Třetí setkání Kreativní Česko
23. 5. 2018, Brno

1/ Vzdělávání

Jihlava vzdělává kulturou / Zuzana Demlová - z.s.KVAS
Jedná se o pilotní ročník inkubátoru, který pořádá Statutární město Jihlava. Projekt vychází z Akčního plánu 2017-2018 navazující na Strategii pro kulturu, volný čas a cestovní ruch (2017-2024). V rámci inkubátoru vznikly inovativní vzdělávací programy pro ZŠ a SŠ využívajících spolupráci s místními kulturními organizacemi. Výsledná nabídka je směřována školám pro následující školním rok od září 2018. Na základě výstupu a zhodnocení projektu bude pokračovat aktualizace grantového systému s důrazem na podporu vzdělávacích projektů. Koordinací pilotního ročníku byl pověřen z. s. KVAS.

Článek o projektu Jihlava vzdělává kulturou

Odkazy: Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017 – 2024
https://www.facebook.com/jihlavavzdelavakulturou/; https://www.jihlavavzdelavakulturou.cz/

2/ Grantové systémy

Rešerše grantových systémů evropských měst / Laura Pavlíková - Sekce strategií a politik, IPR Praha
Rešerše případových studií vybraných evropských měst a jejich grantových politik vznikla na základě dohody Odboru kultury a cestovního ruchu a IPR pro účely budoucí analýzy grantového systému H. m. Prahy. Zabývá se mapováním financování kultury na úrovni měst skrze grantová schémata. Výsledky srovnávací studie budou sloužit jako podklad pro metodiku analýzy. Práce se zabývá nejen samotnými grantovými programy a jejich okruhy, ale hodnotí také jejich obsah, strukturu, hodnotící systém podaných žádostí a uživatelskou i technickou náročnost.

Studie ke stažení: http://kreativnipraha.eu/uploads/assets/ke-stazeni/Reserse_grantovych_systemu_v_evropskych_mestech.pdf

Nadace pro kulturu / Viktor Piorecký - Odbor kultury města Brno
Brněnská Strategie kultury a kreativních odvětví (2018-2025) obsahuje opatření, které stanovuje úkol “Zabývat se možností zřídit městský nadační fond pro transparentní rozdělování dotací, odborný servis brněnské kulturní scéně a odbornou podporu kulturní politiky města.” Město bude analyzovat proveditelnost zřízení nadačního fondu pro efektivní fungování systému dotací pro nezřizovanou kulturní scénu. Tento úkol souvisí s paralelní aktivitou Akčního plánu revidovat stávající dotační systém.

Brněnský kulturní parlament na téma veřejných kulturních nadací, 23. 5. 2018, Moravská galerie Brno
Videozáznam akce s prezentací o Arts Council England a slovenského Fondu na podporu umenia

3/ Dočasné užívání prostor

“Refill“ - Kancelář pro dočasné užívání prostor/ Kateřina Bonito – odd. strategií, Magistrát města Ostrava
„REFILL“ je mezinárodní projekt financovaný z EU z programu URBACT, do něhož se Ostrava zapojila v roce 2016. Primárně se zabývá tématem dočasného užívání. Majitelé opuštěných budov a pozemků mohou prostory nabídnout k dočasnému využití. To umožňuje členům různých komunit získat prostory pro jejich sociální, kulturní či jiné aktivity. Úkolem ostravského projektu je integrovat tento rozvojový nástroj do agendy města a nabídnout jeho praktické využití v podobě běžně dostupné veřejné služby. V současné době zástupci města jednají o spuštění pilotního projektu tzv. Kanceláře pro dočasné užívání, která by měla propojovat zájemce o prostor s majiteli. Rovněž bude fungovat jako podpora při zpracovávání projektových záměrů zájemců, pomáhat vyjednávat podmínky, zajišťovat administrativní a technickou výpomoc apod. (V článku jsme o projektu psaly v roce 2017:
https://www.kreativnicesko.cz/clanky/ostrava-vi-jak-na-opustena-mista

http://refillova.cz