Dva tisíce irských umělců testuje nepodmíněný příjem. Jaké jsou první výsledky?

Irsko  vyhodnotilo první šestiměsíční fázi pilotního programu nepodmíněného základního příjmu v oblasti umění neboli BIA – Basic Income for the Arts. Průběžné výsledky ukazují, že má na umělce a jejich tvorbu pozitivní dopad. V textu přinášíme popis BIA, který zpracoval IDU v rámci publikace Status umělce, Příspěvky k diskuzi a překlad shrnutí prvních dat, které na konci roku 2023 zveřejnilo irské Ministerstvo pro turistický ruch, kulturu, umění, irsky mluvící oblasti, sport a média.

Zdroj: artnet news

Realizaci irského pilotního programu tzv. bezpodmínečného příjmu v hodnotě 25 mil. eur urychlila covidová krize
a jeho zařazení do Národního plánu hospodářské obnovy. Hlavním motivem bylo pomoci umělcům a uměleckému sektoru vzpamatovat se po pandemii a zkoumat prostřednictvím pilotního výzkumného programu dopad poskytování nepodmíněného příjmu s tím, že v budoucnu by se mohlo jednat o dlouhodobé opatření. 

Klíčové body programu: vyzkoušet specifickou podporu ve formě základního příjmu uznávající hodnotu času stráveného tvůrčí praxí; umožnit umělcům a tvůrčím pracovníkům v oblasti umění soustředit se na uměleckou praxi, aniž by museli vstupovat do zaměstnání v jiných odvětvích; podpořit účastníky v rozvoji jejich tvůrčí praxe; ocenit hodnotu a roli umění v irské společnosti a minimalizovat ztrátu dovedností a zkušeností
v uměleckých oborech.

Pilotní program základního nepodmíněného příjmu BIA – Basic Income for the Arts v oblasti umění v Irsku se týká podpory umělců a tvůrčích uměleckých pracovníků a jejich tvůrčí činnosti. Jedná se o částku 325 eur týdně, která bude vybraným umělcům vyplácena po dobu tří let. Výzva k podání žádostí trvala od 12. dubna do 12. května 2022.
Z devíti tisíc žádostí bylo nutné vybrat pouze dva tisíce umělců, pro které byly dané prostředky vyčleněny. Již ve výzvě bylo uvedeno, že finální výběr příjemců podpory se uskuteční formou anonymizovaného losování, protože tvůrci programu nechtěli žadatele kvalitativně srovnávat, ale chtěli podpořit umělce napříč všemi stádii v kariéře, včetně těch začínajících, nebo naopak už zavedených. Vládní odbor kultury proto pouze posoudil splnění kritérií, tedy to, zda jsou žadatelé aktivními tvůrci a předložili povinné doklady. V rámci podpory bylo vyčleněno cca 400 míst pro nedávné absolventy uměleckých oborů. Konečný výběr zahrnul všechny demografické i věkové skupiny. Do programu se dostali i umělci blížící se důchodovému věku včetně sedmdesátníků.

Tvůrčího uměleckého pracovníka vládní odbor kultury pro účely programu definuje jako osobu, která má tvůrčí praxi
a jejíž tvůrčí práce je klíčovým příspěvkem k produkci, interpretaci nebo prezentaci umění. Uměním se pak rozumí jakýkoli tvůrčí nebo interpretační projev (tradiční nebo současný) v jakékoli formě a zahrnuje zejména vizuální umění, divadlo, literaturu, hudbu, tanec, operu, film, cirkus a architekturu a týká se jakéhokoli média, kterého je pro tyto účely použito.

Přehled způsobilých žadatelů
Umělecká forma Profese/praxe
Vizuální umění
 •  vizuální umělec – všechna média včetně fotografie
 • kurátor vizuálního umění
 • ilustrátor
 • kritik, teoretik

