Zlín a Zlínsko

Podle našeho názoru může být mapování nástrojem, jak určit nehmotné prvky
identity a atmosféry místa. Poznání místního (městského nebo regionálního)
kulturního charakteru tak může přispět k prosazení změny: může poskytovat podklady
k rozvoji veřejných politik, přilákat finanční a další zdroje a pomáhat k tomu, aby se ujaly nové přístupy k místnímu hospodářskému rozvoji.

- Lia Ghilardi, Mapovací dokument Kreativní a aktivní Zlínsko, 2011 -

- Mapování kulturních a kreativních průmyslů, 2011 -

"Na Zlínsku působí 2300 neziskových organizací, které se podílejí na výrobě, distribuci a spotřebě kulturních služeb ve 12 různých oblastech."

"80 procent firem v oblasti kreativních průmyslů na Zlínsku má jen jednoho zaměstnance a z firem s více zaměstnanci se v 87 % jedná o mikro-podniky."

"Poměrně silná je oblast audiovizuální tvorby, vývoj softwaru a návrhářství (v tomto případě definovaném tak, že zahrnuje i podoblast řemeslné výroby, kterou pak využívá místní odvětví návrhářských služeb)."

"Co se týče designu – navzdory silnému povědomí o Baťově odkazu a o tom,
jaký význam hraje dobrý design v životě i práci – je spolupráce mezi místními tvůrci a průmyslem omezená."

"Mladí lidé se na činnostech organizací zaměřených na vysokou kulturu příliš často nepodílejí a nejeví o ně velký zájem. To představuje zásadní problém, neboť pokud si má Zlín udržet talentované jedince, je potřeba, aby se v něm mladí lidé cítili dobře"

Co se stalo po dokončení projektu mapování?

1/

Kreativní klastr

Zlínský kreativní klastr je první klastr v České republice zaměřený na kreativní průmysly. Klastr je tvořen zástupci veřejného, soukromého, neziskového a vzdělávacího sektoru z kreativních a návazných odvětví ve zlínské aglomeraci.

Klastr byl založen v lednu 2016 v návaznosti na předchozí činnost nezávislé pracovní skupiny Kreativní Zlín. Ta vznikla v září 2014 z podnětu Statutárního města Zlína v návaznosti na doporučení vyplývající z projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v České republice. Mapování ve Zlínském kraji provedla expertka Lia Ghilardi z britské společnosti Noema Research.

Jeho výsledky ukázaly, že nejen město Zlín, ale celý Zlínský kraj mají značný potenciál v oblasti kreativních průmyslů. Zlínský kreativní klastr chce na těchto zjištěních stavět. Vizí klastru je, že město Zlín a Zlínský kraj budou v roce 2020 představovat jedno z nejvýznamnějších center kreativních průmyslů České republiky, a to zejména v oblastech designu, audiovize, marketingových komunikací a architektury.

2/

UPPER

(UPPER) – Centrum kreativních průmyslů a podnikání je prostor pro začínající kreativce. Nabízí nejen zázemí a vybavení za výhodných podmínek, ale také poradenství a mentoring v oblasti podnikání.Slavnostní otevření proběhlo 1. 3. 2016.

UPPER je inkubátor, který slouží pro studenty či čerstvé absolventy především z UTB, jako startovací prostor v podnikatelské činnosti ve spolupráci s aktivní komunitou. Zaměřuje se na projekty z oblasti kreativních průmyslů designového, uměleckého, audiovizuálního, architektonického či marketingového charakteru. Jedním z cílů je networking a vést jednotlivce k transformaci ve firmu.

UPPER nabízí užívání prostor za výhodných podmínek, koučing a mentoring, setkávaní se špičkovými odborníky z oboru (přednášky, workshopy), spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou ve Zlíně, TIC Zlín a s privátními firmami.

