Olomouc má svou mapu kreativity

Více než 1200 subjektů, obrat téměř pět miliard korun a pět tisíc zaměstnaných lidí. Takovou sílu mají v Olomouci a nejbližším okolí kulturní a kreativní průmysly. Vyplývá to z ojedinělého výzkumu, který právě dokončil ve spolupráci s městem tým z Univerzity Palackého. Tvůrčímu potenciálu města dominují vývojáři softwaru, architekti, vydavatelé a překladatelé.

Do kulturních a kreativních průmyslů se zahrnují odvětví opírající se o lidskou kreativitu, dovednost a talent. Patří sem několik oblastí jako například výtvarné umění, literatura, památky, muzea, design, architektura nebo média včetně filmu a videa. Vzhledem k proměňující se společnosti se země Evropské unie snaží zmapovat, kolik lidí působí v těchto rychle se rozvíjejících odvětvích, jaké mají možnosti a jaký ekonomický potenciál. V České republice má svou mapu již několik měst. Olomouc je ale první, které mapování uskutečnilo podle nové metodiky schválené ministerstvem kultury.

K dalším klíčovým kreativním odvětvím na Olomoucku patří Literatura, knihy a tisk, využívající zejména humanitní zaměření olomoucké univerzity. Velkou část zaměstnanosti a obratu tohoto odvětví vytvářejí překladatelé. Významnou roli mezi kreativními odvětvími hraje Architektura, která je sice primárně podnikatelským odvětvím, ale zároveň vstupuje do veřejného prostoru tím, jak utváří podobu měst, obcí i krajiny. Nezastupitelnou pozici v regionu drží odvětví Kulturní dědictví, které těží především z faktu, že město i jeho blízké okolí patří mezi historicky a památkově nejzajímavější oblasti v ČR, ale také z husté sítě knihoven doplněné četnými olomouckými muzei, galeriemi a archivy.

„Při mapování jsme poprvé v Olomouci sezvali stovky zástupců firem, živnostníků, příspěvkových, nevládních a dalších organizací působících v kreativních odvětvích na sérii moderovaných workshopů. Zjišťovali jsme, co by jejich oboru ve městě pomohlo k dynamičtějšímu rozvoji. Výstupy z této aktivity jsou velmi cennou součástí studie,“ doplnil Palaščák.

Díky analýze dostává město Olomouc zpětnou vazbu a unikátní souhrnná data, s nimiž může pracovat například v oblasti turismu, cestovního ruchu, kulturní politiky nebo při tvorbě strategického plánu města. K dispozici jsou také mapy znázorňující lokality, ve kterých se firmy a subjekty koncentrují. Podpora kulturních a kreativních odvětví se proto stává čím dál důležitější součástí strategií místního ekonomického rozvoje.

Zjištěné informace o existenci a počtu aktivních subjektů i o jejich ekonomickém přínosu slouží k lepšímu porozumění potřebám v daných odvětvích a také k cílenější podpoře aktivit, které ve městě vyvíjejí. Využití výsledků analýzy pro město spatřuji aktuálně zejména v procesu přípravy a tvorby strategického plánu města, v němž jeden z jeho pilířů nese název Konkurenceschopná a kreativní Olomouc,“ objasnil náměstek primátora města Olomouce Aleš Jakubec.

Koncept kulturních a kreativních průmyslů upozorňuje na to, že umění, kulturu a kreativitu nelze chápat jen jako nadstavbu hospodářské činnosti, ale jako jednu z jejích důležitých součástí s významným rozvojovým potenciálem. „Olomouc má v této oblasti mimořádný potenciál, o nějž by mělo být patřičně pečováno a pro jehož rozvoj by měly být vytvářeny co nejlepší podmínky. Olomouc by se mohla ve spojení s kreativními odvětvími profilovat jako moderní, dynamická a atraktivní destinace pro podnikatele i návštěvníky,“ řekl prorektor UP Petr Bilík.

Kontaktní osoba:
Radek Palaščák | mapování kulturních a kreativních průmyslů
Univerzita Palackého v Olomouci | úsek pro vnější vztahy
E: radek.palascak@upol.cz | M: 735 885 509

Mapovací dokument: https://issuu.com/palackyuniversity/docs/zz_mapov__n___kkp_komprim_1str__nko
Odkaz: http://kreativniolomouc.cz/

Zdroj: Tisková zpráva z 21. 4. 2017