Přehled regionálních subjektů pro KKO
a jejich aktuální projekty

Účastníci online setkání Platformy KKP, 21. 10. 2020
(stránka v úpravách)

Brno

Magistrát města Brna pojímá KKO na odboru kultury a odboru strategického rozvoje a spolupráce. Tereza Chrástová, specialistka kreativních oblastí, se již deset let věnuje KKO pod hlavičkou Kreativního Brna. Hlavním cílem je vybudování kreativního centra v bývalé káznici na Cejlu. V roce 2014 Brno zmapovalo KKO a také vznikla Studie proveditelnosti Kreativního centra v bývalé káznici na Cejlu. Jako pilotní předchůdce byl na podzim 2020 otevřený kreativní hub KUMST. Mezi další projekty, které město podporuje, patří Kreativní vouchery, Filmová kancelář BRNO FILM OFFICE, zapojování kreativců do řešení problémů města (např. skrze participativní rozpočet) nebo Výlohy Brno. Při participativní tvorbě strategie pro kulturu a kreativní odvětví, která byla schválena v roce 2018, vznikl Brněnský kulturní parlament. Kreativní Brno dnes podporuje především herní vývojáře, módní průmysl, cirkulární ekonomiku, (nejen) studentské přehlídky a také prezentaci Brna v zahraničí.

Kontakt: Tereza Chrástová / Oddělení strategií Magistrátu města Brna / chrastova.tereza@brno.cz / www.kreativnibrno.cz

Kreativní hub KUMST vznikl jako součást Jihomoravského inovačního centra, od podzimu 2020 je otevřen v pilotním provozu. Hub je vedle JICu podporován městem Brnem, Jihomoravským krajem a Vysokým učením technickým a ke svému provozu využívá zrekonstruovanou budovu VUT na Údolní 19. KUMST je předchůdcem plánovaného kreativního centra na Cejlu. Jeho náplní je vytvářet zázemí a poskytovat služby pro práci kreativních profesionálů napříč odvětvími se zaměřením na podnikání. Tým JICu a zapojení experti umožní členům předávání know-how a vzdělávání skrze akce, individuální konzultace i propojování a mezioborovou spolupráci.

Kontakt: Zdeňka Kujová / manažerka KUMSTu / zdenka@kumstbrno.cz / www.kumstbrno.cz / www.jic.cz

České Budějovice

Žižkárna je kulturní a kreativní centrum, které oživuje areál bývalých kasáren Jana Žižky. Čtyřpatrová budova má pojmout ateliéry, dílny, taneční studia, farmářské trhy, kulturní program atd. Jako inspirace pro kulturně-kreativní distrikt iniciativě posloužila pražská Kasárna Karlín. Zástupci projektu se nyní nacházejí ve fázi vyjednávání podmínek spolupráce s městem České Budějovice, Jihočeským krajem, CzechInvestem a dalšími lokálními stakeholdery. Aktuálně všechny strany projektu projevují přízeň a zájem o spoluúčast.

Kontakt: Jan Mádl / spoluzakladatel kulturně-kreativního centra Žižkárna / honza.madl@gmail.com / @zizkarnacb

Karlovarský kraj

Byť se ledy KKO v Karlovarském kraji dosud příliš nehnuly, brzy tomu může být jinak. Krajský úřad v současnosti zavádí inovační a kreativní vouchery, je zapojen do mezinárodního projektu CERDEE-Keramika: její dokumentace a využití, vzdělávání a podpora, zkušenosti a jejich využití (2019–2022). V kraji je realizován i mezinárodní projekt InduCCI (2019–2022) zaměřený na podporu KKP, jehož součástí je tvorba návrhu nového coworkingového centra pro řemesla na Sokolovsku a podpora mezioborové spolupráce. Pracovní skupina Kreativní region se v současné době zabývá obnovou staré vodárny, kde by mělo vzniknout Centrum pro volný čas. V přípravě je také výstavba Vědecko-technického parku, realizace Design parku ‒ komunitního centra pro Karlovarský kraj pro vzdělávání a designové myšlení či vznik inkubátoru a hubu Regionálního investičního fondu. Aktéři v kraji plánují podat projekt na testování využitelnosti virtuálního prostoru pro vzdělávání a prezentaci, založení klastru se zaměřením na 3D tisk a další rozvoj iniciativy kreativního vzdělávání do škol. Vedle toho se na území jednoho z nejmenších krajů ČR připravuje založení Institutu balneologie a lázeňství jako první veřejné výzkumné instituce v souvislosti s nutnou inovací tradičního odvětví lázeňství.

