Pardubice nakročily ke kultuře pro všechny

Kulturní akce a organizace mají v době pandemie povinnou pauzu. V Pardubicích budou ale po jejich opětovném otevření  o něco přístupnější. Město přišlo s koncepcí, jejímž cílem je zpřístupnit kulturní a kulturně-volnočasové aktivity zdravotně či sociálně znevýhodněným. Některá opatření jsou zaměřena na lepší informovanost, jiná na rozšíření nabídky či bezbariérovost budov. K memorandu o spolupráci při naplňování koncepce se připojil i Pardubický kraj a jedenáct příspěvkových organizací.

Nový bezbariérový vstup do kostela sv. Bartoloměje financovaný z Programu podpory bezbariérovosti magistrátu města Pardubic.
Nový bezbariérový vstup do kostela sv. Bartoloměje financovaný z Programu podpory bezbariérovosti magistrátu města Pardubic.

Základní kámen pro práci na zpřístupňování kultury nyní tvoří v listopadu 2020 vydaná Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře. Zpracovatelský tým (Ing. Martin Karas, Bc. Lucie Strnadová, Bc. Vojtěch Krátký) se odrazil od studiemi potvrzené skutečnosti, že samotná účast na kulturních aktivitách, ať už aktivní, nebo pasivní, přispívá ke zvýšení kvality života obyvatel. Motivací města a kraje je, že naplňování potřeb v oblasti kultury pozitivně dopadne na zdraví obyvatel, podpoří sociální začlenění či vedle jiných benefitů bude působit jako prevence kriminality. 

Je podstatné zmínit, že koncepce vznikla na půdě Magistrátu města Pardubic ve spolupráci Odboru školství, kultury a sportu, Oddělení kultury a cestovního ruchu a Odboru sociálních věcí.  Témata a agenda se mnohdy vrství přes více odborů a oddělení, tato koncepce je příkladem dobré praxe, kdy společné hledání řešení je tou správnou a jednodušší cestou. „Původně jsme měli v plánu začít zmapováním potřeb těch osob, u kterých bariéry objektivně existují. Mělo jít o základ pro další práci. Pak jsme ale začali hledat způsoby, jak na to, jestli výzkum outsourcovat, oslovit univerzitu apod. Nakonec jsme zjistili, že informace můžeme velice efektivně získat díky expertním týmům komunitního plánování, které má na starosti Odbor sociálních věcí. Rozhodli jsme se tedy zeptat těch odborníků na jednotlivé cílové skupiny, kteří se každý měsíc scházejí. To nám nakonec umožnilo získat rovnou i zpětnou vazbu k možným řešením. Společně jsme šli cestou identifikace potřeby, potom bariéry, která brání naplňování té potřeby, a následného návrhu, jak bariéru odstranit nebo obejít,“ uvedl k postupu tvorby koncepce a meziodborové spolupráci Martin Karas, vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu.

Multikulturní týden – každoroční festival zaměřený na prezentaci kultury a tradic cizinců a menšin žijících v regionu.
Multikulturní týden – každoroční festival zaměřený na prezentaci kultury a tradic cizinců a menšin žijících v regionu.

Počet ohrožených osob, na které koncepce cílí, není zanedbatelný. V roce 2019 žilo v Pardubicích více než 19 000 seniorů věkem nad 65 let (trend predikuje nárůst čísla). Předpokládaný počet osob se zdravotním postižením, včetně postižení mentálního, je v Pardubicích 6 673.  K 1. lednu 2020 žilo ve městě, bez rozlišení druhu pobytu, 7 674 cizinců. Osob bez domova bylo v roce 2019 evidováno přibližně 350. Mezi skupiny ohrožené bariérami v přístupu ke kultuře patří také rodiny s dětmi v obtížné sociální situaci, jejich počet však není snadné stanovit. „Naší strategií je, aby zde kultura byla skutečně pro všechny. Podpora pozitivních dopadů kulturních aktivit na sociální začlenění, zdraví občanů a jejich celkovou spokojenost je důležitou rolí města. Paradoxně je to právě zdraví nebo sociální vyloučení, jež brání některým spoluobčanům plnohodnotně se těchto aktivit účastnit, proto jsme se zaměřili na odstraňování konkrétních bariér, kterým tyto skupiny osob čelí,“ uvádí náměstek primátora zodpovědný za oblast kultury Jan Mazuch.