Divadlo
 • herec
 • umělecký šéf
 • komik
 • kostýmní výtvarník
 • režisér
 • vlasový designér
 • libretista
 • světelný designér/inženýr
 • maskér
 • mim
 • scénograf
 • jevištní výtvarník
 • zvukový designér/inženýr
 • dramatik a dramaturg
 • designér projekcí
 • návrhář rekvizit
 • loutkář
Literatura
 • spisovatel – knih pro děti a mláděž, prózy, povídek, básní
 • ilustrátor
 • kritik, teoretik
 • autor literatury faktu (s vysvětlivkou)
Hudba
 • skladatel
 • dirigent
 • zpěvák/hudebník – všechny žánry
 • světelný designér/inženýr
 • textař
 • zvukový designér/inženýr
 • režisér muzikálů
 • kritik, teoretik
Tanec
 • umělecký ředitel
 • choreograf
 • tanečník
 • repetitor
Opera
 • herec
 • umělecký ředitel
 • kostýmní výtvarník
 • libretista
 • světelný designér/inženýr
 • textař
 • režisér
 • zpěvák
 • zvukový designér/inženýr
 • scénograf
 • repetitor
Film
 • herec
 • animátor
 • umělecký ředitel
 • kameraman
 • kostýmní výtvarník
 • režisér
 • střihač
 • scenárista
 • filmový výtvarník
 • filmař
 • světelný designér/inženýr
 • vlasový designér
 • maskér
 • návrhář rekvizit
 • mistr zvuku
 • scénograf
 • výtvarník scény
 • výtvarník speciálních efektů
 • architekt
 • výtvarník
 • dabér
 • kritik, teoretik
Cirkus
 • cirkusový umělec
 • akrobat
 • pouliční umění a zábava
Architektura
 • architekt

Zdroj: Basic Incomes for Arts Pilot Scheme: Guidelines

Poznámka: překlady označení profesí vždy neodpovídají českým ekvivalentům, v některých případech se dané názvy nepoužívají. Proto je nutné brát přehled jako ilustrativní i v čekém jazyce.

Zdroj: artnet news

Všichni uchazeči museli být starší 18 let; schopni prokázat svou tvůrčí praxi nebo kariéru v oblasti umění; sídlit v Irské republice a splňovat daňové předpisy. Jak vyplývá z otázek a odpovědí, v rámci výzvy mohli o podporu požádat např.
i zaměstnanci s placenou mzdou či pedagogové. Žádost také definovala, kdo se o základní příjem nemůže ucházet. Mezi nezpůsobilé uchazeče patřili studenti denního studia, administrátoři, promotéři, agenti, manažeři, pracovníci
v PR a marketingu, řemeslníci a designéři mimo oblast filmu a divadla.

Výzkumný charakter programu

 Ambicí vládního odboru kultury je podle vedoucí úřednice tohoto odboru, Sharon Berryové, nabídnout do budoucna nějaké opatření založené na sběru dat, které zlepší postavení umělců. Pod záštitou programu je realizována longitudinální studie, v jejímž rámci se každého půl roku bude provádět poměrně komplexní průzkum spočívající ve sběru dat od účastníků programu. Pravidelně pak budou data porovnávána s cílem získat referenční hodnoty, které ukážou, jak se vyvíjejí kariéry a příjmy účastníků programu. Již na začátku realizace programu byly nastaveny speciální fokusní skupiny, které se zaměří na specifické problémy různých uměleckých oborů. Otázky budou zaměřeny i na počet hodin strávených tou kterou činností a na to, jak podpořené příjem ovlivnil jakožto umělce; jaký vliv má bezpodmínečný příjem na jejich kreativitu.

Všichni neúspěšní, ale způsobilí žadatelé se mohli přihlásit k účasti v kontrolní skupině, jejíž členové budou odpovídat na stejné otázky a budou poskytovat stejná data jako příjemci podpory. To umožní srovnání podpořených
a nepodpořených osob. Členům kontrolní skupiny bude vyplacena dvoutýdenní podpora 650 eur po dobu tří let. Zároveň se příjemci podpory zavázali k podávání zpráv a spolupráci s řešiteli výzkumu. Platba nebude záviset na dokončení práce nebo úkolů, ale na poskytnutí těchto zpráv. 
První získaná data byla publikována v prosinci 2023. Zbylý text článku je překladem zprávy popisující jejich shrnutí.

Shrnutí analýzy dat získaných během prvních 6 měsíců programu

Studie srovnává data získaná od umělců, kteří pobírají BIA, s těmi z kontrolní skupiny a zároveň přihlíží ke stavu před spuštěním programu.

