Kreativní Kanada

Creative Canada (Kreativní Kanada) je název dokumentu a nové vize kanadské vlády.
Zabývá se přehodnocením přístupu ke kreativním odvětvím a rozvojem kreativní ekonomiky. Cílem Kanady je stát se světovým lídrem na poli práce s kreativními odvětvími, která se mají stát jádrem budoucí ekonomiky.
Kanada si již nyní uvědomuje důležitost velkorysých investic, které pomohou vytvořit podmínky pro rozvoj kanadských talentů ‒ podmínky, které tyto talenty zároveň udrží doma.

Která odvětví Creative Canada řeší? Kromě kulturních odvětví, kam patří knihy a tisk, hudba nebo audiovize, je v textu termín „kreativní odvětví“ záměrně volně používán pro širší spektrum činností, mezi něž patří design, móda, architektura, videohry, digitální média a multiplatform storytelling ‒ transmedia (vyprávění příběhu skrze různá média). Creative Canada tak uznává jejich role jako zaměstnavatele a producenta v rámci kreativní ekonomiky. V textu je dále použitý obecný termín creator, tedy tvůrce. Ten zahrnuje umělce, režiséry i scenáristy, producenty, autory písní i zpěváky, tvůrce v oblasti digitálních médií a mnoho dalších aktérů kreativních odvětví.

Vize Creative Canada se zaměřuje na strategické nástroje, skrze které kanadská federální vláda podporuje kanadská kreativní odvětví. Strategie má posílit existující nástroje kulturní politiky, vytyčuje cestu k obnově těch, které vyžadují aktualizaci, a přináší nové iniciativy, které pomohou tvůrcům a kreativním odvětvím Kanady uspět na globálním trhu. Důležitými partnery pro dosažení této vize jsou národní instituce jako CBC/Radio-Canada, Telefilm Canada, National Film Board of Canada (Národní filmová rada Kanady), Canada Council for the Arts (Kanadská rada pro umění) nebo kanadská národní muzea různých zaměření.

Strategie vychází z nejrozsáhlejšího a nejtransparentnějšího konzultačního procesu, jaký kdy Ministerstvo dědictví Kanady realizovalo. Tisíce Kanaďanů se k tématu vyjádřily ve veřejných debatách po celé zemi, prostřednictvím sociálních médií a v diskusích u kulatých stolů. Stovky profesionálů z oboru předložily podrobné návrhy budoucích pravidel. Ve strategii Creative Canada se tak promítají hlasy všech skupin Kanaďanů.

Kanada dnes a zítra
Vláda si uvědomuje výhody silného kreativního sektoru a roli, kterou sehrává ve vnímání kanadské identity, v celkové ekonomice a pozici Kanady ve světě. Předchozí federální vlády zavedly silný systém kulturních opatření zahrnující legislativní rámec, konkrétní předpisy a programy financování. Společně s vládní investicí do kreativního sektoru v roce 2016 ve výši 1,9 miliardy kanadských dolarů (CAD) cílí nová strategie na růst kreativních odvětví Kanady ve formě dalších investic, zmíněných dále v textu.

Díky fungující organizační struktuře má kultura významný hospodářský dopad; poskytuje Kanaďanům 630 000 pracovních míst a přispívá 54,6 miliardy CAD ročně do ekonomiky země. Kanadské knihy, hudba, časopisy, film, televize, scénická umění a výtvarné umění si vydobyly renomé doma i ve světě.

Pro další ekonomický růst musí kanadská vláda postupovat stejně rozvážně jako doposud, ujistit se, že nastavená pravidla jsou v dnešním digitálně propojeném světě stále relevantní.

Stali jsme se globálními lovci příběhů. Lidé po celém světě konzumují mnohem více kulturního obsahu než kdy dříve a zároveň hledají své místo a pocit sounáležitosti v digitálně propojeném světě. Ty jim poskytuje právě umění, kultura a kreativní odvětví.

Strategie všech Kanaďanů
Na podzim roku 2016 vedla ministryně dědictví Kanady (Mélanie Joly, pozn. redakce) rozhovory po celé zemi a konzultovala s širší veřejností a zainteresovanými stranami, jak posílit tvorbu a export kanadského obsahu v digitálním světě. Právě rozmanitá zpětná vazba a názory široké škály Kanaďanů z kreativních sektorů z celé země pomohly uchopit a směřovat vývoj strategie Creative Canada.

