Uherské Hradiště

Cílem mapování v regionu Uherské Hradiště se zaměřením na řemesla bylo podpořit zachování a rozvoj tradičních řemesel v regionu. Výsledky mapování posloužily jako podklad pro vypracování žádosti o zařazení města do sítě kreativních měst UNESCO.

- Mapování tradičních řemesel v regionu Uherské Hradiště, 2015 -

„Pro účely studie byla řemesla chápána jako oblast, pro kterou je klíčové několik parametrů, a to: manuální zručnost, znalost tradičních materiálů, úprava a techniky pro obnovení a úpravu materiálů a invence při hledání nových postupů. Řemesla se často velmi úzce vážou ke konkrétnímu regionu a tradicím a zároveň často kombinují více uměleckých a kreativních směrů.“

„Ze statistiky o počtu subjektů všech odvětví KKP v regionu Uherské Hradiště je patrné, že nejvíce subjektů je právě v oblasti řemesel (479). Potvrdila se původní hypotéza o silném zastoupení řemesel v tomto regionu. Druhým početným odvětvím je architektura (410) a následuje oblast knih a tisku (325).“

„Podle uvedených počtů by v daném regionu mělo v řemeslech působit okolo 1 030 osob v oblasti řemesel. Ukázalo se, že kromě samotné osoby řemeslníka se na výrobě podílí ještě další člověk, nejčastěji člen rodiny (manžel, manželka, děti apod.), kteří však práci nevykonávají pravidelně a nejsou za práci honorováni, nejsou tím pádem uváděni jako zaměstnanci.“

„Tradiční řemesla vymírají. Aby se řemesla znovu obrodila, je potřeba, kromě vzdělávání nových řemeslníků, zaměřit se na uchování řemeslných technik, vzorů, motivů do současnosti a oživit je spojením s aktuálními technologiemi a životním stylem. Jelikož neexistují instituce, zejména neziskové organizace, které by se celorepublikově věnovaly tomuto tématu, je nezbytné začít regionálně, a to formou spolupráce s odbornými školami v regionu.“

„Pokud bych svoji práci nemiloval, asi bych ji nedělal. Fráze, jež působí jako klišé, avšak zaznívala napříč celým odvětvím. Pro mnoho z respondentů je práce hlavně koníčkem, uživí se z něj v podstatě minimálně. Zbohatnout svojí prací nemohou. Téměř 100 % se shoduje, že platové ohodnocení je naprosto minimální a není dostatečné.“

Jaké jsou cíle regionu po projektu mapování?

1/

Přihláška do sítě kreativních měst UNESCO

Jedním z důležitých cílů mapování je umožnit nastavení strategie, cílů a aktivit pro podporu místních řemeslných výrobců. Díky správně formulované a naplňované strategii bude možno získat prestižní titul UNESCO's Creative City v oblasti řemesel. Zpětná vazba z prvního pokusu o získání této značky naznačila potřebnost jasně definované strategie a zavedení nástrojů podpory místních řemeslníků a firem v oblasti kreativních průmyslů. Výsledky druhého pokusu o titul Kreativní města Evropy budou známy na podzim 2017.

2/

Centrum řemesel

Nezbytným prvním krokem na této cestě je zpracování a schválení strategie podpory kreativních řemesel ve městě a regionu jako střednědobého řídicího dokumentu, který definuje cíle, kterých chce město v následujících 5 - 7 letech dosáhnout.

Založení Regionálního centra řemesel, které bude schopno systematicky pečovat o kulturní dědictví v oblasti tradičních řemesel, dbát o výchovu a vzdělání nových generací řemeslníků, propojovat tradiční řemesla s novodobými trendy zejména v oblasti designu a výtvarného umění, propagovat regionální výrobky doma i ve světě a zajišťovat účinný marketing oboru, považujeme za klíčové opatření, které pomůže co nejrychleji odstranit výše uvedené problémy a nastartuje dlouhodobě udržitelné kvalitativní změny v rozvoji tradičních řemesel. Trvalé pozitivní efekty není možné očekávat během několika málo příštích let. Zekonomického hlediska bude úspěchem, pokud vstupní investice zajistí udržitelný rozvoj odvětví. Návratnost projektu lze očekávat především v sekundárních ekonomických přínosech, zejména na trhu práce, ve zlepšení konkurenceschopnosti města a ve vytváření jeho pozitivního image. Nemateriální přínosy projektu budou vždy převažovat nad přímými ekonomickými efekty.


Na základě mapování a nové strategie rozvoje řemesel podalo v roce 2017 město
Uherské Hradiště přihlášku sítě Kreativní měst - Unesco´s Creative Cities.

Další články

Plzeň

Cílem mapování kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v Plzni bylo zjistit význam tohoto souboru odvětví pro místní ekonomiku a popsat potřeby subjektů těchto odvětví pro jejich další rozvoj. Studie Kulturní a kreativní průmysly Plzně poskytuje podrobný rozbor, který bude sloužit jako východisko při přípravě Centra kreativního podnikání v DEPO2015 a při realizaci plánovaného Kreativního inkubátoru Plzeň.

Brno

Od roku 2009 v Brně ví, že je potřeba se věnovat podpoře KKP, ale až později dalo vedení radnice tématu větší podporu. Byla vytvořena pozice koordinátora podpory KKO, pozice koordinátora kulturní politiky a založena řídící skupina projektu Kreativního centra (v níž je primátor a všichni jeho náměstci).

Olomouc

Olomouc je první město v ČR, které mapování KKO uskutečnilo podle nové metodiky schválené ministerstvem kultury. Díky analýze dostává město Olomouc zpětnou vazbu a unikátní souhrnná data, s nimiž může pracovat například v oblasti turismu, cestovního ruchu, kulturní politiky nebo při tvorbě strategického plánu města.

Pardubice

Studie Kulturní a kreativní průmysly Pardubic byla realizována jako součást výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Kvalitativní mapování vycházelo z potřeb samosprávy města Pardubice.