Olomouc

- Mapování kulturních a kreativních průmyslů na Olomoucku, 2017 -

„Více než 1200 subjektů, obrat téměř 5 miliard korun a 5000 zaměstnaných lidí.
Dominantním odvětvím, stejně jako v případě zaměstnanosti, je vývoj softwaru s obratem přesahujícím 1,6 mld.“

Nejsilnějším odvětvím z hlediska počtu subjektů je literatura - knihy a tisk (302), následovaná odvětvími vývoj softwaru (130), výtvarné umění (123) a hudba (120).

„Studie ukazuje, že historicky ukotvená tradice Olomouce jakožto centra vzdělanosti se v této oblasti projevuje s plnou intenzitou.
Mimořádné postavení má na Olomoucku oblast Kulturního dědictví.“

„Ve výsledcích mapování je výrazně zastoupena Univerzita Palackého, která je napříč odvětvími KKP aktivní díky mnoha rozmanitým organizačním součástem, projektům či pořádaným akcím.“

„Pokud na osobních setkáních se zástupci kreativních odvětví něco zaznívalo silně a opakovaně, pak to byla touha po větším propojení subjektů a odvětví navzájem, ale také po častější a koordinované komunikaci se zástupci místních a regionálních samospráv.“

Co se povedlo díky projektu mapování?

1/

Kreativní Olomouc

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílel tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví. Tato sinergie a networking je významnou zkušeností pro všechny zúčastněné a signálem, že úředníci mají na scéně své aktivní partnery.

Projekt koordinoval Radek Palaščák, který také stojí za založením informačního webu Kreativní Olomouc a správou dílčích aktivit a sdílením informací. Olomouc tak získala moderátora mezi aktéry KKO a magistrátem, který prosazuje výstupy projektu dál do strategických dokumentů města.

Město využije získané informace pro zlepšování podmínek k podnikání, včetně propojení mapované oblasti s cestovním ruchem. Výsledky zohlední například v připravovaném Strategickém plánu rozvoje města Olomouc a mikroregionu Olomoucko. Výstup mapování by se měl odrazit v inovacích studijních oborů na středních a vysokých školách, kde studují zájemci o kulturní a kreativní aktivity.

Další města/

Brno

Od roku 2009 v Brně ví, že je potřeba se věnovat podpoře KKP, ale až současné vedení radnice dává tématu větší podporu. Byla vytvořena pozice koordinátora podpory KKO, pozice koordinátora kulturní politiky a založena řídící skupina projektu Kreativního centra (v níž je primátor a všichni jeho náměstci).

Plzeň

Cílem mapování kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v Plzni bylo zjistit význam tohoto souboru odvětví pro místní ekonomiku a popsat potřeby subjektů těchto odvětví pro jejich další rozvoj. Studie Kulturní a kreativní průmysly Plzně poskytuje podrobný rozbor, který bude sloužit jako východisko při přípravě Centra kreativního podnikání v DEPO2015 a při realizaci plánovaného Kreativního inkubátoru Plzeň.

Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště zadalo Mapování kulturních a kreativních průmyslů v regionu Uherské Hradiště se zaměřením na řemesla zejména proto, aby podpořilo zachování a další rozvoj tradičních řemesel v  regionu. Výsledky budou zároveň sloužit jako podklad pro žádost města o zařazení do sítě kreativních měst UNESCO.

Pardubice

Studie Kulturní a kreativní průmysly Pardubic byla realizována jako součást výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Kvalitativní mapování vycházelo z potřeb samosprávy města Pardubice.