Třetí setkání Kreativní Česko
23. 5. 2018, Brno

Třetí setkání účastníků neformální platformy Kreativní Česko se odehrálo v Brně ve spolupráci s Brněnským kulturním parlamentem. Tento typ akce pořádá Institut umění - Divadelní ústav pro zájemce z řad úředníků, nezávislých aktérů a odborných subjektů řešící a prosazující zájmy organizací a pracovníků v kulturních a kreatinvích odvětví v České republice. Cílem je výměna zkušeností, aktuálních projektů a tipů z praxe. Pro toto setkání byly vybrány témata a prezentace z tohoto okruhu: vzdělávání, grantové systémy, veřejné nadace, dočasné pronájmy prostor. Odkazy na projekty najdete níže. Děkujeme za účast všem zástupcům a aktivním úředníkům. (Celý seznam účastníků najdete na konci článku). Těšíme se brzy na viděnou.

1/Jihlava vzdělává kulturou, prezentovala Zuzana Demlová - z.s.KVAS

V roce 2018 proběhl vJihlavě pilotní ročník inkubátoru, který pořádá Statutární město Jihlava. Projekt vychází ze schváleného Akčního plánu 2017-2018 navazující na Strategii pro kulturu, volný čas a cestovní ruch (2017-2024), která jako celek ovšem nebyla zatím schválena.

V rámci inkubátoru vznikly inovativní vzdělávací programy pro ZŠ a SŠ postavené na spolupráci města, škol a místních kulturních organizací. Výsledná nabídka je určena školám pro školním rok od září 2018. K programům je možné se hlásit v gratovém systému, který byl již spuštěn s alokovanou částkou 500 tisíc korun. Na základě výstupů a zhodnocení projektu bude pokračovat aktualizace grantového titulu s důrazem na podporu dalších vzdělávacích projektů. Do procesu participace a podpory je dále oslovován i místní podnikatelský sektor, který se zajímá o rozvoj kreativity žáků pro účely jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Důležitá je však další osvěta na úrovni magistrátu a hledání argumetů jak kultura může vzdělávat a jaké jsou potřeby všech aktérů. Koordinací pilotního ročníku byl pověřen z. s. KVAS.

2/ Grantové systémy evropských měst, prezentovala Laura Pavlíková - Sekce strategií a politik, IPR Praha

Rešerše případových studií vybraných evropských měst (Berlín, Amsterdam, Vídeň, Dublin, Helsinky) a jejich grantových politik vznikla na základě dohody Odboru kultury a cestovního ruchu a IPR pro účely budoucí analýzy grantového systému H. m. Prahy. Zabývá se mapováním financování kultury na úrovni měst skrze grantová schémata. Výsledky srovnávací studie budou sloužit jako podklad pro metodiku analýzy. Práce se zabývá nejen samotnými grantovými programy a jejich okruhy, ale hodnotí také jejich obsah, strukturu, hodnotící systém podaných žádostí a uživatelskou i technickou náročnost.

"Všechny státy, jejichž hlavní města byla zkoumána, mají aktuální strategii pro oblast kultury. Zobecněno bylo celkem pět oblastí, kterých se strategie na úrovni státu dotýkají. Největší pozornost je (ve čtyřech z pěti států) věnována široké veřejnosti, její osvětě a zvyšování její míry participace na kulturním dění. Dalším podstatným bodem, o nějž usilují téměř všechny země (na základě explicitního tvrzení) je zajištění kontinuity a rozvoje kultury. Neméně podstatným bodem je také diverzita, a to jak oborová (umělecká), tak kulturní."

