Přehled národních subjektů pro KKO
a jejich aktuální projekty

Účastníci online setkání Platformy KKP, 21. 10. 2020
(stránka v úpravách)

CzechInvest

CzechInvest pro téma kreativní průmysly zřídil  v roce 2020 pozici sektorové specialistky (Markéta Mentelová), která spadá pod odbor inovací. Aktivity CI se  obecně dotýkají poradenství pro podnikatele, marketingových akcí v krajích a spolupráce s místní infrastrukturou nebo podporou zahraničních veletrhů.  Agenda pro KKO je rozdělena na čtyři pilíře: péče o start-upy, malé a střední podniky, české i zahraniční investory a zdraví zdejšího podnikatelského prostředí. CzechInvest připravuje (národní) Kreativní inkubátor/hub se zaměřením na KKO a aplikace inovativních technologií a materiálů. Start-upům, fyzickým osobám i spin-off subjektům (podnikům odděleným od mateřské organizace) bude skrze „kreativní inkubace“ poskytován mentoring v oblasti podnikatelských dovedností a vývoje konkurenceschopných řešení. Tento inkubátor bude vycházet ze stávající sítě inkubačních programů v ČR. Dosud CI pracoval na projektu Creatinno (mapování nástrojů podpory) a pořádá národní kola soutěže Creative Businnes Cup.

Kontakt: Markéta Mentelová / specialistka pro kreativní průmysly na odboru inovací

CzechTrade

Agentura CzechTrade spadá pod MPO. Od roku 2008 je garantem agendy průmyslového designu. Díky členství v mezinárodní organizaci BEDA (The Bureau of European Design Associations) má napojení na organizace zabývající se designem, kde může čerpat informace a sdílet české úspěchy. Mezi dva hlavní využívané nástroje, skrze které CzechTrade přispívá ke spolupráci mezi designéry a firmami, patří online adresář průmyslových a produktových designérů (Design pro konkurenceschopnost) a zvýhodněné služby pro malé a střední podniky. Hlavním cílem je podpora konkurenceschopnosti českých designérských firem prostřednictvím designu inovací a jejich internacionalizace. Celé téma je řešeno jako aktivita Design pro konkurenceschopnost

Hospodářská komora ČR

Hospodářská komora sdružuje 16 000 členů organizovaných v 60 komorách v regionech a ve 125 oborových asociacích. Právě asociace tvoří hlavní členy. Více než 60 ze 100 největších českých firem je členem HK, která se však specificky nezaměřuje na KKO a mikropodniky. Komora vede legislativně-právní a metodologickou pracovní skupinu, která vyhodnocuje priority jak pro byznys, tak pro státní správu. 

Institut umění ‒ Divadelní ústav (IDU)

IDU je první organizací, která začala zkoumat a propagovat koncept KKO v ČR. V jeho sekci Institut umění se tak děje od roku 2009, a to zejména pomocí výzkumu, publikační činnosti a pořádáním konferencí. V letech 2011‒2015 vedl výzkum Mapování KKP v ČR, jehož součástí byl popis stavu odvětví, metodika i podpora místního mapování. Návaznou aktivitou je web a komunikační platforma Kreativní Česko. Součásti IDU je sekce SoudCzech, která se stará o podporu hudebního průmyslu. Dále podpořil například vznik studie o módním průmyslu. IDU podporuje mobilitu umělců a odborníků z kultury i KKO, spravuje informační portál Culturenet a další weby a projekty, které se dotýkají práce umělců, kulturních organizací či kulturní politiky.

Kreativní Evropa

Kreativní Evropa je program EU na podporu kulturních a kreativních odvětví a audiovize. Program je zaměřen na sdílení zkušeností, mezinárodní výměnu a společné projekty na evropské úrovni. Každý program je vytyčený pro určitý segment. Ke sloučení dříve samostatných programů KULTURA a MÉDIA došlo za účelem vzájemného posílení podpory na evropské úrovni. Do budoucna hodlá Kreativní Evropa podporovat Creative Inovative Labs, tedy projekty na pomezí kultury, vědy a technologie.

Ministerstvo kultury

MK vypracovalo Strategii podpory a rozvoje kulturních a kreativních odvětví na období 2020-2025 (s výhledem do r. 2030). Strategie byla schválena vládou spolu s implementačním Akčním plánem na roky 2021-2023, k čemuč byla na podzim 2019 podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci při tvorbě a implementaci startegie mezi Ministerstvem kultury a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Od roku 2020 se MK podílelo na vzniku důležitého dokumentu Východiska Národního plánu obnovy pro budoucí zdroj evropských peněz. V Národním plánu obnovy se podařilo alokovat 7,39 mld. Kč (bez DPH) na rozvoj kulturního a kreativního sektoru. Dále byl v září 2021 vládou schválen strategický rozvojový dokument MK Státní kulturní politika 2021–2025+, který akcentuje širší pojetí kultury a kreativity jako mezisektorové oblasti a v němž je deklarován jako jeden ze šesti cílů rozvoj kulturních a kreativních odvětví.