Kontakt: Jana Spirová / Odd. kultury Karlovarského kraje / jana.spirova@kr-karlovarsky.cz 

Královehradecký kraj

Téma KKO do Královehradeckého kraje vstoupilo až ve chvíli, kdy se začala tvořit národní Strategie KKO v roce 2018. K tématu se dnes staví čelem krajský úřad, a to jak odbor kultury, tak odbor regionálního rozvoje. Téma si bere za své také krajem zřizované CIRI – Centrum investic, rozvoje a inovací, jež vytvořilo manažerskou pozici pro KKO. Co se týče začlenění do strategií, KKO se podařilo propsat do Strategie rozvoje kraje nebo do krajské RIS 3 strategie pro období 2018–2022. A dnes se na krajském úřadě tématem intenzivně zabývají i v rámci přípravy krajské Strategie kultury a kulturního dědictví pro léta 2021–2027. Pro tento účel kraj spustil komunikační platformu prokreativitu.cz, skrze kterou poprvé zavedl kreativní vouchery a připravuje krajské mapování KKO, pro které již byla sestavena pracovní skupina.

Kontakt: Kateřina Churtajeva / vedoucí Odboru kultury a památkové péče / kchurtajeva@kr-kralovehradecky.cz / prokreativitu.cz

Liberecký kraj

V Libereckém kraji nelze opomenout především značku Crystal Valley, která sdružuje sklářské, bižuterní a šperkařské firmy na severu Čech. Magistrát města Liberec se plánuje zapojit do kandidatury na titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2028, a proto si odbor kultury nyní nechává vypracovat kulturní strategii města. Letos by měl být otevřen Liberecký podnikatelský inkubátor.

Kontakt: Petr Vondřich / šéfredaktor Jizerského ticha / vondrich@me.com

Olomouc

Kreativní Olomouc začala fungovat jako prezentační platforma Mapování kulturních a kreativních průmyslů na Olomoucku, které probíhalo v letech 2015–2017. V lednu 2020 nabyla platforma podoby spolku. Kreativní Olomouc je partnerem výzkumného projektu „Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu“, podpořeného agenturou TAČR. Spolek zúročil potenciál dat nasbíraných mapováním, když v květnu 2020 zveřejnil (a od té doby průběžně aktualizuje) Databázi kulturních a kreativních subjektů na Olomoucku, jejímž hlavním cílem je centrálně evidovat všechny subjekty zapojené do KKO na Olomoucku. Snaha o propojování a koordinaci aktérů KKO v době pandemie vyústila v realizaci série online setkání zástupců olomoucké kultury s názvem Olomoucké kulturní fórum. Město Olomouc nedávno začalo pracovat na přípravě zpracování první Strategie pro kulturu a kreativitu města Olomouce, která má platit od roku 2022. 

Kontakt: Magdaléna Petráková / koordinátorka platformy Kreativní Olomoucmagdalena.petrakova@kreativniolomouc.cz

Pardubice

Statutární město Pardubice má Strategii pro kulturu a kreativitu Pardubic na období 2018–2024. Odbor kultury ve spolupráci s regionální pobočkou CzechInvestu zrealizoval v roce 2019 projekt Arts for Business & Business for Arts zaměřený na propojení podnikatelské sféry s kulturním sektorem. Od jara 2020 se místní komunikační platforma nazývá Kreativní Pardubice,  rovněž v koordinaci odboru kultury. Problematika KKO by se brzy měla promítnout do připravované Strategie rozvoje Pardubického kraje i do Strategie ITI pro aglomeraci. V Regionální rozvojové agentuře Pardubického kraje vzniká pozice manažera pro KKO s ambicí realizace mapování a zavedení kreativních voucherů na krajské úrovni. V městě Pardubice se nedávno podařilo pilotně kreativní vouchery prezentovat a vytvořit databázi kreativců, přičemž příjemci voucherů bude skupina regionálních producentů. Zásadní příležitost představuje vznik kreativní čtvrti v Automatických mlýnech, která hodlá pojmout Východočeskou galerii, centrální polytechnické dílny s nabídkou pro školy i veřejnost, městskou galerii, kulturní sál atp.