Celá škála zasažených obyvatel je pracovně rozdělena do šesti cílových skupin, na které navázaly pracovní skupiny, tak jak je ostatně reflektuje a má nastaven i městský Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb na roky 2017–2020:

 • osoby se zdravotním postižením a osoby se zdravotním znevýhodněním;
 • cizinci, národnostní a etnické menšiny;
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením a v obtížné životní situaci;
 • senioři;
 • rodiny s dětmi a mládež;
 • osoby s duševním onemocněním.
Pěvecký soubor Cantus amici na festivalu Zrcadlo umění – multižánrovém festival amatérské kultury v regionu, který je součástí městských slavností.
Pěvecký soubor Cantus amici na festivalu Zrcadlo umění – multižánrovém festival amatérské kultury v regionu, který je součástí městských slavností.

Oblast přístupnosti a pozitivních dopadů kulturních aktivit ale není z hlediska Komunitního plánu zásadním tématem. Proto se problematice zpřístupnění kulturních aktivit věnuje Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic pro období 2018–2024. Ta v kapitole Kultura pro všechny uložila Odboru školství, kultury a sportu společně s Odborem sociálních věcí provést mapování potřeb v oblasti kultury u osob sociálně či zdravotně znevýhodněných.

V rámci mapování nabídky a konkrétního přístupu k problematice bariér v přístupu ke kultuře byly zvoleny i rozhovory s řediteli zřizovaných organizací města i kraje, mezi které patří:

 • Východočeské divadlo Pardubice
 • Komorní filharmonie Pardubice
 • Centrum pro otevřenou kulturu
 • Krajská knihovna v Pardubicích
 • Východočeské muzeum v Pardubicích
 • Východočeská galerie v Pardubicích
 • Dům dětí a mládeže ALFA
 • Dům dětí a mládeže BETA
 • Základní umělecká škola Polabiny
 • Základní umělecká škola Havlíčkova
 • Turistické informační centrum Pardubice

Výsledná koncepce a zmíněné memorandum (naplňující první navržené opatření koncepce) se tedy dotýkají všech, respektive všech městských i krajských kulturních organizací. Ty by měly postupně spolupracovat při naplňování navržených opatření a s cílovými skupinami pracovat (s výjimkou Konzervatoře Pardubice, která je školskou institucí a do mapování a memoranda není nezapojena). Opatření uvedená v návrhové části (viz přehled níže) bude vykonávat a financovat primárně Magistrát města Pardubice. Například na opatření zaměřené na proškolení zaměstnanců (všech zapojených organizací), plánované na rok 2021, vyčlenil v rozpočtu 200 000 Kč. Spoluúčast všech aktérů je očekávaná a je předmětem memoranda mezi městem, krajem a jedenácti organizacemi. „Celý dokument si neklade za cíl nějakou okamžitou ohromnou změnu ve smyslu vyčlenění velkého balíku peněz a rekonstrukce všech budov. Chceme, aby téma zpřístupňování kultury vzaly za své hlavně organizace, aby to bylo jejich součástí, a dlouhodobě počítáme s tím, že se to promítne v jejich činnosti, kterou bude financovat formou provozních nebo investičních příspěvků buď město, nebo kraj,“ doplnil Martin Karas.

Návrhová část dokumentu prezentuje šestnáct opatření, která jsou na základě analytické části navrhována k realizaci. Opatření cílí na eliminaci či snížení konkrétních bariér, tedy umožňují naplňování konkrétních potřeb u konkrétních cílových skupin. 

Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře
„Kultura pro všechny“

Kapitola 4/ Návrhová část

4.1. Začlenění standardů přístupu k osobám zdravotně či sociálně znevýhodněným u zřizovaných kulturních organizací.

Mezi minimální standardy uvedené v memorandu patří následující:

 • Organizace zajistí proškolení zaměstnanců v přístupu ke zdravotně znevýhodněným osobám – dle typu organizace budou proškoleni zaměstnanci, kteří přicházejí do kontaktu s veřejností. Na financování školení se bude rozhodující mírou podílet Magistrát města Pardubic.
 • Aktivity, které svým zaměřením cílí na vybranou cílovou skupinu osob sociálně či zdravotně znevýhodněných, budou uveřejňovány na webových stránkách zaměřených na danou cílovou skupinu:  www.zijushandicapem.cz; www.mezikulturnidialog.cz; www.moudrysenior.cz.
 • Organizace umožní volný vstup doprovodu osoby zdravotně znevýhodněné v rámci projektu „Culture Buddy“ (blíže opatření 4.6.).