Pandemie zřetelně vyjevila dlouhodobou absenci kapacity MK řešit potřeby KKO. Ministerstvo kultury proto zřídilo v březnu 2021 nové oddělení kulturních a kreativních průmyslů, jehož náplní je systematická podpora rozvoje celého sektoru v ČR. Oddělení je součástí odboru umění, literatury, knihoven, kulturních a kreativních průmyslů. Jeho cílem je nastavit strukturovanou podporu pro další rozvoj KKO formou metodického vedení v rámci státní správy, koordinace strategického ukotvení KKO a předávání lokální praxe i zahraničních zkušeností.

Oddělení bude prosazovat sjednocení přístupu jednotlivých aktérů k tomuto odvětví a také k definici KKO, dále bude zajišťovat pravidelné mapování celého sektoru a podporovat tvorbu strategií KKO na regionální i lokální úrovni. Součástí systematické finanční podpory je plánována také podpora rozvoje lidských zdrojů v oblasti KKO apod.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPO podporuje KKO především s cílem navázaným na zvyšování konkurenceschopnosti a inovací. Hlavní aktivity MPO v oblasti KKP v současnosti obnáší Strategii podpory KKP, program COVID ‒ Kultura pro podnikatele postižené negativními dopady pandemie covid-19, Operační program pro inovace a konkurenceschopnost (OP PIK, 2014‒2020) a Národní inovační platformu. MPO nyní plánuje Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK, 2021‒2027) podporující malé a střední podniky, rozvoj technologických center, služby expertů z oblasti KKO. Také připravuje samostatnou strategii podpory malých a středních podniků pro léta 2021‒2027 a počítá i s podporou pro zakládání a rozvoj regionálních kreativních center. V neposlední řadě chystá ve spolupráci s MK spuštění Kreativních voucherů.

Národní inovační platforma a RIS3 strategie 

Národní inovační platformy (NIP) zřizuje MPO a byly ustaveny za účelem otevření odborné diskuse o hlavních prioritách budoucího zaměření jednotlivých sektorů v ČR. K diskusím jsou zváni  jak zástupci veřejné správy vzdělávacích a vědecko-výzkumných institucí, tak i zástupci výrobní podnikatelské sféry a akademické sféry, poskytovatelé finanční podpory. Výsledky této diskuse tvoří hlavní vertikální cíle Národní RIS3 strategie,  kterou musí mít každý stát pro možnost čerpání evropských financí. Kulturní a kreativní odvětví pojímá NIP V.  Vedle národní a hlavní RIS3 strategie vytváří každý kraj vlastní tzv. RISky, kde je také možné mít KKO zahrnuta.

Odkaz: NIP / vranovad@mpo.cz

Státní fond kinematografie

Státní fond kinematografie (SFKMG) má na starost podporu české kinematografie. Výzvy jsou zacíleny na vývoj, distribuci, propagaci, technický rozvoj, publikační činnost, vzdělávání filmem, zpřístupňování filmového dědictví a festivaly. Vedle toho SFKMG láká zahraniční produkce formou tzv. pobídek, které souvisí mj. s podporou místní zaměstnanosti. Jeden z posledních speciálních projektů je inkubátor zaměřený na vzdělávání filmových dramaturgů a podporu pro vývoj scénářů. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje značnou část českého průmyslu a dopravy a je tzv. povinným připomínkovým místem k návrhům mnoha právních předpisů. Cílem Svazu je ovlivňovat hospodářskou politiku státu. V tomto směru se snaží mluvit i o tématu a potřebách KKO, kdy Svaz vnímá kreativitu jako součást inovačního procesu. Očekává také institucionalizaci asociace průmyslového designu. 

Technologická agentura ČR (TA ČR)

TA ČR je organizační složkou státu na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Hlavní grantovou výzvou byla ÉTA, která letos probíhá popáté a naposledy a podporovala inovační potenciál společenských a humanitních věd a umění. Nové programy se připravují a do té doby se předpokládá dobíhání vyhodnocování ÉTY, sdílení a síťování jejích projektů, které jsou například z oblastí: vizualizace velkých dat prostřednictvím softwaru, hudební diagnostika a IT, hudba a přenosové technologie, muzeum a interaktivní 3D, design a chytrý nábytek atd. Mezi partery či aplikačními garanty jsou nejčastěji města a kraje, ministerstva, úřady, podniky, školy všech stupňů nebo neziskové organizace nejrůznějšího zaměření. Mezi výstupy patří metodiky, software, AV výstupy, weby, mapy apod.

Technologické centrum Akademie věd (TC AV)

TC AV je národní institucí poskytující služby výzkumným a vývojovým organizacím a inovativním společnostem a provádí orientovaný výzkum v oblasti vědy, technologií a inovací. TC AV je zdrojem aktuálních informací o evropských rámcových programech pro výzkum, vývoj a inovace. Spravuje agendu kolem programu Horizon 2020 a  bude mít na starost i nový evropský program pro výzkum a inovace, kde KKO budou v linii „Kultura, kreativita a inkluzivní společnost“. Náplní bude sociálně-vědní výzkum a výzkum v oblasti kulturního dědictví a jeho ochrany. 

