UPOL přispívá kreativnímu potenciálu kraje

Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) patří dlouhodobě k předním propagátorům konceptu kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v regionu. Velmi aktivně začala působit v roce 2015, kdy zmapovala všechny kulturní a kreativní subjekty na území bývalého okresu Olomouc. Paralelně s tím zaměřila svou pozornost také na akademickou sféru a stala se garantem projektu, který zkoumal kreativní potenciál jedenácti vysokých škol v České republice. Výsledkem je značka Creative University, která vznikla v roce 2020 a jejímž cílem je modernizace a dynamizace oborů z portfolia UPOL.

Prostory UPoint navrhlo studio Ječmen. 

Mapování probíhající na univerzitě mezi lety 2015 a 2017 přineslo kromě odborných poznatků o velikosti, charakteru a obratu jednotlivých odvětví také řadu viditelných návazných aktivit. Týmu Radka Palaščáka, který projekt realizoval, se podařilo přetavit zjištění v dobře srozumitelnou publikaci, doplněnou o stručná politická doporučení pro další rozvoj každého odvětví. Ve spolupráci s katedrou geoinformatiky vytvořil volně přístupnou databázi kreativních subjektů na Olomoucku. Vznikl také spolek Kreativní Olomouc, který nyní databázi spravuje a jehož členové se z velké části rekrutovali z řad mapovacího týmu. Na výzkumné úrovni navázala univerzita projektem zkoumajícím fenomén „brain drain“ města Olomouce. Výsledky přinesly zásadní uvědomění, že identifikace kreativců s konkrétním místem není zdaleka tak úzce spojena s pragmatickými aspekty, jako jsou výše výdělku nebo frekvence zakázek, jak by se dalo očekávat. Podle Petra Bilíka, proděkana filozofické fakulty a iniciátora univerzitních aktivit spojených s KKP, se kreativní třída velmi často rozhoduje podle pocitu a specifického hodnotového rámce. „Kreativcům se mnohem lépe žije ve městě, kde jsou cyklostezky, dostupná lokální produkce, kde je na uzdě držen vizuální smog a kde jsou supportivní místní instituce typu radnice, kraje, univerzity. Podpora se přitom nepočítá v penězích, ale v pozornosti, která je cílové skupině věnována.“

Toto zjištění, spojené s hloubkovou znalostí místních kreativců, vedlo k nápadu stvořit reprezentativní katalogy Design. Na realizaci spolupracovala univerzita se spolkem Kreativní Olomouc. Pro první díl vybral Petr Bilík s Michaelou Jendřejkovou 23 nejzajímavějších olomouckých kreativců. Každý z nich dostal k dispozici několik stran na křídovém papíru, kde se představil krátkým textem a především fotografiemi. Katalog vyšel dvojjazyčně s anglickou mutací v roce 2020, obálku navrhl olomoucký grafik Radim Měsíc. Od té doby přibyly další čtyři díly katalogů stejného formátu. Z toho jeden se soustředil na kreativce z oblasti Jesenicka a Šumperska a jeden se zaměřil výhradně na absolventy či současné pracovníky Univerzity Palackého. Podmínkou zařazení jednotlivých tvůrců nebylo, aby zapadali do úzkého vymezení pojmu design, ale spíše aby se jejich práce dala kvalitně a smysluplně vizuálně prezentovat. Na stránkách publikací se tak potkávají architekti, sochaři, keramici, fotografové, skláři, šperkaři, kožedělníci, knihaři, grafici, výrobci hudebních nástrojů nebo třeba digitální tvůrci. Náklad tisíc kusů jednotlivých dílů si vždy okamžitě rozebrali zájemci a jejich uvedení v podobě slavnostního křtu bylo příležitostí k vzájemnému propojení tvůrců. Takřka sbírková edice si klade za cíl upozornit na výrazné regionální talenty a dopřát jim adekvátní mediální pozornost, kterou často ve srovnání se svými kolegy z větších center, jako je Brno nebo Praha, zkrátka nemají. V současné době se připravuje šestý díl z oblasti Přerova a Prostějova.               

Zmiňované popularizační a reprezentativní výstupy posloužily jako představení potenciálu KKP nejen pro širokou veřejnost, ale také pro místní municipality. Zástupci univerzity i Kreativní Olomouce zasedli v pracovních skupinách při tvorbě kulturních strategií, které se mezi lety 2021 a 2022 utvářely v krátkém sledu po sobě na městské i krajské úrovni. I díky nim mají KKP v obou dokumentech své pevné místo.

Katalogy Design, které reprezentují vybrané kreativce z Olomouckého kraje. 

S důrazem na lokální tvůrce postupovala univerzita i při tvorbě vlastního merche. Pro UPoint, obchod a informační centrum v jednom, si vybrala prostory v samotném srdci historického centra na Horním náměstí. Interiéry navrhlo místní architektonické studio Ječmen. Ke spolupráci na módní značce oslovila univerzita vlastní absolventku, dnes uznávanou návrhářku Alex Monhart, která v tandemu s Alicí Klouzkovou vytvořila univerzitní kolekci UniWearCity. Všechny kousky se šijí v České republice s ohledem na udržitelnou produkci. Podobně je tomu u dalších předmětů, které se v nabídce UPointu nacházejí. Od keramiky přes psací potřeby až po papírnický sortiment je valná většina předmětů tuzemského původu. Univerzita se tak snaží aplikovat jednoduchý a přirozený krok k podpoře místní kreativní třídy, který se prostřednictvím katalogů pokusila představit i dalším regionálním institucím. „Typickým výsledkem neznalosti a chybného rámování bývá outsourcing mnoha činností z velkých center. Objednáváme grafiky, architekty, filmaře, aniž bychom zjistili, že evropsky významné osobnosti či talenty pracují přímo za rohem. Odčerpáváme tak finance a přispíváme k notorickým stereotypům, že region nemůže generovat vynikající kvalitu,“ vysvětluje Petr Bilík.

