Kulturní mapování Jižního Holandska

Nizozemská provinciální organizace Kunstgebouw, zabývající se kulturní participací a vzděláváním, spustila projekt Kulturní mapování Jižního Holandska. Plynule tím navazuje na svou dosavadní činnost zaměřující se na zvýšení znalostí a sdílení informací o možnostech a dostupnosti kulturního života s obyvateli této provincie. Součástí projektu je analýza získávání publika pro jednotlivé kulturní instituce, kterou vyvíjí společnost Rotterdam Festivals. Díky analýze lze tvořit kulturní politiku, která je založena na faktech, a ne na názorech.

Kunstgebouw za dostupnou kulturu

Posláním provinční (Holandsko tvoří 12 provincií) organizace Kunstgebouw je vytvářet kulturu, která bude dostupná pro každého obyvatele Jižního Holandska, a to prostřednictvím rozličných projektů a programů na poli kulturní spolupráce a participace. Kunstgebouw je instituce tzv. druhé linie. Zabývá se výzkumem, shromažďováním a sdílením informací, budováním kooperativních sítí a vytvářením podnětů. Všeobecně kulturu podporuje, například je možné obrátit se na ni při sepisování žádostí o financování. Tam, kde je potřeba, poskytuje programy v oblasti kulturního vzdělávání. 

Kulturní mapa obsahuje údaje o obyvatelích dané oblasti (v tomto případě se jedná o Rotterdam). Vlevo nahoře je počet obyvatel, pod tímto grafem je procentuálně vyjádřena rovnost příležitostí a vpravo jsou grafy kulturních cílových skupin. 

Mapování Jižního Holandska

Jižní Holandsko je velká, hustě osídlená provincie, která má 3,8 milionu obyvatel. Nachází se zde padesát obcí, a to jak metropole, tak malé vesnice. S rozmanitostí se můžeme setkat i v kulturní oblasti: velká města mají dobře ukotvenou kulturní politiku a prosperující kulturní infrastrukturu s mezinárodním přesahem. V menších obcích často pozorujeme kulturní politiku s limitovanou infrastrukturou, kde převažují kulturní akce na neprofesionální úrovni, ale zato pestrý komunitní život. Možnosti a potřeby kulturního vyžití se region od regionu velmi liší. Tam, kde je kulturní sektor více rozvinutý, jsou na lepší úrovni i vědomosti a organizační síla. Naopak oblasti, kde je méně rozvinutý, jsou zranitelnější. Venkov se tudíž ocitá ve znevýhodněné pozici. Kunstgebouw se snaží tyto regionální rozdíly vyrovnávat, což v praxi znamená zaměření pozornosti na oblasti s nízkou infrastrukturou, zdroji a omezenými znalostmi. 

Cíl projektu

Organizace se zaměřuje na zlepšení stavu kulturního vzdělávání a kulturní participace v jednotlivých obcích. Věří, že pouze za těchto podmínek mohou kulturní instituce smysluplně a soustředěně sloužit nejrůznějším cílovým skupinám. Proto Kunstgebouw věnuje velkou pozornost výzkumu a vědomostem z oblasti kulturní politiky. 
Mapováním získává data a odpovědi na otázky, kdo má v provincii stále omezený nebo vůbec žádný přístup ke kultuře, které obce potřebují politickou podporu, na které cílové skupiny by bylo třeba se zaměřit, aby byly více zapojeny do kulturního života, a zda je kulturní nabídka obcí napojena na jejich cílové skupiny. Díky shromažďování a sdílení místních dat je možno také interpretovat rozdíly mezi městskými a venkovskými oblastmi (což by na základě národních dat nebylo možné).

Kunstgebouw využívá informace z Kulturního mapování Jižního Holandska k poskytování konkrétních rad a také ke zlepšování vlastních aktivit. Tímto způsobem pracuje na zkvalitnění nabídky služeb s cílem zvýšit kvalitu kulturního vzdělávání a participace veřejnosti.

Vlevo je zobrazen počet kulturních organizací v Rotterdamu. Graf vpravo ukazuje počet kulturních institucí na 100 000 obyvatel. Červená barva označuje obyvatele Rotterdamu a tmavě modrá barva obyvatele Jižního Holandska. 

Budoucnost mapování 

Kunstgebouw v rámci projektu vyvíjí také online nástroj, který mapuje demografická data dané oblasti. Mapování je zaměřeno na reálie – kdo v provincii žije, jak vypadá vzdělávání, sociální péče a infrastruktura pro kulturu, jaké aktivity se konají a jak je vytvářena kulturní politika ve všech obcích Jižního Holandska. První verze mapování z konce roku 2022 vychází z různých národních, provinciálních a místních (veřejných) studií a zdrojů dat. Shrnutím klíčových poznatků do uživatelsky vstřícného nástroje chce Kunstgebouw podpořit využívání zjištěných dat mezi všemi aktéry kulturní sféry. Důležitou součástí této online kulturní mapy je analýza získávání publika, tzv. kulturní cílové skupiny (Cultural Target Groups), která obsahuje informace o návštěvnících kulturních akcí a pomáhá tak porozumět jejich potřebám. Všechny zmíněné informace jsou již dostupné pro velká města v rámci provincie (Rotterdam a Haag), ale menší obce zatím přístup k datům o obyvatelích postrádají. Jak již bylo zmíněno výše, Kunstgebouw vnímá nutnost poskytnout stejnou základní úroveň znalostí všem obcím.

