Kreativní centrum Brno a nová dotace pro kreativce

Kreativní Brno změnilo webové stránky, na kterých uvádí informace o místním dopadu kreativního sektoru, nabízených dotacích a podporovaných akcích. Během podzimu se ale také pohnulo s prací na přípravách kreativního centra, které má sídlit v bývalé káznici na Cejlu. Novinky shrnuli zástupci města na podzimní akci Káznice 250, která připomněla výročí této historické budovy.

Kreativní Brno prošlo změnou vizuální identity 

Portál Kreativní Brno vznikl v roce 2009. Spravuje ho tým z Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna. Kromě samotného webu souběžnými aktivitami usiluje o to, aby město bylo ke kreativcům přívětivé a aby jejich práci podporovalo. Jedním z hlavních a dlouhodobých cílů je vybudování kreativního centra. Přestože si tento projekt na své úplné dokončení ještě pár let počká, některé změny se v rámci Kreativního Brna a jeho očekávaného centra již odehrály. 

Nový web a komunikace     

Na stránkách jsou nyní nově k dohledání především informace o poskytovaných dotacích, podporovaných akcích nebo také o brněnských kreativcích a jejich přínosu městu a společnosti. Je zde uvedeno, že „v jihomoravské metropoli podniká 12–23 % ze všech kreativních subjektů v České republice. V konkrétních číslech se jedná o 12 tisíc subjektů, 20 tisíc zaměstnaných osob, 2 tisíce firem a 8 a půl tisíce osob samostatně výdělečně činných“. S novým webem došlo i ke změně vizuální identity a založení instagramového účtu. Jelikož si Kreativní Brno dává za cíl sbližovat kreativce a nabízet jim společné zázemí, v němž budou moci nejen tvořit, ale také se setkávat, je jeho přirozenou snahou oslovovat i mladší a začínající tvůrce, kteří už často používají pouze Instagram.  

Dotace pro kreativce

Město Brno vypisuje speciální dotační program Pro Kreativní Brno. Jeho cíle spočívají v podpoře podnikání a systematickém rozvoji kreativních odvětví, propagaci brněnského kreativního sektoru, vzdělávání odborné i laické veřejnosti a podpoře aktivit kreativců. Dalším vítaným přínosem programu je usnadnění spolupráce jednotlivých aktérů z oblasti kreativních odvětví. 

V průběhu roku 2022 se uskutečnily první dvě výzvy, v celkové alokaci 1,5 milionu korun. V první výzvě bylo patnáct uchazečů, ve druhé potom dvanáct, přičemž v každé bylo nakonec podpořeno sedm projektů. Na rok 2023 jsou přichystány opět dvě výzvy, u kterých se dá počítat s navýšením rozpočtu. Žádosti se odvíjejí od typu výzvy, tím pádem nelze generalizovat, s jakým zaměřením je možné na tento program dosáhnout. V první výzvě převažovaly edukační akce pro veřejnost, v druhé zase akce odborné a konferenční. Každý projekt je trochu jiný a není možné říct, že by se nějaký typ projektu opakoval. Mezi podporované aktivity či oblasti nicméně patří propagace, edukace, veřejný prostor a specifická zacílení dané výzvy. Žadatel může svůj projekt realizovat v Brně, kdekoli v České republice, ale i v zahraničí. „Z hlediska oboru musím říct, že nám asi prozatím převažují textilní designéři, hned v závěsu je potom gaming,“ komentuje Sarah Szökeová z týmu Kreativního Brna. 

Hodnocení žádostí v programu probíhá ve dvou kolech. V prvním kole je hodnotí Magistrát města Brna z hlediska formálnosti, následně projekty hodnotí komise dle zadaných kritérií. Komise se skládá ze dvou až tří zástupců města Brna a tří až čtyř odborníků na kulturní a kreativní odvětví (KKO). Následně je sestaven seznam žádostí dle obdržených bodů. Podporu získají ty žádosti, které se finančně vejdou do alokované částky, přičemž zbytková částka se následně nabízí prvnímu projektu pod čarou. Tento seznam je v druhém kole předložen Radě města Brna a Zastupitelstvu města Brna, které žádost o dotaci definitivně schvalují. O dotace v současnosti žádá zhruba dvojnásobek projektů, než si fond může dovolit podpořit. Žadatel může touto dotací pokrýt polovinu svého rozpočtu.