4.2. Mapa bezbariérovosti na webu města bude pravidelně aktualizována.

Opatření reaguje na potřebu informovanosti v oblasti bezbariérovosti. V současnosti poskytuje mapu bezbariérovosti geoportál města Pardubic: www.mapy.pardubice.eu. Informace budou pravidelně aktualizovány a udržovány v potřebné kvalitě. Současně je nutné neopomínat aktualizaci přístupnosti WC v jednotlivých prostorách či informace o bezbariérových možnostech ubytování.

4.3. Proškolení zaměstnanců příspěvkových organizací v oblasti kultury v přístupu ke zdravotně postiženým osobám a k osobám se zdravotním znevýhodněním.

Zaměstnanci zřizovaných příspěvkových organizací, kteří přichází do kontaktu se zákazníky, budou proškoleni v oblasti přístupu ke zdravotně postiženým či znevýhodněným osobám. Školením projdou i noví zaměstnanci v rámci adaptačního procesu. OŠKS získá pro proškolení partnera a zajistí spolufinancování projektu. V průběhu realizace bude zmapován počet zaměstnanců, kterých se školení týká.

4.4. Dopravní podnik města Pardubic bude i nadále vyvíjet kroky ke zpřístupňování městské hromadné dopravy pro seniory a zdravotně handicapované.

Komise pro bezbariérovost zažádá DPMP o poskytnutí informací o opatřeních. DPMP poskytne pro potřeby projektu informace o opařeních, která vedla nebo povedou ke zlepšení situace zdravotně handicapovaných a seniorů v přístupu ke kultuře.

4.5. Odbor sociálních věcí (OSV) provede průzkum zájmu a možného využití Euroklíče v kulturních zařízeních.

Odbor sociálních věcí zmapuje místa vhodná pro využití Euroklíče v kulturních zařízeních ve městě a bude usilovat o jeho uplatnění. OSV bude informovat cílové skupiny o místech s Eurozámkem a zařazení nových zámků pro Euroklíč.

4.6. Odbor školství, kultury a sportu (OŠKS) spolu s OSV podpoří vznik dobrovolnické služby, jejímž prostřednictvím bude osobám se sníženou pohyblivostí nebo případně jiným zdravotním omezením nabídnut doprovod na kulturní představení nebo aktivitu.

OŠKS projedná s organizacemi v oblasti kultury podmínky projektu. Dále OŠKS uzavře smlouvu o spolupráci s dobrovolnickou organizací a s organizací v oblasti sociálních služeb pro potřeby projektu „Culture Buddy“. Ve spolupráci s vybranými organizacemi bude spuštěn projekt, v jehož rámci bude nabídnut doprovod osobám se sníženou pohyblivostí, případně jiným zdravotním omezením (zrakové, sluchové nebo i jiné) na kulturní představení či kulturně volnočasovou aktivitu. Doprovodem bude řádně proškolený dobrovolník, který bude mít vstup na akce zdarma na základě předložení průkazu. Současně bude zvážena i možnost bezplatné dopravy doprovodu v MHD. Službu realizovanou vybranou sociální službou je třeba financovat.

4.7. Organizace v oblasti kultury budou ze strany OŠKS informovány, že pro většinu skupin mezi osobami zdravotně či sociálně znevýhodněnými není večerní termín konání kulturní akce optimální dobou a přináší řadu komplikací.

Většina kulturních akcí pro veřejnost se koná ve večerních hodinách. Přitom pro řadu osob se znevýhodněním zdravotním či sociálním je tato doba z různých důvodů k návštěvě problematická. Ve večerních hodinách je obtížnější doprava na akci a z akce. Je nedostačující kapacita asistenčních služeb. Pro osoby s částečnou zrakovou vadou je bariérou právě setmění. Pro osoby s duševním onemocněním jsou často večerní hodiny náročnější denní dobou. Cílem tohoto opatření není měnit plošně čas kulturních aktivit. Takové opatření by bylo kontraproduktivní ve vztahu k většině populace i k organizacím, nemluvě o tradicích takových akcí. Namísto toho sleduje toto opatření určitou osvětu mezi organizacemi. Principem opatření je informovat pořadatele o tom, že cílené akce je nutné přizpůsobit vhodné denní době.

4.8. DDM budou aktivně a souhrnně komunikovat nabídku pro znevýhodněné skupiny osob.

DDM ALFA a DDM BETA vytvoří nabídku probíhajících programů vhodných pro zdravotně či sociálně znevýhodněné skupiny osob za účelem lepší komunikace této nabídky.

