Uherské Hradiště

V Uherském Hradišti vznikla Strategie kulturních a kreativních odvětví, která staví na tom, že v místě figuruje 1186 subjektů KKO s obratem blížícím se 1,5 mld. korun. I zde z analýzy vyplynulo, že pro 80 % respondentů je hlavní potřebou mít fyzické místo, kde se mohou setkávat, sdílený prostor pro debaty, výměnu zkušeností, hledání partnerů a vzdělávání. Objevuje se i chuť pracovníků v KKO spolupracovat s městem.

1/ HUB 123

HUB 123 je coworkingové centrum, jehož provozovatelem je na základě Memoranda Zlínský kreativní klastr, z.s.- první klastr v České republice zaměřený na kreativní průmysly. Partnerství města Uherské Hradiště a Zlínského kreativního klastru při provozu coworkingového centra na Mariánském náměstí představuje ekonomicky nejúspornější variantu účasti města, která nevyžaduje zřízení nové organizační složky či příspěvkové organizace. HUB 123 poskytuje sdílené kancelářské prostory s technickým vybavením a zázemím, ekonomické a právní služby, doplněné řadou dalších aktivit. Koncept centra reaguje na značný potenciál KKO na Uherskohradišťsku a vychází vstříc potřebám široké komunity subjektů působících v této oblasti. Město má za cíl v budoucnu vybudovat ještě větší kreativní centrum. 

2/ Přihláška do sítě kreativních měst UNESCO

Město Uherské Hradiště se v roce 2014, 2017 a 2021 pokusilo zı́skat titul Creative city UNESCO v oblasti řemesel. I přes prvotnı́ neúspěchy bude město v budoucnu opět usilovat o tento titul, a to s využitím výsledků poznatků zı́skaných v uplynulém obdobı́. Město se snaží systematicky podporovat a jasně definovat strategie a zavedení nástrojů podpory místních řemeslníků a firem v oblasti kreativních průmyslů. V roce 2021 vznikl střednědobý koncepční dokument, který stanovuje vizi budoucího stavu, cíle, priority a konkrétní opatření pro rozvoj kulturních a kreativních průmyslů v Uherském Hradišti a jeho okolí. 

3/ Centrum řemesel

Nezbytným prvním krokem na této cestě je zpracování a schválení strategie podpory kreativních řemesel ve městě a regionu jako střednědobého řídicího dokumentu, který definuje cíle, kterých chce město v následujících 5 - 7 letech dosáhnout.

Založení Regionálního centra řemesel, které bude schopno systematicky pečovat o kulturní dědictví v oblasti tradičních řemesel, dbát o výchovu a vzdělání nových generací řemeslníků, propojovat tradiční řemesla s novodobými trendy zejména v oblasti designu a výtvarného umění, propagovat regionální výrobky doma i ve světě a zajišťovat účinný marketing oboru, považujeme za klíčové opatření, které pomůže co nejrychleji odstranit výše uvedené problémy a nastartuje dlouhodobě udržitelné kvalitativní změny v rozvoji tradičních řemesel. Trvalé pozitivní efekty není možné očekávat během několika málo příštích let. Zekonomického hlediska bude úspěchem, pokud vstupní investice zajistí udržitelný rozvoj odvětví. Návratnost projektu lze očekávat především v sekundárních ekonomických přínosech, zejména na trhu práce, ve zlepšení konkurenceschopnosti města a ve vytváření jeho pozitivního image. Nemateriální přínosy projektu budou vždy převažovat nad přímými ekonomickými efekty.

Další články

Plzeň

Cílem mapování kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v Plzni bylo zjistit význam tohoto souboru odvětví pro místní ekonomiku a popsat potřeby subjektů těchto odvětví pro jejich další rozvoj. Studie Kulturní a kreativní průmysly Plzně poskytuje podrobný rozbor, který bude sloužit jako východisko při přípravě Centra kreativního podnikání v DEPO2015 a při realizaci plánovaného Kreativního inkubátoru Plzeň.

Brno

Město Brno ví, že je potřeba se věnovat podpoře KKP, byla vytvořena pozice podpory koordinátora KKO, pozice koordinátora kulturní politiky a založen kreativní hub KUMST. Pod záštitou Odboru kultury se pravidelně koná Brněnský kulturní parlament, pro participativní tvorbu kulturní strategie města Brna i s ohledem na kandidaturu Brna na titul Evropského hlavního města kultury (EHMK) 2028.

Olomouc

Olomouc je první město v ČR, které mapování KKO uskutečnilo podle nové metodiky schválené ministerstvem kultury. Díky analýze dostává město Olomouc zpětnou vazbu a unikátní souhrnná data, s nimiž může pracovat například v oblasti turismu, cestovního ruchu, kulturní politiky nebo při tvorbě strategického plánu města.

Pardubice

Pardubice jsou po Hradci Králové druhým největším městem východních Čech a krajským městem Pardubického kraje. Jako velkoměsto a sídlo univerzity nabízí také bohatý kulturní život. Nejsilnějším odvětvím je hudba, kde počet subjektů dosahuje 174. Jen o 9 subjektů méně má odvětví literatura, knihy a tisk (165). Tím silně předčí ostatní odvětví – například třetí nejsilnější odvětví, reklama, čítá pouze 103 subjektů a patří spolu s architekturou (57) a scénickými (49) a výtvarnými uměními (83) ke středně zastoupeným odvětvím.