Kontakt: Martin Karas / Odbor školství, kultury a sportu / Martin.Karas@mmp.cz 

Plzeň

Nejviditelnějším počinem a místem je v Plzni kreativní zóna DEPO2015, což je udržitelný projekt EHMK z roku 2015, jež poskytuje prostory kreativním start-upům nebo i třem ateliérům Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (socha, ateliér nábytku a multimédia). Tématu KKO se strategicky na úrovni města ani kraje v současné době nikdo nevěnuje. DEPO2015 se snaží téma KKO udržovat v povědomí a posouvat dál. I v souvislosti s aktuální covidovou situací se do budoucna hodlá DEPO2015 více zaměřit na produkci audiovizuálního umění: ať už instalací, nebo expozic pro děti a mládež apod. 

Kontakt: Jiří Suchánek / ředitel společnosti DEPO2015 Plzeňsuchanek@depo2015.cz

Praha

Kreativní Praha!, projekt na podporu koncepčního rozvoje kultury a kreativních odvětví v Praze, bude od 1. ledna 2021 samostatnou agenturou, která pracuje v tandemu s odborem kultury a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy. Tato změna statusu umožní Kreativní Praze systematickou a dlouhodobou práci, včetně tvorby nových prostorových příležitostí pro kreativce. Úlohou Kreativní Prahy bude příprava výběrových řízení, poskytování know-how a dat a eventuálně jejich přetavování do městských dokumentů, strategií a politik s cílem zvyšovat konkurenceschopnost Prahy, ale i dostupnost pražské kultury. Kreativní Praha sídlí v Pražském kreativním centru, u Staroměstkého náměstí, které je otevřené i dalším neziskovým subjektům. Na podzim 2020 vybírá Kreativní Praha nové zájemce o prostory a výhledově chce vytvořit kreativní klastr.

Kontakt: Petr Peřinka / manažer projektu Kreativní Praha! perinka@ipr.praha.eu

Středočeský kraj

Středočeský kraj zřizuje Středočeské inovační centrum (SIC), které od roku 2018 provozuje kreativní vouchery (se zaměřením na podnikatelské subjekty, ale i výzkumné organizace) a od roku 2017 inovační vouchery. Na základě Strategie KKP proběhlo mapování subjektů KKO ve Středočeském kraji, jehož výstupy by měly být zaneseny do map, a doplnit tak Atlas inovačního prostředí. Webové stránky Kreativní střední Čechy nabízí přehled nástrojů a dotací, kterými kraj KKO podporuje, přináší inspirační příběhy úspěšných středočeských tvůrců, kurátorsky vybrané sbírkové předměty pro tvůrčí inspiraci a kompletní přehled muzeí a galerií kraje – celkem devatenácti příspěvkových organizací odboru kultury Středočeského kraje. V přípravě je výstava, která bude dva roky putovat po středočeském kraji a bude širokou veřejnost informovat o dobré praxi v KKO.