Na 30 000 Kanaďanů z kreativních odvětví se těchto diskusí účastnilo formou veřejných nebo online diskusí. Z konzultací vyplynula řada nosných témat:

 • Široce byla podpořena myšlenka, že právě kanadští tvůrci musí být v centru nového vládního přístupu, protože právě oni jsou považováni za klíčové pro inovace.
 • Účastníci vyzvali vládu, aby investovala a podporovala širokou škálu kanadských tvůrců, včetně těch, kteří pracují v nově vznikajících digitálních médiích.
 • Kanaďané mimo jiné uvedli, že vláda by měla klást důraz na mezioborovou spolupráci.
 • Kanadský kulturní legislativní rámec potřebuje modernizaci pro nový digitální věk. Mnozí účastníci diskutovali o potřebě kulturní exportní strategie pro usnadnění exportu kanadského obsahu.
Úspěchy a ekonomický dopad kanadských odvětví
Úspěchy a ekonomický dopad kanadských odvětví

Creative Canada stojí na třech pilířích
Každý z pilířů je rozdělen na několik dalších témat, v tomto textu zmiňujeme zejména ta, která jsou relevantní a přínosná pro kulturní prostředí České republiky. Oblasti specifické pro kanadské prostředí (více úředních jazyků, zaměření na původní obyvatelstvo, práce konkrétních kanadských institucí apod.) nerozvádíme.

1. pilíř: Investice do našich tvůrců a kulturních podnikatelů a jejich příběhů

 • Investice do tvůrců
  Již v roce 2016 uskutečnila kanadská vláda rekordní investici ve výši 1,9 miliardy CAD na období pěti let za účelem podpory inovace, kreativity a růstu v kulturním sektoru. Jednalo se o největší investice do kanadského umění a kultury za posledních třicet let a Kanada je jedinou zemí v G7, která takovou částku investovala. Například Canada Council for the Arts, čerpající z této částky, se rozhodla více podpořit kulturní rozmanitost a zavázala se, že do roku 2021 půjde alespoň 25 % jejích nových investic umělcům, skupinám nebo organizacím, které takovou investici obdrží poprvé, a zejména pak organizacím zastupujícím kulturní různorodost či neslyšící a postižené osoby.
 • Investice do televize a obsahu digitálních médií
  Kanadský audiovizuální průmysl čelí významným změnám kvůli proměnám spotřebitelských návyků. Kanaďané konzumují obsah vedle tradičního vysílání také prostřednictvím globálních online platforem. V přímé úměře s poklesem sledovanosti tradičních forem vysílání se snižují výnosy. Kanadská vláda se proto zavázala posílit svoji podporu pro Canada Media Fund (Kanadský mediální fond) v době, kdy se snížily příjmy z kabelových a satelitních předplatných, a tato instituce má kvůli tomuto poklesu méně zdrojů na podporu nezávislých kanadských inscenací.
 • Podpora rozvoje a spolupráce
  • Podpora nové generace kulturních prostorů a kreativních hub
   Vláda si je vědoma důležité role kreativních prostorů ‒ hubů ‒ pro jejich schopnost spojovat tvůrce, kulturní podnikatele a organizace a podporovat je v rozvoji. V rozpočtu na rok 2017 proto oznámila další investice ve výši 300 milionů CAD na příštích deset let z Canada Cultural Spaces Fund (Fond kulturních prostorů v Kanadě). Již v minulosti Kanada podpořila například fungování Arts Court v Ottawě, který sdružuje umělecké organizace a poskytuje sdílené prostory pro performance; hub Société des Arts technologiques v Montrealu spojující umělce, akademiky a kreativní odvětví pohybující se v oblasti digitálních technologií a mnohá další.
  • Modernizace Canada Music Fund (Kanadský hudební fond) a Canada Book Fund (Kanadský knižní fond)
   I přes svoji relativně malou populaci je Kanada třetím největším vývozcem hudebních talentů. Stále je však nutné modernizovat Canada Music Fund a skrze něj pomáhat umělcům uspět tváří v tvář rostoucí konkurenci z celého světa. Podpora sektoru bude mimo jiné spočívat v rozvíjení obchodních a propagačních dovedností tak, aby se umělci snáze dostali na mezinárodní trh. V případě Book Fund bude program podporovat inovativní přístupy k marketingu a propagaci kanadských knih a zintenzivní spolupráci v celém odvětví.
 • Snaha o genderovou rovnost
  První pilíř neopomíná ani genderová témata, protože vize Creative Canada nemůže být dosažena bez závazku důsledného přístupu k rovnosti pohlaví. Z příkladů zmiňme CBC (Canadian Broadcasting Corporation), kanadskou veřejnoprávní televizní a rozhlasovou stanici, která oznámila svůj závazek o navýšení počtu žen režisérek, které budou režírovat původní televizní seriály. Režisérky i nyní působí alespoň na polovině ze všech režisérských postů nebo režírují alespoň 50 % všech epizod klíčových seriálů. Také Canada Media Fund zavede opatření zaměřená na zvýšení počtu žen v klíčových oblastech jím financované produkce.

