Say Yes to Creative Industries

Kulturní a kreativní průmysly vycházejí z individuální lidské tvořivosti, dovednosti a talentu. Mají potenciál vytvářet bohatství, generovat pracovní místa a přinášet inovace. Na téma nedávno upozornila konference Creatinno, která se konala v prostorách pražského Centra architektury a městského plánování.

Agentura CzechInvest (CI) je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu, podporující malé, střední a začínající inovativní podnikatele, podnikatelskou infrastrukturu a inovace. Prvním projektem zaměřeným na kulturní a kreativní průmysly (KKP), jehož byl CI součástí, byl projekt Creatinno, dotovaný z inovačního programu Evropské unie Horizon 2020 (H2020). Zúčastnily se ho tři partnerské státy – Česká republika (CzechInvest), Velká Británie (nevládní nezisková organizace Creative England) a Španělsko (veřejná agentura Beaz Bizkaia). Projekt Creatinno reagoval na nedostatečnou podporu KKP a neexistující podpůrné systémy. Jeho hlavním cílem, jak uvádějí zástupci CI, bylo „zvýšení konkurenceschopnosti a podnikavosti kreativních malých a středních podniků (SME) na evropském trhu“. 

Konferenci Creatinno: Say Yes to Creative Industries zahájil generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl
Konferenci Creatinno: Say Yes to Creative Industries zahájil generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl

Vedle prezentace samotného projektu a jeho výsledků si organizátoři akce kladli za cíl poukázat na příklady dobré praxe z České republiky i zahraničí. Své poznatky a dosavadní zkušenosti s kulturními a kreativními průmysly zde prezentovali například Helena Bezděk Fraňková (Státní fond kinematografie), Petr Peřinka (Kreativní Praha), Aritz Kobeaga (Beaz Bizkaia) či John Newbigin (Creative England).

Na úvod konference vyzvaly Markéta Mentelová a Radka Rajnochová (projektové manažerky projektu Creatinno) účastníky k hlasování. V online plénu se tak projevila panující skepse ohledně současného stavu a podpory KKP u nás. Nejpodstatnější slabou stránkou v oblasti KKP se však ukázala být absence jednotné platformy pro všechna tato odvětví, na což nejednou upozornili i samotní řečníci akce. The ScaleUp Institute (Velká Británie) uvádí, že až 84 % kreativních podnikatelů ve Velké Británii by mohlo dosáhnout rychlejšího a efektivnějšího růstu, pokud by existovaly mentoringové profesní programy podpory. Toto téma tedy rozhodně není palčivé pouze mezi českými kreativními podnikateli.

Markéra Mentelová, CzechInvest
Markéra Mentelová, CzechInvest

Pět základních opatření

Výsledkem roční spolupráce je Design Option Paper (DOP), který přináší analýzu a komparaci metod mapování v jednotlivých partnerských státech, seznamuje s příklady dobré praxe programů podpory KKP a navrhuje budoucí opatření vyplývající z potřeb tří zúčastněných států. CzechInvest uvádí celkem pět opatření pro KKP (viz grafika níže), přičemž za nejdůležitější považuje vytvoření systému podpory, jehož záběr by měl být komplexní a měl by se zaměřit na podporu kreativního vzdělávání, inkubaci podnikatelů, firem a organizací, ale také na jejich systematickou finanční podporu. Výchozí premisou naplnění tohoto opatření je však dostatečná gramotnost spočívající v sounáležitosti kreativců a soukromého sektoru, v obeznámení politické reprezentace s problematikou KKP či v dostatku relevantních dat, dále je to samotné mapování KKP, subsektorová provázanost a další.

V kontextu problematiky KKP a kreativní ekonomiky v České republice představuje projekt Creatinno jakýsi odrazový můstek, a to i přes skutečnost, že mapování na několika úrovních již probíhá a KKP jako takové jsou dokonce ukotveny v některých regionálních či lokálních strategiích. Především v porovnání s praxí ve Velké Británii, která v 90. letech vůbec jako první položila pilíře kreativních průmyslů, se máme stále co učit. Na základě tamějšího pravidelného mapování KKP (každoroční ekonomický přínos, lokální mapování jednou za tři roky) se sektor kreativních průmyslů ukázal jako nejrychleji se rozvíjející, přispívající přes 100 milionů liber HDP a zaměstnávající více než dva miliony osob. A právě Velká Británie je se svou poměrně rozvinutou infrastrukturou řízení KKP příkladem, že výše zmiňovaná gramotnost vycházející z jasně definované metodologie a nejaktuálnějších dat může sloužit jako vhodný komunikační nástroj směrem k vládě či regionálním úřadům. Obdobný přínos očekává Baskicko, jehož mapování, ačkoli se nachází v samotných začátcích (probíhá od roku 2017), je řízeno centrálně. V České republice se jako jeden z klíčových problémů ukázalo právě nedostatečné povědomí o problematice a přínosu KKP, stejně jako ukotvení kompetencí mezi jednotlivé instituce.