Momentálně je připravena třetí výzva, do níž je možné přihlašovat projekty od 1. prosince do 31. ledna příštího roku. 

Na podzimní akci Káznice 250 byly mimo jiné zveřejněny novinky týkající se kreativního centra

Rekonstrukce kreativního centra

Kromě nového webu a rozšíření nabídky dotací je dlouhodobým zájmem Kreativního Brna vytvořit ve městě kreativní centrum, které by sloužilo kreativcům jako zázemí a také by nabízelo prostory pro jednorázové akce, konference či prezentace vlastní tvorby. V současnosti je výhled na funkční kreativní centrum v budově bývalé káznice zase o kousek blíž, přesto jej stále čeká ještě dlouhá cesta. 

Aktuálně se v rámci Kreativního Brna dokončuje žádost o stavební povolení a sumarizují se všechny potřebné dokumenty, tak aby byla žádost podána do konce roku. Ke změnám v projektu došlo především na základě připomínek veřejnosti a rovněž i z důvodu lepšího řízení, které rekonstrukci káznice urychlí. Tyto změny nijak neovlivní rozpočet, ale projekt by naopak mohl díky zohlednění změn dosáhnout i na některé speciální dotace. Na příští rok je naplánováno veřejné výběrové řízení na zhotovitele stavby, realizace by měla začít v roce 2024 a její dokončení lze očekávat za tři až čtyři roky. 

Vzhledem k původnímu účelu a historii káznice se část veřejnosti stále obává, že místo bude kreativci, jejich zázemím a akcemi zneváženo. Z toho ale není třeba mít strach, jak ujišťuje Sarah Szökeová. Část objektu totiž bude náležet Moravskému zemskému muzeu, které bude mít ochranu odkazu této budovy a její historie v rámci svého působení na starost. Poměrně velké prostory, které MZM připadnou, zahrnují prakticky celé ženské křídlo, všechny cely smrti, výslechové místnosti a popravčí dvůr. Expozice, jež se v místech plánuje, bude do značné míry připomínat i příběhy vězňů a náležitou pietu, která k místu patří.  

Projekt rekonstrukce bývalé káznice je velmi rozsáhlý, mnohé komplikace při její realizaci jsou způsobeny charakterem budovy, jejím původním účelem i jejím stářím. V přípravě projektu je proto zohledněn architektonický ráz i genius loci bývalé káznice. I přesto nežádá Magistrát města Brna o podporu z Národního plánu obnovy. Podle Sarah Szökeové to měli v úmyslu, ale bohužel nastavení výzvy a potřebné zpracování studie proveditelnosti, podání žádosti a její schválení městským zastupitelstvem nebylo možné stihnout za dva prázdninové měsíce. Namísto toho plánuje město Brno podat žádost o dotaci v rámci Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, spadajícího pod ministerstvo průmyslu a obchodu, který by snad měl  podporu vyrovnat. 

Vizualizace prostor knihovny, která bude sídlit v kreativním centru 

Partneři a současný stav

Cesta k plně funkčnímu kreativnímu centru v káznici je ještě dlouhá, a proto jeho funkci částečně převzal kreativní hub KUMST, který sídlí v prostorách bývalé Fakulty výtvarných umění VUT na Údolní ulici. V prostorách káznice jsou ale už delší dobu někteří kreativci usídlení a i během pandemie covidu se jejich činnost nezastavila. Covid zasáhl káznici podobně jako všechny jiné kulturní instituce. Jelikož nebylo možné pořádat akce pro živé publikum, vznikl projekt internetového vysílacího studia Káznice LIVE, na němž umělci spolupracovali s filmaři sdruženými okolo GNOMON Production. S využitím dobrovolnické práce a za pomoci darovacího serveru Donio umožnilo toto studio umělcům vystupovat před publikem prostřednictvím online streamovaných přenosů a získávat na svou činnost dary od diváků. Program Káznice LIVE fungoval s podporou města Brna i v dalších vlnách pandemie.