Kontakt: Josef Říkovský / manažer SIC / rikovsky@s-ic.cz / kreativnistrednicechy.cz /

Ústecký kraj

Důležitým hráčem pro rozvoj KKO je Inovační centrum Ústeckého kraje. To posledních pět let nabízí  inkubační služby a vnímá potenciál KKO. Nicméně se stále jedná o nové téma, kterému se na úrovni kraje dosud nikdo koncepčně nevěnoval. Za první připsaný úspěch lze počítat to, že se téma podařilo dostat do Aktualizace regionální inovační strategie Ústeckého kraje schválené v roce 2019. Pozitivní je také fakt, že Ústí nad Labem má novou kulturní koncepci a Ústecký kraj dobře fungující filmovou kancelář s filmovými vouchery. V plánu je spustit krajské mapování subjektů KKO, dát vzniknout platformě zahrnující kreativce, ale i univerzity a školy z regionu s cílem vytvořit podpůrné zázemí typu kreativního nebo design hubu (eventuálně jako sekce Technologického centra Ústeckého kraje) a založit databázi kreativců jako podklad pro kreativní vouchery.

Kontakt: Lucie Podrápská / manažerka developmentu projektů v Inovačním centru Ústeckého kraje / podrapska@icuk.cz

Zlín

Technologické inovační centrum  (TIC) ve Zlíně podporuje i kreativní subjekty. Tento rok se podařilo schválit RIS3 Zlínského kraje, kde je jednou ze specializací KKO a doménou progresivní design a technologie produktů a procesů. Součástí Smart akcelerátoru Zlínského kraje II je podpora KKP skrze propagační kampaň Created in Zlín, pozastavenou kvůli covidu až do roku 2021. Jedná se o propagci firem z KKO, které designují a produkují výrobky ze Zlínského kraje. Další projekt je zaměřen na vzdělávání studentů středních škol v oblasti podnikavosti a kreativity. Vedle toho soutěž Můj první milion je určena studentům středních a vysokých škol jako akcelerační program pro začátky podnikání a tvorbu byznysplánů.

Kontakt: Martina Běťáková / RIS3 manažerka TICu / betakova@ticzlin.cz

Zlínský kreativní klastr je vůbec prvním kreativním klastrem v ČR. Zajišťuje komunikaci a koordinaci mezi svými členy. Jedná se asi o 30 subjektů, mezi kterými jsou jednotlivci, živnostníci, malé a střední firmy i instituce, vč. Univerzity Tomáše Bati. Na Zlínsku funguje kreativní vzdělávací cyklus, který zajišťují instituce Univerzitní mateřská škola Kvočna, Základní škola Jinotaj, Střední škola Creative Hill College a Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati. Na průniku TICu a Zlínského kreativního klastru vzniká koncepce nového metodického programu (spuštění je plánované na rok 2021), který jednoduše a srozumitelně propojí podniky „v“ i „vně“ KKO na bázi finanční, metodické a edukační spolupráce. Za programem stojí úmysl vysvětlit, zpřístupnit, ale i podpořit spolupráci KKO s tradičními výrobními (např. strojírenskými) firmami, pro které jsou KKP také důležité.

Kontakt: Dušan Sviečka / viceprezident Zlínského kreativního klastru a marketingový manažer TICu / dusan.sviecka@kreativnizlin.cz

Naše články/

Vizuální identitu měst zhodnotí čas

V poslední době můžeme sledovat stále víc povedených veřejných soutěží měst na novou vizuální identitu. Soutěž je ale začátek všeho, protože alfou a omegou je úspěšná implementace a moment, kdy se vizuální styl doslova propíše do veřejného prostoru a povědomí veřejnosti.

Strategické plánování vzniklo jako východisko z krize

Plánování včetně toho kulturního se v době krize stává hmatatelnějším a může sehrát významnou úlohu ve snaze o zmírnění dopadů. Svou hlavní roli má však hrát mimo nouzový stav. O čem je kulturní plánování v 21. století a proč jeho správné pojetí rozhodně nešustí papírem? Odpovídala nám Olga Škochová, odbornice na participativní kulturní plánování v krajích a obcích.

Brno má manuál proti vizuálnímu smogu

Na jaře loňského roku jsme si povídaly s Veronikou Rút Novákovou, designérkou a iniciátorkou manuálu, který definuje pravidla reklamy a označení provozoven ve městě Brně. Po třech letech usilovné práce týmu odborníků byl manuál v červnu letošního roku zveřejněn. Co se bude dít dál, čím může Brno inspirovat další česká města a proč to není o tom „udělat to hezčí“?