John Newbigin, Creative England
John Newbigin, Creative England

Členové týmu Creatinno uvádějí příklady dobré praxe z hlediska několika možných způsobů podpory KKP. Jako vhodné nástroje podpory KKP zmiňují následující:

  • krossektorové festivaly (např. Landscape Festival, Česká republika);
  • menší festivalové akce (např. Fun and Serious Games Festival + FS Play, Španělsko);
  • coworkingové prostory (např. SOSA, Bizkaia County Council, Španělsko); 
  • mentoringové programy (např. Ifeatures Film Production Lab, Velká Británie);
  • networkingové aktivity (např. Creative England Crew Nights, Velká Británie);
  • kreativní vouchery (např. JIC Creative Vouchers, Česká republika);
  • půjčky (např. Creative England Business Investment Programme, Velká Británie);
  • kreativní inkubátory (např. Faschtech Accelerator, Velká Británie);
  • finanční podporu (např. CRAFTS, Bizkaia County Council, Španělsko).
Gail Craig, Creative England
Gail Craig, Creative England

Zvláště bychom pak chtěli upozornit na networkingovou aktivitu Arts for Business & Business for Arts, kterou se podařilo realizovat ve spolupráci se statutárním městem Pardubice. Formou tzv. speed datingu proběhla setkání kreativců z řad místní kulturní scény s regionálními firmami. Jedním z dlouhodobých cílů CI je zavedení tohoto projektu i do dalších regionů České republiky, zvýšit povědomí o kreativních projektech a podpořit tak činnost SME. 

Projekt Creatinno přinesl agentuře CzechInvest řadu nových poznatků týkajících se KKP a prohloubil a posílil vazby mezi aktéry této oblasti, a to jak v rámci českého, tak i zahraničního prostoru. V současné době jedná CI s projektovým týmem Ministerstva kultury České republiky, který má na starosti tvorbu Strategie rozvoje a podpory KKP, o roli a míře zapojení do podpory podniků v oblasti KKP. Markéta Mentelová z týmu CI zdůrazňuje, že CI vnímá téma KKP jako klíčové, a proto se mu bude i nadále systematicky věnovat, a to především prostřednictvím rozvoje a kultivace podnikatelského prostředí, konkrétně pak rozvojem start-upů a malých a středních podniků v oblasti inovací, digitalizace, kreativní ekonomiky či designu. 

Helena Bezděk Fraňková, Státní fond kinematografie
Helena Bezděk Fraňková, Státní fond kinematografie

V rámci aktivní podpory KKP chystá CI v roce 2020 řadu akcí. Konkrétní informace nejsou v tuto chvíli známé. Akce však budou přístupné široké veřejnosti a CI o nich bude informovat prostřednictvím svých webových stránek. Mezi konkrétní aktivity, kterými by agentura CI ráda podpořila KKP v roce 2020, patří konference Kreativní město určená zástupcům měst, firmám a odborné veřejnosti a seminář Be Creative. Be Innovative, na kterém osobnosti z různých kreativních oblastí sdílí svoje zkušenosti a úspěchy i neúspěchy s širokou veřejností. Dále jmenujme například Komunikační platformu, která je výsledkem spolupráce CI a Magistrátu hlavního města Prahy, soutěž Creative Business Cup či výše zmiňovanou networkingovou akci Arts for Business & Business for Arts.

Talent je všude, příležitosti nikoli

Na konferenci Creatinno rezonovala napříč prezentacemi jednotná vize, a to participativní přístup ve vztahu ke KKP. John Newbigin, zakladatel Creative England, upozornil na současnou globalizovanou ekonomiku, kterou by v zájmu udržitelnosti měla nutně nahradit ekonomika kreativní. Vychází ze skutečnosti, že „myšlenky jsou mnohem cennější než produkty“, ale i proto by se mohla kreativní ekonomika jevit jako riskantní. Klíčem k zajištění stability je tedy sdílný, flexibilní a participativní způsob jednání jak mezi kreativci (i mezisektorově), tak na úrovni podnikatelské a vládní. „Je to provázanost vztahů, která definuje systém. Z toho důvodu je přínosnější poznat strukturu a povahu kreativní ekonomiky nežli se zabývat jejím samotným fungováním.“

Text: Barbora Hodonická / Kreativní Česko
Vloženo: 12. března 2020

Foto: Dominik Kučera
Odkaz: Design Option Paper
Poznámka: Akce pořádané CI můžete sledovat zde.

Nepřehlédněte/

Kreativní průmysly nepotřebují ani tak velkolepé investice, jako změnu úhlu pohledu

Hledáte-li města, která se v České republice věnují kulturním a kreativním průmyslům, vzpomenete si nejspíš na Plzeň, Prahu, Ostravu, Brno, Zlín nebo Pardubice. Hledáte-li univerzitu, napadne vás Olomouc. Proto se vydáváme udělat rozhovor s Petrem Bilíkem, prorektorem pro vnější vztahy na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Kultura s přidanou hodnotou

Budoucnost české ekonomiky spočívá ve využívání příležitostí v oblastech s vysokou přidanou hodnotou. Namístě je proto vnímat význam kulturních a kreativních průmyslů (KKP), které spojují konkurenceschopnost a identitu České republiky. Uvědomují si to také čelní představitelé státu. Ministr kultury Lubomír Zaorálek a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček podepsali 27. listopadu 2019 memorandum o spolupráci mezi oběma resorty s cílem podporovat tyto disciplíny.

Umí naši kulturní aktéři táhnout za jeden provaz?

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Organizace a jednotlivci napříč kulturně-kreativními odvětvími se na potřebě jednotné platformy shodují. Zatím jsme ale na začátku a ideje se rodí ze společných diskusí. Co by mělo být cílem platformy a jak by měla fungovat? Mnoho podobných otázek otevřela listopadová diskuse v pražském DOXu, kterou iniciovala proexportní hudební kancelář SoundCzech.