Olomouc

- Mapování kulturních a kreativních průmyslů na Olomoucku, 2017 -

"Více než 1200 subjektů, obrat téměř 5 miliard korun a 5000 zaměstnaných lidí.
Dominantním odvětvím, stejně jako v případě zaměstnanosti, je Vývoj softwaru s obratem přesahujícím 1,6 mld."

Nejsilnějším odvětvím z hlediska počtu subjektů je literatura - knihy a tisk (302), následovaná odvětvími vývoj softwaru (130), výtvarné umění (123) a hudba (120).

"Studie ukazuje, že historicky ukotvená tradice Olomouce jakožto centra vzdělanosti se v této oblasti projevuje s plnou intenzitou.
Mimořádné postavení má na Olomoucku oblast Kulturního dědictví."

"Ve výsledcích mapování je výrazně zastoupena Univerzita Palackého, která je napříč odvětvími KKP aktivní díky mnoha rozmanitým organizačním součástem, projektům či pořádaným akcím."

"Pokud na osobních setkáních se zástupci kreativních odvětví něco zaznívalo silně a opakovaně, pak to byla touha po větším propojení subjektů a odvětví navzájem, ale také po častější a koordinované komunikaci se zástupci místních a regionálních samospráv."

Co se povedlo díky projektu mapování?

1/

Kreativní Olomouc

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílel tým složený ze zástupců univerzity, města a kreativních odvětví. Tato sinergie a networking je významnou zkušeností pro všechny zúčastněné a signálem, že úředníci mají na scéně své aktivní partnery.

Projekt koordinoval Radek Palaščák, který také stojí za založením informačního webu Kreativní Olomouc a správou dílčích aktivit a sdílením informací. Olomouc tak získala moderátora mezi aktéry KKO a magistrátem, který prosazuje výstupy projektu dál do strategických dokumentů města.

Město využije získané informace pro zlepšování podmínek k podnikání, včetně propojení mapované oblasti s cestovním ruchem. Výsledky zohlední například v připravovaném Strategickém plánu rozvoje města Olomouc a mikroregionu Olomoucko. Výstup mapování by se měl odrazit v inovacích studijních oborů na středních a vysokých školách, kde studují zájemci
o kulturní a kreativní aktivity.

Další města