Zároveň s aktivitami směřujícími ke kreativní sféře vně univerzity se akademici zabývali také kreativním potenciálem vlastní instituce. Univerzita Palackého byla garantem projektu Přípravy adaptace VŠ na potřeby kulturních a kreativních průmyslů z roku 2016, který zmapoval na jedenácti vysokých školách všechny obory a předměty, jejichž absolventi by mohli najít uplatnění v oblasti kulturních a kreativních průmyslů. Zároveň hledal způsoby, jak tyto studenty lépe připravit na požadavky praxe. Spolu s poznatky o kreativních průmyslech z posledních let to vedlo k řadě vzdělávacích i popularizačních aktivit, které se nakonec sjednotily pod zastřešující značkou Creative University. 

Náhled do katalogu Design. 

V menší míře přišla Univerzita Palackého se zcela novými impulzy. Třetím rokem běží studijní obor Průmyslový design, připravený ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, který se ukázal jako schopný přilákat i zahraniční studenty. Katedra ekonomických a manažerských studií zase chystá vznik programu Management v kreativních odvětvích, o jehož akreditaci usiluje na MŠMT v rámci Národního plánu obnovy v programu Transformace vysokých škol s cílem adaptace na nové formy učení a měnící se potřeby trhu práce.

Hlavním cílem však bylo zaměřit se na stávající obory a jejich provázanost s praxí. „Vycházíme především z profilu univerzity, která zahrnuje celou řadu oborů a pracovišť, jež mají ke KKO blízko nebo se jimi přímo zabývají. Na rozdíl od některých partnerských vysokých škol nenabízíme klasické technické vzdělávání ani typicky umělecké fakulty, nicméně o to silněji se s daným segmentem stýká náš celkový profil, v němž je zahrnuta příprava pedagogů pro umělecké obory, teorie a dějiny filmu, divadla, televize, rozhlasu, umění, hudby, stejně jako jazyková a redaktorská specializace, žurnalistika a média, moderní lingvistika či z více stran rozvíjené informační technologie,“ vysvětluje Petr Bilík. Již dříve mělo mnoho kateder olomoucké univerzity pověst kreativních dílen, kde účast studentů v managementu školních i mimoškolních akcí představovala součást jejích kurikula. Organizační týmy festivalů, jako jsou Academia film Olomouc, Přehlídka animovaného filmu nebo Divadelní Flóra, jsou prodchnuty absolventy i současnými studenty UPOL. Nyní se díky Národnímu plánu obnovy daří zvát do školy na praktické kurzy špičkové odborníky. V rámci projektu Reactor, který funguje na katedře divadelních a filmových studií, sem v posledních letech zavítala zvučná jména, jako například scenáristka Beata Parkanová, spisovatel Michal Sýkora nebo producent Ondřej Zach. Veliký ohlas zaznamenal také specializovaný blog prezentací s názvem Staňte se profesionály v kultuře a kreativních oborech, otevřený jak studentům, tak i veřejnosti, přinášející ryze praktické rady a návody týkající se právní i finanční stránky začátků podnikání nebo dovedností v oblasti PR, marketingu či fundraisingu.

Terciární role Univerzity Palackého je v olomouckém regionu velmi silná. Univerzita je prakticky neoddělitelně vrostlá do podoby města, ať už se jedná o fakulty roztroušené v historických budovách památkově chráněného centra, o unikátní počet studentů ve stotisícovém městě, kde na každého pátého obyvatele připadá právě jeden student, nebo o profesní i personální provázanost univerzity s místní kulturní scénou. To vše vytváří její pozici silného kulturního aktéra, který má možnost promlouvat do kulturní politiky, importovat aktuální trendy a nastavovat regionální laťku. Univerzitě Palackého se daří vystupovat z úzce výzkumné polohy a přicházet s iniciativami, které mají široký celospolečenský dopad. Zároveň nezapomíná na svou primární vzdělávací roli. Pod značkou Creative University se snaží o refresh stávajících oborů tak, aby odpovídaly potřebám uplatnění studentů. Národní plán obnovy představuje pro univerzitu možnost, jak financovat nové aktivity a jak co nejlépe rozvinout její působení napříč katedrami. Snažit se o to bude pod vedením nové prorektorky docentky Andrey Hanáčkové. 

Text: Dorota Ambrožová
Vloženo: 27. září 2023

Čtěte dál/ 

Rozhovory z regionů / Olomoucký kraj

“Pro mě nejsou revoluční vize ani konkrétní cíle nové koncepce, ale to, že měníme přístup k práci v oblasti kultury”, říká v rozhovoru Radní pro kulturu Olomouckého kraje Jan Žůrek, kterého jsme se zeptali na stav a vývoj finanční i nefinanční podpory kultury a kreativity a na to, jak krize ovlivnily a ovlivňují přístup k tomuto sektoru na krajské úrovni.

Kreativní průmysly nepotřebují ani tak velkolepé investice, jako změnu úhlu pohledu

Hledáte-li města, která se v České republice věnují kulturním a kreativním průmyslům, vzpomenete si nejspíš na Plzeň, Prahu, Ostravu, Brno, Zlín nebo Pardubice. Hledáte-li univerzitu, napadne vás Olomouc. Proto se vydáváme udělat rozhovor s Petrem Bilíkem, prorektorem pro vnější vztahy na Univerzitě Palackého v Olomouci.