Co je Národní plán obnovy a proč ho využít?

1/ Jedinečná příležitost

S ohledem na ekonomickou krizi způsobenou COVID-19 představila EU iniciativu NextGenerationEU (NGEU) na obnovu společnosti a ekonomiky. Hlavním smyslem je, aby evropská společnost byla po odeznění COVID-19 zelenější, digitálnější, odolnější a obecně lépe vybavená na budoucí výzvy. Nelze tak pouze sanovat státní rozpočty. Využití prostředků z největšího balíčku Fondu obnovy státy nastaví na základě svých plánů; v České republice se jedná o Národní plán obnovy (NPO) za cca 182 mld. V první fázi předložily státy své plány k diskusi s EK. To premiér učinil 15.10. a jednání s EK aktuálně probíhají. MPO plánuje předložit finální verzi NPO vládě na konci února. Finální plán pak musí ČR předložit EK do 30.4.2021, jak vysvětluje podklad MK

2/ Návaznost na státní kulturní politiku

Před koncem roku byly se zástupci sektoru konzultovány dva důležité dokumenty. Strategie kulturních a kreativních odvětví, která by měla být v lednu předložena ke schválení, a nové teze Státní kulturní politiky. Je podstatné upozornit na to, že oba dokumenty byly jako návrhy představeny širokému spektru odborníků a zrcadlí to, co MK žádá i v Národními plánu obnovy. I tyto strategické plány zohledňují jak neziskovou kulturu, tak kreativní komerční sektor i nutné legislativní úpravy. Pro jejich naplnění bude klíčové, jak vysokou podporu získá kultura právě v NPO.Oba státní dokumenty by měly být veřejně dostupné v nejbližších týdnech. Dopis na podporu kultury v NPO směřoval vládě i Mezinárodní divadelní ústav (ITI).

Ministerstvo kultury vnímá nutnost využít i potenciál sektoru a v rámci svého finančního rámce 8,233 mld. korun přineslo do Národního plánu obnovy dvě hlavní komponenty. První má za cíl obnovu kultury po současné krizi a zajištění její odolnosti proti dalším krizím. Druhým cílem je zvýšit konkurenceschopnost KKO, která jsou velkou příležitostí pro ČR. Požadavaná alokace je v návrhu MK rozdělena do čtyř obecných oblastí:

  • Rozvoj regionální kultury a KKO (4,5 mld.)
  • Modernizace a digitalizace KKS (1,5 mld.) – digitalizace v KKS (500 mil.); technologická modernizace kulturních institucí (500 mil.); investiční projekty pro divadla (300 mil.); internacionalizace KKS (200 mil.)
  • Reformy/transformace MK (433 mil.)
  • KKO (1,8 mld.) – příspěvek do rozpočtu Státního fondu kinematografie v pokrizových letech 2021–2023 a jeho transformace na Fond audiovize (750 mil.); kreativní vouchery (610 mil.); financování předprojektové a projektové přípravy kulturních a kreativních center (150 mil.); zvyšování odbornosti a síťování v KKS (250 mil.); mapování KKO (20 mil.); vznik komunikační platformy v oblasti KKO (20 mil.)

Národní plán obnovy má zatím pro kulturní a kretivní odvětví spíše obecnou podobu. Věříme, že pokud se nyní podaří získat potřebnou finanční alokaci, bude dále prostor k debatě i prostřednictvím komunikační platformy, která vznikla během podzimu 2020 a kterou budeme dále udržovat.

3/ Ekologické a digitální výzvy

Podmínkou pro čerpání z Fondu obnovy je využití 37 % prostředků na zelené a 20 % na digitální iniciativy. Dále musí každý plán zahrnovat sedm vlajkových iniciativ EU.

Dále každá země musí v NPO adresovat svá doporučení od Evropského parlamentu tzv. country specific recommendations za 2019 a 2020. Všechna doporučení se dotýkají i našeho sektoru, který umí přispět k řešení těchto problematik.
V doporučení EP č.1 zní: Zlepšit dlouhodobou fiskální udržitelnost důchodového systému a systému zdravotní péče
V doporučení č.2 zní: "Zvýšit kvalitu a inkluzivnost systémů vzdělávání a odborné přípravy, mimo jiné podporou technických a digitálních dovedností a podporou učitelského povolání." V doporučení č.3 zní: "Snížit administrativní zátěž pro investice a v oblasti zadávání veřejných zakázek podporovat soutěž více založenou na kritériích kvality. Odstranit překážky bránící rozvoji plně funkčního inovačního ekosystému."

4/ Evropa chce investice do kultury

Kulturně-kreativní sektor je hnací silou k úspěšné obnově Evropy. Tato a další teze zazněly na více akcích s hlavními představiteli klíčových postů evropských institucí a orgánů Evropské unie. V návaznosti na listopadový webinář s mottem #CultureDealEU byla publikována výzva adresovaná politikům, motivující k začlenění ekosystému kultury a kreativity do národních plánů obnovy. 

Covid-19 zasadil sektoru ránu, která (po)vede k jeho proměně, přičemž cílem by nemělo být navrácení se k předpandemickému statu quo (pro který je charakteristická prekarizovaná práce, finanční nestabilita, absence dat, nerealizace kulturních politik, neexistence potřebné legislativy, jako je právní status umělce, aj.), ale inovace celého sektoru. Je zde však ambicióznější plán: kultura se má stát strategickým činitelem pro vytvoření „nové Evropy“.

EU koná dle svých vizí. Prostředky se dosud podařilo navýšit ve třech programech:

  • Horizon Europe (o 4 mld. eur na 79,9 mld. eur) – stěžejní nástroj podpory výzkumu, vývoje a inovací v EU 
  • Erasmus+ (o 2,2 mld. eur na 23,4 mld. eur) – program Evropské unie podporující spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání
  • Kreativní Evropa (o 600 mil. eur na 2,2 mld. eur) – program EU na podporu kulturních a kreativních odvětví a audiovize