  Průkopníkem v podpoře žen umělkyň je National Film Board of Canada. V letech 2016‒2017 bylo 44 % produkce Rady řízeno ženami a 43 % výrobních výdajů bylo přiděleno projektům ženských autorek. National Film Board of Canada se zároveň zavázala, že se do roku 2020 dosáhne rovnosti pohlaví v klíčových tvůrčích pozicích, jako je kinematografie, scenáristika nebo filmová hudba.
 • Zdůraznění role kanadských národních muzeí
  Sektor kanadského dědictví, včetně šesti národních muzeí, Národní knihovny a kanadských archivů, tvoří nedílnou součást kanadského kreativního sektoru a je klíčovým partnerem pro uplatňování vize Creative Canada. Tyto instituce hrají zásadní roli při zachování, interpretaci a podpoře kanadské kultury a posilování demokracie. Vedou s Kanaďany dialogy a poznatky sdílí také s mezinárodním publikem. Několik z nich pracuje přímo s kreativními průmysly, nakupuje díla a zadává umělcům práci či reprezentuje Kanadu na mezinárodní scéně. Muzea jsou nadále klíčovými partnery v kreativním průmyslu, protože investují miliony na nákup služeb a produktů v oblasti grafického designu, konstrukcí, mediálního plánování, televize, rozhlasu, filmové produkce či poradenství.

2. pilíř: Podpora objevování nových talentů a podpora distribuce kanadského obsahu doma a globálně

V době, kdy mají spotřebitelé přístup ke zdánlivě nekonečnému obsahu, je třeba najít způsob, jak v této záplavě materiálu propagovat kanadskou produkci. V první řadě, obsah musí být k dispozici na hojně využívaných platformách. Kromě přehodnocení vysílání v online éře je třeba hledat podporu nových partnerů. Kanaďané stále častěji využívají online služeb jako Netflix, YouTube nebo Facebook. Tyto služby se staly součástí našeho tvůrčího ekosystému a hrají roli při výrobě, distribuci i objevování a seznamování se s kanadským obsahem. Proto se na online služby nebudou zavádět nové daně, které by zvýšily náklady na tyto služby. Navíc je třeba pokračovat ve vyjednávání spolupráce a uzavírání dohod s globálními internetovými společnostmi, které se v ideálním případě stanou partnery Creative Canada a budou se podílet na růstu kreativních odvětví skrze investice do výroby a distribuce.

 • Realizace Creative Export Strategy (Exportní strategie kreativních odvětví)
  Pro úspěch v globální konkurenci je třeba najít to, co je na naší zemi jedinečné, a hrdě tento příběh vyprávět. Na mezinárodní úspěch je nutno navázat tím, že promyšleně investujeme do distribuce a propagace. Investice ve výši 35 milionů CAD (2016) na podporu exportu kanadských kreativních projektů zahrnuje například podporu pro účast kanadských umělců a kreativního průmyslu na kulturních akcích konaných v zahraničí. Díky této investici jsou již vidět výsledky mimo jiné v těchto oblastech:
  • Vybraní lokální odborníci z kulturního a obchodního sektoru ve velkých metropolích od Londýna po Bombaj využívají kanadské finanční prostředky na podporu aktivit v zahraničí, radí kanadským tvůrcům, jak vstoupit na lokální specifický trh, a odkazují na potenciální kupce. Kanada obnovila svoji účast na několika mezinárodních akcích. To vytváří nové obchodní příležitosti a pomáhá budovat přínosné mezinárodní vztahy pro vstup na nové trhy. V srpnu 2017 byla Kanada oficiální partnerskou zemí na veletrhu videoher Gamescom v Kolíně nad Rýnem, události, která každoročně přitahuje více než 30 000 obchodních zástupců.
  • Kanada bude také čestným hostem na největším knižním veletrhu na světě ve Frankfurtu v roce 2020, kterého se každoročně účastní přibližně 300 000 návštěvníků a 10 000 zástupců médií. Pozice čestného hosta zahrnuje celoroční spolupráci s německou stranou.
  • Došlo k navýšení investice do klíčových programů pro podporu mezinárodního cestování, marketingu a propagace. Důraz je kladen na podporu kanadských tvůrců v celosvětovém měřítku a na pomoc při získávání mezinárodních obchodních příležitostí.
 • Ustavení Creative Industries Council (Rada pro kreativní průmysly)
  Členství v Radě bude reprezentovat kanadský tvůrčí sektor, slovo budou mít jak větší firmy, tak menší start-upy, zohledněna bude otázka genderu. Cílem je vyslyšet rozmanité složení kanadské kreativní společnosti.​​​​
 • Modernizace koprodukčních dohod a navazování nových vztahů v audiovizuální oblasti
  Kanada je předním koproducentem již více než padesát let, a to z velké části díky smlouvám s pětapadesáti zeměmi. Za posledních deset let má za sebou Kanada více než 600 koprodukcí, jejichž celkový rozpočet činil téměř 5 miliard CAD. Od roku 2016 vláda podepsala pět nových smluv s Irskem, Čínou, Novým Zélandem, Jordánskem a Lucemburskem a pokračuje s dalším vyjednáváním.