Projekt v rámci kulturní spolupráce umožňuje obcím řešit společně daná témata. Každá obec v Jižním Holandsku může na Kulturním mapování Jižního Holandska vidět procentuální rozložení svých obyvatel napříč kulturními cílovými skupinami. Obce s podobným rozložením obyvatel v cílových skupinách se mohou propojovat a navzájem se od sebe učit. Podrobnější informace o cílových skupinách lze dohledat v již existujících výzkumech, například na webu Rotterdam Festivals. První verze dashboard reportu slouží jako úvod k dalším akcím a diskuzím. Výsledná data odhalila viditelné mezery, které představují priority pro navazující výzkum. Na základě toho Kunstgebouw sestavuje výzkumný program pro nadcházející roky. 

Online Kulturní mapa Jižního Holandska 

Jak webovou stránku používat?

www.kunstgebouw.nl/kaart

SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Levý sloupec obsahuje informace týkající se obcí. Je možné vybrat ze čtyř položek: obyvatelé (inwoners), infrastruktura (infrastructuur), program (programma) a politika (beleid). Poté lze najet myší na mapu a zobrazit informace o jednotlivých obcích. Na základě tématu vybraného v levém sloupci se při přejíždění myší po mapě budou zobrazovat požadované informace. 

Chcete vidět více dat pro konkrétní obec? Vyberte obec na mapě a klikněte na fialové tlačítko v pravé dolní části mapy.

Pravý sloupec zobrazuje obce dle vašeho výběru.

Vyberte filtry prostřednictvím možností ve 4 sloupcích. Na mapě jsou viditelné obce, které splňují váš výběr. Můžete využít funkci propojení levého sloupce s pravým sloupcem. Příklad: vyberte největší politickou stranu v radě (filtr vpravo) a zjistěte, zda se shodují i kulturní cílové skupiny (předmět vlevo).

Pár specifických příkladů pro pracovníky spřátelených institucí:

Pro pracovníky magistrátu

Prostřednictvím výběrů v pravém sloupci můžete například vidět, jaká jsou v dané obci kulturní zařízení v porovnání s průměrem v Jižním Holandsku. Nebo zjistit, zda jsou sousední obce srovnatelné z hlediska vzdělanosti na 100 000 obyvatel.

Pro pracovníky v kulturních institucích

Prostřednictvím výběrů v pravém sloupci můžete například zjistit, zda je kulturní nabídka dané organizace vhodná pro hlavní cílové skupiny v obci. Nebo lze zjistit, zda již nějaké projekty v obcích Jižního Holandska začaly využívat dotační program.

Pro pracovníky ve vzdělávacích institucích

Prostřednictvím výběru v pravém sloupci můžete například vidět, jak vysoký je počet přihlášek do sportovních a kulturních klubů v daných obcích.

Text: Marie Chobolová / překlad
Vloženo: 23. června 2023

Zdroj: Kunstgebouw, www.Kunstgebouw.nl/kaart, webová stránka je v nizozemštině. Text je překladem informací uvedených na oficiálním webu Kunstgebouw. 

Čtěte dál/

Evropská komise má uznat vliv kultury na zdraví a wellbeing

Za účasti 150 odborníků se v belgickém Gentu odehrála mezinárodní konference Kultura a duševní zdraví (Culture & Mental Health). Cílem bylo reflektovat výsledky více než 300 studií a 500 projektů řešících přínos kultury pro duševní zdraví a podat konkrétní politická doporučení pro komisi Evropské unie. Základním pilířem se stalo osm konkrétních výzev a čtyři politické kroky, které mají kultuře, umění a kreativitě zajistit místo v péči o duševní zdraví.

Čas na kulturu a kreativní veřejnou správu

Přinášíme překlad textu světoznámého experta na koncept kreativních měst Charlese Landryho. Léta se obrací na veřejnou správu a motivuje nadané úředníky, aby vnesli do praxe svůj kreativní potenciál a uměli efektivně a tvůrčím způsobem řešit výzvy současnosti, mimo jiné s kulturními a kreativními aktéry. Jeho esej byla publikována jako součást Evropského summitu kreativního sektoru (ECIS), který se uskutečnil letos v říjnu .

Umění ve veřejném prostoru je těžká disciplína

Umění ve veřejném prostoru v poslední době rezonuje napříč českými regiony. Není snad téma, které by však v sobě neslo takovou řadu kontradikcí, problémů, nepochopení, emocí a zájmů. Intervence podléhají často náročnému a zdlouhavému procesu, který nekončí zveřejněním díla. Obsahově nabitá konference Kámen, město, papír reflektovala současnou situaci v Česku ve světle zahraničních trendů a ke stolu přizvala mnoho veřejných i nezávislých aktérů. Vybrali jsme pro vás několik klíčových témat a postřehů.