3/ Nadace pro kulturu, prezentoval Viktor Piorecký - Odbor kultury města Brno

Brněnská Strategie kultury a kreativních odvětví (2018-2025) obsahovala opatření, které stanovuje úkol “Zabývat se možností zřídit městský nadační fond pro transparentní rozdělování dotací, odborný servis brněnské kulturní scéně a odbornou podporu kulturní politiky města.” Město mělo analyzovat proveditelnost zřízení nadačního fondu pro efektivní fungování systému dotací pro nezřizovanou kulturní scénu. Tento úkol souvisí s paralelní aktivitou Akčního plánu revidovat stávající dotační systém. Úkol nakonec nebyl schválen zastupitelstvem města Brna a není ve finální verzi Strategie obsažen. Přesto sedmý Brněnský kulturní parlament byl věnován tématu veřejných kulturních nadací, proběhl 23. 5. 2018 v Moravská galerii Brno. Dostupný je videozáznam celé akce s prezentací o Arts Council England a slovenském Fondu na podporu umenia.

4/ “Refill“ - Kancelář pro dočasné užívání, prezentovala Kateřina Bonito – Odd. strategií, Magistrát města Ostrava

„REFILL“ je mezinárodní projekt financovaný z EU z programu URBACT, do něhož se Ostrava zapojila v roce 2016. Primárně se zabývá tématem dočasného užívání, a to na dobu maximálně šesti měsíců. Majitelé opuštěných budov a pozemků mohou prostory nabídnout k dočasnému využití. To umožňuje členům různých komunit získat prostory pro jejich sociální, kulturní či jiné aktivity. Úkolem ostravského projektu je integrovat tento rozvojový nástroj do agendy města a nabídnout jeho praktické využití v podobě běžně dostupné veřejné služby. V současné době, po dvou leté přípravě a mapování zájmu, se připravuje spuštění pilotního projektu tzv. Kanceláře pro dočasné užívání, která by měla propojovat zájemce o prostor s majiteli. Rovněž bude fungovat jako podpora při zpracovávání projektových záměrů zájemců, pomáhat vyjednávat podmínky, zajišťovat administrativní a technickou výpomoc apod. Kancelář zaměstnává tři lidi a zkušební provoz bude trvat jeden rok (květen 2018-květen 2019). Během této doby se bude pracovat na kontaktech s poskytovateli, mapování dostupných prostor, popisu legislativy a přípravě zásad pro užívání, který by mohl být ukotven i v obecných pravidlech nakládání s městskými nemovitostmi. Velkou výhodou je zkrácení celého procesu žádosti o pronájem, a to až na jeden týden.

Účastníci/

Brno/ Viktor Piorecký, odbor kultury Magistrátu města Brna; Lucie Chlupatá,odbor kultury ; TerezaChrástová, oddělení strategického plánování; PavlaLukešová, odbor kultury; ŠárkaTelecká, odbor kultury

Hradec Králové/ AnnaMaclová, náměstkyně primátora pro kulturu; Aleš Mokren, vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu

Jihlava/ ZuzanaDemlová, z.s. KVAS

Královehradecký kraj/ Pavlína Mazánková, vedoucí oddělení kultury Královehradeckého kraje

Olomouc/ ZuzanaRuskova, odbor koncepce a rozvoje - oddělení hospodářského rozvoje Magistrátu města Olomouc

Opava/JanaFoltysová, vedoucí odboru kancelář primátora města Opavy

Ostrava/ KateřinaBonito, odbor strategického rozvoje - oddělení strategií Magistrátu města Ostravy; Veronika Šmelková, odbor strategického rozvoje - oddělení strategií

Praha/ AndreaŠvandová, IPR- Kreativní Praha; OlgaŠkochová,IPR - Kreativní Praha; LauraPavlíková,IPR- specialistka strategie a rozvoje

Zlín/ Petr Dubovský, manažer klastru Kreativní Zlín; Pavel Stojar, radní města Zlína a předseda kulturní komise; Martin Pášma, ředitel Zlínského zámku

Czech Invest/ ZuzanaHykyšová, koordinátorka projektů kreativních průmyslů

Institut umění - Divadelní ústav/ Eva Žáková, vedoucí Institutu umění; Lucie Ševčíková, Kreativní Česko

Jihomoravské inovační centrum/ Zdeňka Kujová, manažerka projektů kreativních průmyslů

Mám dotaz / chci se účastnit těchto setkání