3. pilíř: Posílení veřejnoprávního vysílání a lokálního zpravodajství

Silné poselství předává třetí pilíř, který v úvodu klade důraz na nezávislost veřejnoprávních médií. Ta jsou důležitou součástí kulturního ekosystému, propojují jednotlivé regiony a poskytují kvalitní obsah v rozhlase, televizi a online v obou úředních jazycích. Nezávislé důvěryhodné zpravodajství, odrážející různorodé kanadské perspektivy a prosazující dialog o veřejných záležitostech, je základem zdravé demokracie. Jakákoli akce nebo opatření vlády musí respektovat novinářskou nezávislost.

 • Zmapovat další směřování CBC/Radio-Canada
  Tato veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice poskytuje kvalitní program v celé zemi, v obou úředních jazycích a v osmi jazycích původního obyvatelstva. Vláda si uvědomuje její zásadní postavení a v rozpočtu na rok 2016 vynaložila investice ve výši 675 milionů CAD na období pěti let, aby stabilizovala její financování.
 • Dosažení podpory od nových partnerů
  Spolupráce s internetovými společnostmi povede k inovacím v oblasti digitálních zpráv a kanadští novináři a zpravodajské organizace tak budou schopni nabídnout ještě kvalitnější služby. Vzhledem k postavení společností Facebook a Google v kanadském zpravodajském ekosystému je potřeba s těmito platformami vybudovat partnerství.
Text: Tereza Macháčková / Kreativní Česko
Vloženo: 28. srpna 2018


Překlad: Tereza Macháčková
Zdroj: Creative Canada – Policy Framework, vydáno Ministerstvem dědictví Kanady, 2017, dostupné z: https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/campaigns/creative-canada/framework.html

Další články/

Kulturní plánování aneb Kultura jako způsob života

Nordic Urban Lab 2018 byla série akcí věnovaných tématu kulturního plánování, resp. uplatnění kulturní perspektivy při strategickém plánování měst. Přinášíme reportáž z jarního setkání, které se věnovalo politickému rozměru kultury, statusu kultury jako veřejné služby, spoluzodpovědnosti kulturních pracovníků za socio-politické dění a řešení jeho nepříznivých aspektů či vlivu kultury na kvalitu života ve městech. Jak chceme žít v našich městech v budoucnu?

Role a potřeby nezávislých kreativních profesionálů

„Nezávislí kreativní profesionálové jsou nedoceněným pilířem prosperující britské ekonomiky. I přes jejich význam byli příliš dlouho přehlíženi britskými zákonodárci, což chce nyní změnit zpráva Creative Freelancers“, říká předseda Creative Industries Federation Rick Haythornthwaite. Protože z jejího obsahu můžeme čerpat podněty i pro české prostředí, přeložili jsme hlavní doporučení.

Rakouská strategie kreativních odvětví

Rakouská strategie (2016) se věnuje výhradně kreativním odvětvím, hodnotí jejich dosavadní rozvoj a přínos v kontextu širší ekonomiky, určuje vizi pro rok 2025. Dokument vznikl pod vedením Ministerstva pro vědu, výzkum a hospodářství ve spolupráci s předními organizacemi a  řadou zástupců z regionů. Rakousko se rozhodlo v letech 2016 – 2020  investovat do tohoto sektoru 40 milion eur.