První výsledky z průběžné zprávy:

 • Ve srovnání s kontrolní skupinou, strávili příjemci BIA týdně o hodinu a půl více výzkumem a experimentováním, o hodinu více managementem a administrativou a o jednu hodinu více prezentováním své práce publiku; v součtu tak věnovali 3,5 hodiny tvůrčí práci navíc.
 • Příjemci BIA strávili v porovnání s kontrolní skupinou o 3 hodiny méně prací mimo svůj obor.
 • Příjemci BIA uvádějí o 12 % častěji než kontrolní skupina, že se uživí čistě ze své umělecké činnosti.
 • Životní spokojenost stoupla v porovnání s kontrolní skupinou u příjemců BIA na desetistupňové škále o více než půl bodu.
 • V porovnání s kontrolní skupinou klesly u příjemců BIA v minulých čtyřech týdnech stavy deprese a úzkosti téměř o 10 %.
 • O 3,6 % méně příjemců BIA se oproti kontrolní skupině cítilo „stále“ v depresi nebo úzkosti.
 • Ve srovnání s kontrolní skupinou zažívali příjemci BIA o 19,2 % méně často potíže s pokrytím životních nákladů.
 • U příjemců BIA klesla míra nuceného strádání (Enforced Deprivation Rate) měřená Centrálním statistickým úřadem Irska o 18,5 % v porovnání s kontrolní skupinou.
 • U příjemců BIA klesla míra materiální deprivace napříč škálou 11 indikátorů šetření Životních podmínek SILC (Statistics on Income and Living Conditions) v rozpětí o 3–19 %.
 • Příjemci BIA utratili v porovnání s kontrolní skupinou měsíčně o 353 Euro více na vybavení a materiál, o 18 Euro na reklamu a marketing, o 34 Euro na pracovní prostory a o 24 Euro na cesty spojené s prací.

Komentář Ministryně Catherine Martinová k průběžným výsledkům:

„Realizace tohoto pilotního programu pro mě byla naprostou prioritou a jsem ráda, že první data přinášejí povzbudivé výsledky. Vyplývá z nich, že podpořené umělkyně a umělci, stejně jako další tvůrkyně a tvůrci z kreativního sektoru, trpí méně často depresemi a úzkostí, tráví více času prací ve svém oboru a více se věnují budování kariéry. Studie shrnující data z prvních šesti měsíců ukazují, že program má na příjemce pozitivní dopad a má potenciál transformovat přístup k tvůrčí práci.

Těším se na další informace, které během dvouletého pilotu nashromáždíme. Mým cílem je, aby program umožnil vytvořit tvůrkyním a tvůrcům udržitelnou kariéru v kulturním a kreativním sektoru a aby tak nemuseli z existenční nutnosti hledat práci mimo svůj obor. 

I když jsou první výsledky programu pozitivní, přinášíme také doplňující studie, které ukazují současnou situaci irského kulturního a kreativního sektoru. Opět potvrzují, s jakými výzvami se musí umělci denně potýkat a jaké oběti musí tvorbě přinášet. Jsou tedy dalším důkazem toho, jak je program základního příjmu v oblasti umění potřebný
a jak důležité jsou další výzkumy na toto téma, které nám pomohou v podpoře a růstu umění v Irsku.“ 

Studie uměleckého sektoru vycházejí z dat získaných od účastníků pilotního programu BIA a jsou dostupné pod těmito odkazy:

„Demografie uměleckého sektoru“ a „Podmínky a perspektivy umělecké tvorby“ jsou součástí výzkumného cyklu „Portrét uměleckého sektoru“, který vznikl na základě dat získaných před programem BIA. Studie jsou tak obrazem pracovních podmínek umělců před zavedením pilotního programu.

Text: Barbora Novotná / překlad
Vloženo: 9. května 2024

Čtěte dál /

Co již víme o statusu umělce

Status umělce a umělkyně není nové téma. Výzkum o podobě a možnostech jeho zavedení u nás řeší Institut umění – Divadelní ústav (IDU) od roku 2019. Nově, od doby pandemie, však nabývá na významu a nutnosti jej implementovat i do českého systému. O nejnovější publikaci, která shrnuje poznatky a všechna témata i podtémata, která se ke statusu umělce vážou, jsme hovořili s Evou Žákovou.

Status umělce a umělkyně

O statusu umělce a umělkyně se u nás intenzivněji veřejně diskutuje od covidové pandemie, přičemž toto téma není nové ani u nás, ani ve světě. Pandemie však výrazně zesílila jeho urgenci a poukázala na jeho komplexnost. Nyní to vypadá, jako by měl status rázem vyřešit všechny problémy, které se v uměleckém a kulturním sektoru u nás kumulují od sametové revoluce. A možná to tak je. Článek shrnuje vstupní fakta a program mezinárodní konference, která poprvé představí téma na půdě Ministerstva kultury ČR.