Kreativní Brno má od začátku zájem propojovat své aktivity s institucemi a platformami, které se o kulturu v Brně starají již delší dobu (spadají sem muzea, Knihovna Jiřího Mahena nebo TIC). Letos už také proběhla jednání s některými partnery, kteří budou součástí budoucího centra. Společně také budou představovat projekt veřejnosti na akcích, jakou byla například Káznice 250. Káznice si totiž 6. října letošního roku připomněla 250. výročí od položení základního kamene a v té souvislosti proběhla akce, na které Kreativní Brno s dalšími partnery představili novinky týkající se kreativního centra. 

„Partnery budoucího Kreativního centra Brno jsou KUMST jako budoucí zřizovatel kreativního centra nebo Moravské zemské muzeum jako zřizovatel muzeální části,“ doplňuje Sarah Szökeová. Ujišťuje tedy zároveň, že KUMST se zřízením kreativního centra nezanikne, ale bude se podílet na jeho zařizování a chodu. Po prostorách pro kreativce i jejich dalším vzdělávání je v rámci Brna stále velká poptávka, což dokazuje i obsazenost KUMSTu, který byl otevřen před dvěma lety a je jediným typem tohoto hubu zaměřeného na podporu profesionálů z KKO u nás. Přáním obou institucí je, aby v budoucnu existovaly paralelně, spolupracovaly a komunikovaly.

Dalším z partnerů je Knihovna Jiřího Mahena, jež má spravovat budoucí artotéku, tedy půjčovnu uměleckých děl. Knihovna bude zajišťovat především akce pro místní komunitu, nekreativní komunity nebo děti, seniory a matky na rodičovské dovolené. 

Pokud by nějaký kreativní spolek měl zájem o to, sídlit v budově káznice už nyní, je to určitě možné. V nejlepším technickém stavu je aktuálně část budovy, která ústí do ulice Bratislavská. Tuto část využívá i jeden z partnerů projektu kreativního centra, kterým je spolek Tripitaka. Ten nyní zajišťuje i pronájmy, a proto by se případní zájemci o prostory v rámci káznice měli obracet přímo na něj. 

Prozatím je v káznici plně integrovaná především výtvarná scéna, tvoří zde desítka výtvarnic a výtvarníků a probíhá zde rezidenční program pro hostující umělce. Jako kurátorovaný výstavní prostor slouží kavárna Café In The Ghetto, která se nachází naproti přes ulici. I přes koronavirová omezení se v káznice podařilo udržet dva hlavní festivaly – pouliční festival Ghettofest na jaře a podzimní komornější Faktor K. Ten je zaměřený přímo na dění a tvorbu v káznici. S koncem pandemických opatření eviduje Tripitaka o prostor káznice velký zájem. 

Text: Václav Maxmilián
Vloženo: 5. prosince 2022

Čtěte dál / 

Do káznice se vrací život

Brněnská káznice – objekt, který nese temnou historickou stopu a současně je výrazně inspirativní, oplývá geniem loci, oslovuje uměleckou imaginaci. Specifikem je i to, že leží v srdci takzvaného „brněnského Bronxu“ – sociálně vyloučené lokality. Avšak nejen proto skýtá silný potenciál v rozvoji této oblasti. Konkrétní podoba nového využití, z něhož nejreálnější je projekt Kreativního centra, se stále formuje a je víc než jisté, že u tak komplexního projektu bude doznávat značných změn i ve fázi, kdy se plány přesunou z papíru do reality. Čím káznice žije a čím bude žít?

Cesta za kreativním centrem

Před deseti lety začalo hledání místa pro brněnské kreativní centrum. Volba padla na bývalou káznici a pro tento cíl vznikla v roce 2009 platforma Kreativní Brno. Kreativci však ani po deseti letech káznici neobývají. I když cesta za kreativním centrem ještě není u konce, přinesla mnohé a historicky cenný objekt na Cejlu i tak žije a vysílá důležitá poselství.