Naše mapování Zlína je u konce, a chceme proto poukázat na několik skutečností.
Mapování je jen začátkem, dalším klíčovým krokem k vybudování úspěšného města a regionu je podpora a spojení osobitých zdrojů tohoto místa a mezirezortní a mezisektorová spolupráce.
Programy na podporu kreativní ekonomiky (a kulturní plánování) by měly být propojeny s jinými
existujícími programy a měly by se snažit překlenout rozdílné oblasti a zájmové skupiny tak,
aby se zamezilo zdvojování snah, aby jednotlivé politiky získávaly nové impulsy
a aby se testovaly a aplikovaly nové myšlenky. Vytvoření takových vazeb a testování možností ke spolupráci patřily mezi prioritní cíle mapování.

Další články

Do káznice se vrací život

Brněnská káznice – objekt, který nese temnou historickou stopu a současně je výrazně inspirativní, oplývá geniem loci, oslovuje uměleckou imaginaci. Specifikem je i to, že leží v srdci takzvaného „brněnského Bronxu“ – sociálně vyloučené lokality. Avšak nejen proto skýtá silný potenciál v rozvoji této oblasti. Konkrétní podoba nového využití, z něhož nejreálnější je projekt Kreativního centra, se stále formuje a je víc než jisté, že u tak komplexního projektu bude doznávat značných změn i ve fázi, kdy se plány přesunou z papíru do reality. Čím káznice žije a čím bude žít?

Lineární kultuře odzvonilo

Co je to kulturní DNA města? Přinášíme rozhovor s expertkou na sociologii měst Liou Ghilardi z Londýna. Založila a vede britskou organizaci Noema Culture and Place Mapping, která na mezinárodní bázi rozvíjí projekty mapování a strategického kulturního plánování.

8smička je specifická

Jak se daří 8smičce, zóně pro umění, po více než ročním fungování? Co přináší Humpolci a jak se vede malá regionální kulturní instituce? Povídaly jsme si s její ředitelkou Marcelou Strakovou.

Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště zadalo Mapování kulturních a kreativních průmyslů v regionu Uherské Hradiště se zaměřením na řemesla zejména proto, aby podpořilo zachování a další rozvoj tradičních řemesel v  regionu. Výsledky budou zároveň sloužit jako podklad pro žádost města o zařazení do sítě kreativních měst UNESCO.

Zlín a Zlínsko

V roce 2011 zahájil Institut umění - Divadelní ústave projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Jedna z pilotních studií, která vedla k metodice mapování na lokální úrovni byla zaměřena na město Zlín a Zlínský kraj. Ke spolupráci na pilotní studii byla přizvána britská společnost Noema Culture and Place Mapping pod vedením Lii Ghilardi.

Olomouc

Olomouc je první město v ČR, které mapování KKO uskutečnilo podle nové metodiky schválené ministerstvem kultury. Díky analýze dostává město Olomouc zpětnou vazbu a unikátní souhrnná data, s nimiž může pracovat například v oblasti turismu, cestovního ruchu, kulturní politiky nebo při tvorbě strategického plánu města.

Brno

Od roku 2009 v Brně ví, že je potřeba se věnovat podpoře KKPO ale až současné vedení radnice dává tématu větší podporu. Byla vytvořena pozice koordinátora podpory KKO, pozice koordinátora kulturní politiky a založena řídící skupina projektu Kreativního centra (v níž je primátor a všichni jeho náměstci).

Plzeň

Cílem mapování kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v Plzni bylo zjistit význam tohoto souboru odvětví pro místní ekonomiku a popsat potřeby subjektů těchto odvětví pro jejich další rozvoj. Studie Kulturní a kreativní průmysly Plzně poskytuje podrobný rozbor, který bude sloužit jako východisko při přípravě Centra kreativního podnikání v DEPO2015 a při realizaci plánovaného Kreativního inkubátoru Plzeň.

Pardubice

Studie Kulturní a kreativní průmysly Pardubic byla realizována jako součást výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Kvalitativní mapování vycházelo z potřeb samosprávy města Pardubice.