Odkaz a kontakt: Horizon 2020 / cerna@tc.cz

Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) 

UPOL stál u iniciace a zpracování mapování KKO na Olomoucku (2015‒2017). V roce 2020 dokončuje výzkumný projekt TA ČR  „Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu“. Spolupracuje se spolkem Kreativní Olomouc, s kterým vytvořili online databázi kreativních subjektů nebo první díl tištěné edice DESIGN (katalog místních kreativních odvětví). 

Odkaz a kontakt: KKP.UPOL / petr.bilik@upol.cz  

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

UTB stála v roce 2013 u pilotního projektu mapování KKO na Zlínsku. Pod Fakultou multimediálních komunikací UTB později vznikl samostatný projekt a v roce 2016 bylo otevřeno Centrum kreativních průmyslů a podnikání (UPPER). Fakulta je jedinečná svou mezioborovou spoluprací designových, audiovizuálních a marketingových oborů. Vychovává kreativní osobnosti pro komunity budoucnosti a dlouhodobými systematickými kroky směřuje ke statusu mezinárodně respektované vzdělávací instituce. Je nositelem know-how v oblasti kreativních průmyslů a je rovněž členem Zlínského kreativního klastru.

UPPER je startovací prostor pro podnikavé kreativce. Nabízí nejen zázemí a vybavení za výhodných podmínek, ale také poradenství a mentoring v oblasti podnikání. Tzv. inkubátor slouží studentům či čerstvým absolventům především z UTB. Zaměřuje se na projekty designového, audiovizuálního či marketingového charakteru, vede k networkingu, pomáhá nastartovat fungující společenství a usnadňuje výměnu znalostí, pomáhá dostat jednotlivé projekty na trh, vede k transformaci jednotlivce ve firmu.

Kontakt: FMK UTBUPPER / alexova@utb.cz

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM)

UMPRUM se dělí na katedru architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a katedru teorie a dějin umění.  V celosvětovém hodnocení nejprestižnějších uměleckých škol QS World University Rankings se umístila mezi 51.‒100. místem. V říjnu 2020 podepsala UMPRUM rámcovou dohodu s ministerstvem kultury. Cílem je spolupráce na rozvíjení kulturních a kreativních průmyslů například formou vzájemné propagace a medializace, spolupráce v oblasti podpory a rozvoje KKO, účast na vědeckovýzkumných projektech, spolupráce na výstavní a publikační činnosti prezentující český design, umění, architekturu a další kreativní obory, organizování společných akcí za účelem zvýšení informovanosti o umění a kreativních průmyslech, poskytování partnerství a záštit.

Odkaz a kontakt: UMPRUMradek.sidun@vsup.cz 

Vysoká škola kreativní komunikace (VŠKK)

VŠKK připravuje studenty na profesní dráhu v kreativním průmyslu v oborech Literární tvorba, Komerční psaní v médiích, Kreativní marketing, Digitální marketing a komunikace, Management v kreativním průmyslu, Grafický a mediální design, Fotografie a audiovize nebo Animace a vizuální efekty. Kromě teoretických znalostí se studenti zapojují do praktických činností a stáží díky partnerství s Asociací komunikačních agentur nebo pracují na reálných zakázkách v rámci školní agentury Kreativní kancl. VŠKK  je jedinou vysokou školou v ČR, která poskytuje soustavné vzdělání v oblasti tvůrčího psaní,
a která navázala na tradici Literární akademie Josefa Škvoreckého.

Naše články/

Vizuální identitu měst zhodnotí čas

V poslední době můžeme sledovat stále víc povedených veřejných soutěží měst na novou vizuální identitu. Soutěž je ale začátek všeho, protože alfou a omegou je úspěšná implementace a moment, kdy se vizuální styl doslova propíše do veřejného prostoru a povědomí veřejnosti.

Kreativní voucher rozvíjí podnikání i během koronakrize

Myšlenka kreativních voucherů je starší než pandemie koronaviru. Jedná se o dotační program, který má podněcovat spolupráci firem a kreativců v regionech. Prvním městem, které s vouchery začalo, je Brno. Pojďme si zhodnotit, co se za tři ročníky podařilo, která města a kraje se inspirovaly a co plánuje s vouchery stát.

Evropa potřebuje restart kreativního sektoru

Přinášíme překlad oficiálního prohlášení a shrnutí výzkumu nezávislé organizace European Creative Business Network (ECBN) k současné situaci, kdy jsou kulturní a kreativní průmysly (KKP) tvrdě zasaženy dopady opatření proti šíření onemocnění covid-19. Sběr dat od kulturních a kreativních aktérů probíhal do začátku dubna. Dokument dává data a potřeby KKP do kontextu a upozorňuje, že jejich úspěšné restartování je cestou k otevřené a udržitelné Evropě.