4.9. OŠKS bude cíleně podporovat kulturní akce zaměřené na cizince a menšiny.

Stabilní podpora Multikulturního festivalu a dalších projektů prostřednictvím Programu podpory kultury, který bude i dále reflektovat vazbu na Strategii pro kulturu a kreativitu.

4.10. ZUŠ a DDM poskytnou jazykově upravenou nabídku kurzů pro cizince, děti i dospělé. Výběr jazyků bude specifikován dle aktuálních potřeb.

Opatření a konkrétní jazykové varianty budou konzultovány s Centrem na podporu integrace cizinců, organizací MOST a se ZŠ.

4.11. Jazykově upravená nabídka kurzů (viz opatření 4.10.) bude komunikována na základních školách prostřednictvím projektu „Podpora integrace cizinců“.

Učitelé zapojení do projektu „Podpora integrace cizinců“ na zřizovaných ZŠ budou aktivně komunikovat nabídku DDM a ZUŠ pro cizince.

4.12. OŠKS bude komunikovat s MO ohledně větší otevřenosti obvodních knihoven.

OŠKS bude komunikovat s MO ohledně větší otevřenosti obvodních knihoven.

4.13. Nedoslýchavým osobám bude během představení umožněno zapůjčení kompenzačních pomůcek, neslyšícím bude zprostředkována alternativa jinými komunikačními prostředky.

Východočeské divadlo Pardubice pořídí odpovídající kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé osoby. Neslyšícím bude zprostředkována alternativa jinými komunikačními prostředky.

4.14. Radniční zpravodaj uzpůsobí nabídku akcí potřebám znevýhodněných osob.

OŠKS dá podnět redakční radě k návrhu řešení. Zejména akce vhodné i pro seniory je žádoucí zdůraznit. (Na základě stanovených kritérií: ceny, dostupnosti od MHD, bezbariérovosti a času programu.)

4.15. OŠKS prověří potřebnost nových prostor pro klub seniorů na Dukle.

OŠKS v rámci zajišťování volnočasových aktivit pro seniory zmapuje potřebu zajištění prostor pro klub seniorů na Dukle.

4.16. Vytvoření fondu pro financování účasti dětí na kulturních aktivitách pro osoby v hmotné nouzi.

OŠKS bude iniciovat vytvoření fondu pro ohrožené děti s cílem zajistit jejich účast na kulturních aktivitách. Fond bude zaměřen na dvě oblasti, a to na rozvoj talentu v ZUŠ a na účast dětí na kulturních aktivitách v rámci školy. V rámci financování fondu se předpokládá zapojení interních zdrojů s postupně se zvyšující převahou zdrojů externích.

Text: Lucie Ševčíková / Kreativní Česko
Vloženo: 15. prosince 2020

Zdroj: Tisková zpráva statutárního města Pardubice z 2. 12. 2020 

Nepřehlédněte/ 

Jihlava ví, proč podporuje kreativní učení

Na vzdělávání pohlíží jako na výzvu. Nechce se pouze přizpůsobovat systému, ale hledá způsob, jak pomocí uměleckých projektů rozvíjet měkké dovednosti, hodnoty a postoje škol i žáků. V projektu Jihlava vzdělává kulturou pomáhá mimo jiné nastavit vztahy mezi kulturními institucemi, školami a magistrátem. Rozhovor se Zuzanou Demlovou o tom, jak Jihlava našla cestu ke kreativnímu vzdělávání. 

OECD popsala kulturní šok i jak z něho ven

V září vydala organizace OECD dokument s názvem Kulturní šok: covid-19 ve vztahu ke kulturním a kreativním průmyslům (KKP). Publikujeme jeho český překlad, který, jak věříme, bude inspirací  pro českou veřejnou správu. OECD potvrdila, že spolu s cestovním ruchem patří kultura a KKP k sektorům nejvíce zasaženým současnou krizí. Zpráva srovnává přístupy k podpoře sektoru, vysvětluje naléhavost jeho záchrany, ale i  jeho jedinečnost a schopnost pomoci nám v širších ekonomických, společenských či klimatických změnách. 

Strategické plánování vzniklo jako východisko z krize

Plánování včetně toho kulturního se v době krize stává hmatatelnějším a může sehrát významnou úlohu ve snaze o zmírnění dopadů. Svou hlavní roli má však hrát mimo nouzový stav. O čem je kulturní plánování v 21. století a proč jeho správné pojetí rozhodně nešustí papírem? Odpovídala nám Olga Škochová, odbornice na participativní kulturní plánování v krajích a obcích.