropie a kultury. Celá debata se nesla ve velmi optimistickém a entuziastické duchu, slovy Andrého Wilkense: „Je to pozitivní okamžik pro Evropu. Nyní tvoříme budoucnost.“

Na základě debaty bylo na konci listopadu publikováno společné prohlášení o Kulturní dohodě pro Evropu (A Cultural Deal for Europe), které bude zasláno tvůrcům politik EU a evropské kulturní komunitě. Jeho plné znění (v angličtině) můžete najít pod odkazem níže. Přikládáme základní shrnutí v překladu, které může být inspirací i pro českou veřejnou správu.


A Cultural Deal for Europe
A central place for culture in the EU’s post-pandemic future

Společné prohlášení Culture Action Europe, European Cultural Foundation, Europa Nostra 
26. listopadu 2020

 1. Věnovat nejméně 2 % z programu Recovery and Resilience Facility, jež představuje 85 % z Plánu obnovy EU, na oblast kultury. Tento program bude implementován prostřednictvím národních plánů, které jsou zásadními nástroji k posílení postavení kultury a umožňují kulturním subjektům jednat v evropském měřítku. (Tento bod by měl být promítnut do Národního plánu obnovy ČR. Alokace na kulturní a kreativní sektor by tak u nás měla začínat minimálně na 3,64 mld., pozn. red.).

 2. Všechny národní plány obnovy musí náležitě prokázat svůj kulturní a evropský rozměr. Vyzýváme instituce Evropské unie, aby povzbudily a sledovaly členské státy, aby konzultovaly své plány s kulturními aktéry.

 3. Plné zahrnutí kultury do Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (The 2030 Agenda for Sustainable Development) a Zelené dohody pro Evropu (The European Green Deal), přičemž kultura a kulturní dědictví sehrají zásadní roli pro dosažení jejich ambiciózních a životně důležitých cílů.

 4. Zajištění, že financování kultury bude začleněno („mainstreamed“) do dalších významných programů a aktivit EU.

 5. Náležitá a včasná podpora pracovníků v kultuře, které koronakrize silně zasáhla, s ohledem na to, že mnozí z nich zastávají nejistá, hybridní nebo atypická pracovní místa. V návaznosti na to usilovat o zlepšení jejich zaměstnanosti a pracovních podmínek.

 6. Strategické propojení filantropie s plánem obnovy Evropy a designu její budoucnosti. To má být umožněno skrze úpravy právního a fiskálního rámce pro evropskou filantropii a rozvoj nových forem partnerství a filantrop.

 7. Prosazování demokracie a práv v Evropě založené na hodnotách. Kultura má silný potenciál prosazovat evropské hodnoty, které jsou pro naše demokratické společnosti ústřední. Spolu se svobodou médií a akademickou svobodou představuje umělecká svoboda zásadní protiváhu nespravedlnosti a útlaku, jakož i přispívá ke zvyšování uvědomělosti, vnímání výzev a podněcování veřejných debat v EU i v kandidátských a potenciálních kandidátských zemích.

 8. Kultura je klíčová pro zahraniční vztahy v EU. Mezinárodní vztahy posilují příležitosti pro propojování kulturních komunit.

 9. Kultura pro budoucnost Evropy. Konference o budoucnosti Evropy je příležitostí zapojit se do demokratické debaty o naší budoucnosti a budoucím směřování EU. Věříme, že kultura musí být klíčovým přispěvatelem k připravované Konferenci o budoucnosti Evropy.

Text: Lucie Ševčíková a Magdalena Petráková
Vloženo: 2. prosince 2020